06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

By

Mufti taqi Uthmani 

Q.) "There are some people who say that Taqleed, following the madhhab of one imam is haram (prohibited) in shariah.

Some principle aspects to adhere to when forming a Shar'i Waqf are as follows:

 1. The Waqf must be perpetual and directed to an avenue that generally does not end. eg. The poor or destitute. Thus even though the Waqf is made for the benefit of one's progeny it should be finally directed to a generally continuing avenue.

Q: Some questions regarding a woman in her Iddat (the mourning period for a widowed woman).

Ngenxa yokungawamukeli kwethu umyalezo we-Quran kanye nowe-Hadith,kanti futhi

kusukela izinhliziyo zethu zingakwazi ukuqonda ubumsulwa balezinto, yingakho

singayizuzi i-Noor ya Allah Ta'ala.

U- Disemba no- Janwari yizinyanga zokuphumula eziqondana namaholide esikole okuphela

konyaka. Abantwana nabazali, ngokufanayo basuke belangazelele ukuchitha lesisikhathi

bengcebeleka ngezinsuku ezishisayo zasehlobo.

Vimba

UKUHLUKUMEZA NGODLAME ABESIMAME

 

.... KUNGABE SINGAMADODA NGOKWANELE UKUTHI SINGAKUGXEKA ?

Injongo ye Qurbani wukuletha ubunjalo be Qurbani - umhlabelo - empilweni yethu.

I-Qurbani akusona isenzo nje sesiko. I- Shariah iyigcizelela ngalendlela ukuthi nabesimame

bayakhuthazwa ukuba bazihlabele ngezandla zabo. Uma ngasizathu thize bengakwazi

ukuzihlabela mathupha isilwane, kumele babe khona lapho kuhlatshwa khona, uma nje

imigomo ye- Hijab igciniwe.

Lime njalo iSolezwe. Ngibonga ngodaba oluqwashisa ngokucwila kwamponjwana, oluphume

kwi Solezwe langomhlaka 11 Disemba 2007. Angazi ukuthi wubani lona owasikhohlisa

ngokuthi ukuphuza kuyajabulisa noma kuqeda usizi. Angikaze ngibone abantu abaxabana

bejabule ngaphandle kwabasuke bezijabulisa ngotshwala.

 

Injongo YokuphilaAmalungiselelo ohambo lwaseMpini eNgwcele iTabook lwaluseduze.eMadina Munawwarah kwakunendlala nesomiso.AmaMuslim ayenezilwane ezimbalwa zokugitshelwa.Nokudla kwakukuncane.Kodwa kwakunamaSahaaba (R.A) ayizinkulungwane ezingamashumi amathathu okwakumele bahlomele lempi enkulukazi.uRasulullah (sallallaahu alaihi wasallam) wama phambi kwebandla egqugquzela amaSahaaba (RA) ekutheni banikele ngokungasiza empini.Ngalenkulumo kaRasulullah (sallallaahu alaihi wasallam) uHazrat Uthmaan (RA) wanikela ngamakameli angamakhulu ayisithupha kanye nezihlalo zawo.Abanye ababekhona bathi wanikela nangamahhashi

angamashumi amahlanu kanye nenkulungwane yemali yegolide.


Ukuze sithole kahle inani lwezinto anikelangazo,okokuqala kumele sazi ukuthi umuntu owaye nekameli ngesikhathi sakudala kulingana njengomuntu onemoto ebiza izigidi kulesisikhati esikuso.Inani lekameli lilinye libiza R20 000, linganyuka lize lifinyelele ku R12 million.Bese uyahlanganisa amanye amamiliyoni ezihlalo zamakameli,amahhashi angamashumi amahlanu kanye nalenkulungwane yemali yegolide.Uma usubala zonke izinto anikelangazo uHazrat Uthmaan (RA) kulesisikhathi samanje zaba ngaphezulu kuka 15 milliyoni.Sisho lokhu singasazibali izimali nezinto ayezinikela ngesinye isikhathi.Uma usuthatha ubheka wayengumuntu owayenezimali zakhe,inkinsela yangempela.


 

UKUQEDA I-QUR'AAN YONKE


Njengoba besibala umcebo uHazrat Uthmaan ayenawo,akazange awuthole ngokuthi alandele okomhlaba njengoba thina senza.Kodwa yena isikhathi esiningi wayesichitha no Rasulullah(sallallaahu alaihi wasallam) esiza ne-Islam.Wayengaphuthwa nawowodwa umthandazo.

Kuthiwa emibhalweni waye funda noma wayehumusha iQur'aan yonke emthandazweni wakhe we Witr.Wayengomunye walabo abayishumi abatshelwa besasemhlabeni ukuthi bazolingena iZulu.


UHazrat Uthmaan (RA) wayengeyedwa kulamaSahaaba (RA) ayecebile kodwa wayengomunye kwabaningi.Kodwa ukuceba kwakhe akuzange kube yisithikameziso sakhe ekutheni angaDumisi u-Allah.Babengabantu abahlomulile eMhlabeni naseZulwini.


UKUPHELELWA YITHEMBA NOKUZIBULALA


Lokhu ebesikuchaza ngaphezulu bekuyingxenye eyodwa.Lena enye ingxenye engathokozisi (enokubanda).uLewis Lapam waseMelika (Owayeyisifundiswa) wahlala phansi wacubungula isimo semindeni engamashumi amahlanu leyo eyayicebile,wase esethola ekucubulungeni kwakhe wathi.'' Ngiyathola iningi lalabo abashiyelwe amafa bonke banomaka wokuphuza,ukuzibulala,izidakamizwa kanye nokulahla ithemba okukhulu.'' Banezizumbulu kepha banokulahla ithemba. Lababantu ngempela banokulahlekelwa eMhlabeni naseZulwini.


Impande yalenkinga isekutheni senza izinjongo zethu zibesezintweni zoMhlaba.Ngakhoke akesime sicabange bese sishintsha izinjongo zethu zibe kuMdali.


Sicela u-Allah asiphe izibusiso asenze sibe ngamaMuslim aqotho.Senze i-Islam ibe injongo yethu.Aameen

 

Ungabakanjani yi-muslim

 

Nanoma ubani obusiswe ngesipho SENKOLO YEQINISO loyomuntu usuke enenhlanhla enkulu.

Ebantwini abayizigidi ngezigidi abahamba emhlabeni uNkulunkulu uMdali wethu uQobo,ngomusa wakhe nangothado,wakhetha umuntu oyedwa amzwelayo wamdabukela wasemnika izibusiso,ngokumholela eNkolweni yeQiniso i-Islam.


Njengoba isho nencwadi engcwele iQur'aan ithi, “OKUYIYONANKOLO” eyamukelekile ku-Allah i-Islam.


YINI I-ISLAM?


Igama elithi islam lichaza Indlela yokuphila.Okusho izimfundiso nendlela okumele siphile ngayo nabanye abantu lapha eMhlabeni.


Uma ufuna ukuba i-Muslim,kumele uvume ukholo ngenhliziyo yakho yonke.Kumele ufunde noma ufundiswe ngezinkolelo nangeziMfundiso zamaMuslim.


Izinkolelo okumele umuntu azazi ngaphambi kokungena kwi-Islam yilezi ezilandelayo:


 1. uKholelwa ekutheni: uNkulunkulu munye,Akazali futhi Akazalwanga.

 2. Umphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) uyisithunywa sokugcina sika-Allah emva ku-Jesu (ukuthula makube kuye) futhi akekho omunye uMphrofethi ozayo emuva kwakhe.

 3. I-Qur'aan Incwadi yokugqcina eyembulelwa uMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) konke okuqukethwe kuyo kuyiqiniso.

 4. Impilo yakwelizayo iyiqiniso, lapho siyophumula ungunaphakade.

 5. Konke okubhalwe eNcwadini eNgcwele kanye nezimfundiso zoMphrofethi (ukuthula makube kuye)ziyiqiniso.

  Uma umuntu esekwamkele ngokweqiniso konke okungasenhla,ngenhliziyo namgomlomo(nangokuphimsela) loyomuntu usuke eseyiMuslim.


Okubalulekile:Ukwamukela inkolo yeIslam akuyona indeyinde njengukuthi kumele uyobhabhadiswa nokunye,njll. njengakwamanye amabandla. Umuntu angazikhethela noma angazamkelela eyedwa inkolo yeIslam.


Kodwa ngaphezu kwalokho kumele uye kubeFundisi,noma ezikhungweni zencazelo yeIslam,lapho uyosho amagama okholo achaza yonke into esesiyichazile ngamafuphi.


Ash hadu allah ilahaa illallahu

wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh


Incazelo:Ngiyafunga ngiyagomela ukuthi akekho omunye uNkulunkulu okumelwe ukukhonzwa ngaphandle kuka Allah,noMphrofethi (ukuthula makube kuye) uyisithunywa sakhe.

 

 

 


Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi warusulihi walyoumil akhiri

wal qadri khayrihi wa sharrihi minallahi ta'ala wal ba'si b'adal maut


Incazelo: Ngiyakholelwa ku Allah,eziNgelosini zakhe,eziNcwadini zakhe,kubaPhrofethi bakhe,oSukwini Lokugcina,konke okuhle nokubi kuvela kuyena,nasosukwini lokuvuka kwabafileyo.


Okokugcina uma usuyiMuslim kumele uzihlambulule kuzozonke izinkolelo obunazo kudala,LEZI EZINGAHAMBISANI NE ISLAM.


Kumele ngasosonke isikhathi ubuze ngokungakwazi,noma ongenaso isiqiniseko ngakho,kunoma isiphi isikhungo sencazelo yeIslam.

Noma ungaxhumana nathi kulelikheli elilandelayo:


53 Joyce Rd, Sea Cow Lake

Tel: 031 577 7868 – Fax: 031 577 6012

vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

 • Mahr Fatimi: R15 988.69
 • Minimum Mahr: R319.77
 • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe