06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

 

INTSHA KUMELE IZIPHATHE KAHLE

Ngu Maulana Imraan Ngcobo


Nanoma iziphi izenzo umuntu azenzayo kuhamba kuhambe zibuye ngaye. Ayikho into oyenza kugcine kunjalo, ekugcineni kubuya ngawe.


Ngezikhathi zamaholide kakhisimusi bekubukwa intsha ngezenzo zayo ezingezinhle neze.

Beyihamba yehlayenyuka emigwaqeni kodwa imisebenzi ikhona emakhaya.


Ukuvela ngaphandle ematekisini iphethe amathawula ihlabelela nezimoto ezigqomayo.


Ukusetshenziswa kwezidakamizwa nophuzo oludakayo.


Ukuqabula intombazane phambi komphakathi ngale kwenhlonipho nokungabanaki abantu abadala.


Kuyaxaka ngoba lezizenzo zibizwa ngenjabulo kepha umphumela wazo ukufa. Umbuzo omkhulu ukuthi kulula yini ukuzithiba ocansini uma usuphuze kakhulu noma usebenzise iziyobisi na? Kusho ukuthi nokuqwashisa ngengculazi kungumdlalo.


Intsha kumele ike icabangisise kahle ukuthi lezizenzo ziyogcinaphi nokuthi kufanele yini umuntu aphilele ukufa.


Kumele intsha yazi futhi ukuthi izinto ezenza manje, ziyoba nomphumela ongemuhle nasentsheni eza emvakwayo.


Make sonke sizithibe sicabangele imindeni yethu nabantu esiphila nabo, nokuthi siyongcwaba koze kubenini ngenxa yenjabulo enobudedengu.


Intsha kumele ibukele entsheni yango 1976 esakhunjulwa namanje ngenxa yemisebenzi yayo emihle.


I-Islam iyisixazululo, ngakhoke uma ufuna ukwazi ukuthi iyisixazululo kanjani. Thintana nathi kulikheli, noma shayela kulezinombolo ezilandelayo: 

 

 

Umzali wabobonke ububi


IZIDAKAMIZWA


uHazrat Jaabir (RA) ulanda ngoRasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) ethi,''Yonke into enokudaka ayivumelekile,encane noma enkulu oyisebenzisayo.'' (Tirmidhi,Abu Dawood,ibn Maajah)


uRasulullah (Sallallaahu alayhi Wasallam) uyasitshela ukuthi yonke into edakayo ayivumelekile.Kulesisikhathi esiphila kuso, kunezidakamizwa ezisetshenziswayo okuyiNsangu,Mandax,LSD,Cocaine,Horraine,njll.Lokusetshenziswa kwalezidakamizwa sekungenela ngisho nasemakhaya amaMuslim,bese kuba nokuqhekeka okukhulu emphakathini nasemakhaya imbala,lokuthathwa kwalezidakamizwa kuyimbangela enkulu ekutheni imindeni ibulalane,ubugebengu,ukuhlukunyezwa kwezingane,nabobonke ububi obenzekayo manje.


Intsha yamaMuslim iheheka kalula, ikakhulukazi kubangani, ekutheni badlalele ngasezidakamizweni,utshwala,nakuzozonke izinhlobo zamahlazo.Uma siqhubeka senza izinto ngokunganaki,sihamba sizihloma nanomaphi ngoba sifuna ukujabulisa abangani bethu sizozithola sisenkingeni enkulu,lapho kuyobanzima ukuzikhipha kuyo.


Oh maMuslim! Vukani emaqandeni! Impilo yalezidakamizwa yimpilo eya ebumnyameni sibhekile,singenzi izinto ezenziwa ngezinye izizwe ngoba sifuna ukubukwa. Lokhu kukukhipha endleleni eqondile njenge Muslim.


Lesi yisikhathi sokuthi sazi ukuthi lezidakamizwa zinobungozi obuningi obuhlukahlukene esingeke sabunaka uma sesibanjwe yizo izidakamizwa.Njengokuthi izidakamizwa zibulala loyo ozisebenzisayo,ngokomoya,impilo,isimo somzimba,ingqondo,nomcebo kanye nomndeni,nomakhelwane.


UKULIMALA NGOKOMOYA


Okuyikhona okukhulu ukulimala okomoya nokungamesabi uAllah,awube usakwazi ukubambelela kwi-Islam njengomuntu omesabayo uAllah.Ngenkathi umuntu ebambelele ebubini, uSathane umkhipha kancane kancane loyomuntu kubantu asuke beseduze noAllah.Uma ungase uzibalele, ingaki intsha esiqhelile ku Allah,engathandazi kahlanu ngelanga,ezilayo,ihumushe iQu'aan,ifunde nge Islam,ihlale nabantu abamesabayo uAllah? Kunzima kuyo ngenxa yokuthatha izidakamizwa.


Umuntu owenza isono uyantenga athambe phambi kukaSathane bese evumela yonke into uSathane athi akayenze.Ashiye zonke izinto i-Islam esifundise yona.


Okuyingozikakhulu UKUDINWA NOKUNGATHOKOZI KUKA ALLAH


Isono lesi esiletha ukudinwa kukaALLAH yiso esiyingozi kakhulu,njengezidakamizwa.U-ALLAH ushilo ukuthi yonke into edakanayo iyiHaraam ngakhoke asiyigweme.


Akesiphenduke sicele intethelelo kuAllah kulabo esezibangenile ukuthi singaphinde siheheke, singabi njengomfanekiso walabo abayobuzwa ngobusha babo,ngempilo,nomcebo,nesikhathi ukuthi basisebenzisa kanjani. 


 

 

YINI I-ISLAM


I-Islam yinkolo eyavuselelwa nguMphrofethi - uMohammed (ukuthula makube kuye), Eyisusela ezinkolweni zabo bonke abaPhrofethi Ababezishumayeza kubantu babo. Ukholo kwi-Islam lusekelwe yizinsika ezinhlanu.


Insika yokuqala

(i-Kalima)

 

Isifungo sokholo ubunye boMdali wamaZulu noMhlaba. Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kukaMvelinqangi.Yonke into Ekhona kuloMhlaba nasemaZulwini ngeYakhe.

Akukho muntu onamandla angalingana namandla ka-Allah (uMvelinqange) Wuyena ophethe yonke into. Kusukela ezintuthaneni, ezinyonini (Wuyena ozondlayo) kuze kufike kuMuntu.


Insika yesibili

I-Salaah (Umkhuleko)


Ama-Muslim athandaza kahlanu ngosuku. Kuwumgomo ukuba i-Muslim lithandaze, kwazise ukuthi umthandazo yindlela yokubonga ku-Allah, ngakhokonke akwenzela khona, kusukela uvuka uze uyolala. Akukho lapho i-Muslim lingakwazi khona ukuthandaza, kungabe lisekhaya, emsebenzini, ohambeni, ekuzijabuliseni, nasosizini, kepha ayikho indawo enhle yokuthandazela eyedlula i-Musjid (indlu yokukhuleka).


Insika yesithathu

Sawm (ukuzila ukudla)


Ekhalendeni lama-Muslim kunenyanga yokuzila ukudla eyaziwa ngokuthi i-Ramadhaan. Kulenyanga yonke ama-Muslim umhlaba wonke ayazila, agcina ukudla ekuseni kusempondozankomo kuze kuyoshona ilanga ntambama engathanga mbibi. Lenyanga eyokuzithiba.


Insika yesine

Zakaah (umnikelo)


I-Islam inomgomo kulabo abathe babusiseka ngengcebo ukuba babonelele labo abantulayo ngomnikelo okungenani kanye ngonyaka. I-Islam ikhuthaza ngesisho esithi: Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamkelayo.


Insika yesihlanu

Hajj (Uhambo lokuvakashela umuzi ka-Allah ongcwele)


I-Muslim ngaliye ngalinye kumele lihambele lomuzi oseMakkah (e-Saudi Arabia) okungenani kube kanye empilweni yalo, uma linawo amandla okuthatha loluhambo. Akunqatshelwe ukwenza i-Hajj uphindelela.IZINTO OKUKHOLELWA KUZO


UBUNYE BAKHE

Ubunye bukaMvelinqange uSomandla, ukuthi akazali futhi akazalwanga, ungumnini mandla wonke.UKUKHOLELWA EZINGELOSINI


I-Muslim likholelwa eziNgelosini zoMdali. Zingukukhanya ondalo yazo engadingi kudla naziphuzo.

Azinankanuko Yomzimba kanti futhi azinazidingo zalutho oluphathwayo, zihlale zidumisa uNkulunkulu (uMdali) ngasosonke isikhathi. Ziningi ngalendlela yokuthi azibaleki, leyo naleyoNgelosi inomsebenzi wayo, asikwazi ukuzibona ngamehlo, kodwa kukhona ezihlala zisigadile zisivikele emimoyeni emibi nasezingozini.


IMIQULU ENGCWELE KA-ALLAH


Kunezincwadi uMdali azambulela abaPhrofethi abathile ukuhola izizwe zabo.

Nazi ezinye, ezine ezibalulekile zalezizincwadi:


I-Torah (i-Testamente elidala)

I-Zaboor (AmaHubo)

I-Injeel (i-Testamente elisha)

I-Qur'aan (incwadi yokugcina)


Lezizincwadi ezine zembulwa kulababaPhrofethi abahloniphekileyo, uMphrofethi uMose, uDavide, uJesu kanye noMohammed (ukuthula makube kubo bonke)

Zonke lezincwadi zazembulwa ngesikhathi esisodwa ngaphandle kweQur'aan yona yembulwa isikhathi esathatha iminyaka engamashumi amabili nantathu (23 years)


ABAPHROFETHI KWI-ISLAM


Ngokwe-Islam uMdali usidalele isizathu esibalulukile, Ukumdumisa yena nokuphila impilo ebusisekile, neyakhelwe ezimfundisweni Zakhe. Ngaleyondlela-ke, kusosonke isizwe umdali uye wakhetha uMphrofethi ozodlulisa umyalezo wakhe kubantu. Kungalesizathu Ama-Muslim engacwasi kubaPhrofethi, uMohammed (ukuthula makube kuye) ungowokugcina ngci kubaPhrofethi baka Allah.


USUKU LOKWAHLULELA


Ngolunye usuku lomhlaba uyophela (uzobhubha), kanti akekho owazi usuku nesikhathi ngaphandle kukaMvelinqangi (uMdali). Nazi izibonakaliso zokusondela kosuku njengoba umPhrofethi u-Mohammed (ukuthula makube kuye) azichaza wathi:

-Lapho abantu sebengahloniphi, bengasabalaleli nabazali babo.

-Ukuthembeka sekungasekho.

-Ukucula, umculo, nenhlamba, ukudansa kuyobe sekuyinsakavukela.

-Amaqaba ayoba ngabaholi, kuthi abangazi lutho banikwe izikhundla eziphakeme.


Ngalolusuku konke okuphilayo kuyoshabalala. Umuntu yena akazusala nalutho ngaphandle kwemisebenzi ayenzele uMdali, kanti uyobe esejeziswa noma aklonyeliswe ngokufanelekile. Ngalolusuku akekho ongeke asinde ekwahlulelweni.
UKUDALELWA

I-TAQDEER


Uma uyi-Muslim kumele ukholelwe ekutheni konke okuhle nokubi kuqhamuka ku Allah, bekuvele kudaliwe. Sikholelwa ekutheni uMdali wazi yonke into ngaphambi kokuba idalwe.

 

IMPILO EMVA KOKUFA

 

Ngokwe Islam , uMhlaba uyindawo yokuvivinywa, kanti umuntu uhlale evivinywa kuwona. Kukhokonke umuntu akwenzayo, uMdali uhlale emgadile. Ngolunye usuku impilo yaseMhlabeni iyophela bese kuvuka uMhlaba omusha. Kukuyo lempilo yangemuva kokufa lapho umuntu eyoklonyeliswa khona noma ajeziswe ngezenzo zakhe ezinhle nezimbi.


Umdali uyokwahlulela wonke umuntu ngosuku lokwahlulela bese emthumela eZulwini, (isigaba sokuphila esiholela ekubusisweni kwaphakade, noma esihogweni, isigaba sembhubhiso nokujeza)I-ISLAM YINDLELA YOKUPHILA


Ngokwe Islam bonke abantu bayafana. Akukaze nakanye emlandweni kubekhona umuntu ovinjelwa ukuthandaza endlini yokukhonza ngenxa yebala lakhe. I-Islam ishumayeza ukuthi uluntu lonke luwumndeni.

Ngokwezomnotho i-Islam ikhuthaza ukusebenza ngokusemthethweni. Okungavumelekile kwi-Islam ukuqola abantu, ufihle amaphutha entweni oyithengisayo, nokuziphilisa ngenzalo.


ABESIMAME KWI-ISLAM


Akukho lapho becwaswa khona ngobulili kwi-Islam, kepha i-Islam yenza umuntu abone imikhakha yamandla, Ngaleyondlela imisebenzi yabesilisa nabesifazane ibalulekile ngokulinganayo kubona kodwa ibe ingafani.


UMSHADO NESIHLUKANISO


Umshado uyisibopho sobuhlobo esibalulekile kakhulu phakathi komuntu wesilisa nowesifazane. Unjalo nje uholela empilweni engcono, emsulwa, nenenjabulo. Bobabili owesilisa nowesifazane, banelungelo elilinganayo lokuhlukanisa. Phezu kokuba kunjalo isahlukaniso asikhuthazwa, kepha sivunyelwa njengesixazululo sokugcina.


Yazi ukuthi umuntu uyintandokazi kumdali.


Sengathi u-Allah angasipha ubuhlakani, nempilo ende enezibusiso, asiphe okuhle kuloMhlaba nakwelizayo. Ameen

 

Intsha kumele izphathe kahle

 

 

Nanoma iziphi izenzo umuntu azenzayo kuhamba kuhambe zibuye ngaye. Ayikho into oyenza kugcine kunjalo, ekugcineni kubuya ngawe.


Ngezikhathi zamaholide kakhisimusi bekubukwa intsha ngezenzo zayo ezingezinhle neze.

Beyihamba yehlayenyuka emigwaqeni kodwa imisebenzi ikhona emakhaya.


Ukuvela ngaphandle ematekisini iphethe amathawula ihlabelela nezimoto ezigqomayo.


Ukusetshenziswa kwezidakamizwa nophuzo oludakayo.


Ukuqabula intombazane phambi komphakathi ngale kwenhlonipho nokungabanaki abantu abadala.


Kuyaxaka ngoba lezizenzo zibizwa ngenjabulo kepha umphumela wazo ukufa. Umbuzo omkhulu ukuthi kulula yini ukuzithiba ocansini uma usuphuze kakhulu noma usebenzise iziyobisi na? Kusho ukuthi nokuqwashisa ngengculazi kungumdlalo.


Intsha kumele ike icabangisise kahle ukuthi lezizenzo ziyogcinaphi nokuthi kufanele yini umuntu aphilele ukufa.


Kumele intsha yazi futhi ukuthi izinto ezenza manje, ziyoba nomphumela ongemuhle nasentsheni eza emvakwayo.


Make sonke sizithibe sicabangele imindeni yethu nabantu esiphila nabo, nokuthi siyongcwaba koze kubenini ngenxa yenjabulo enobudedengu.


Intsha kumele ibukele entsheni yango 1976 esakhunjulwa namanje ngenxa yemisebenzi yayo emihle.


I-Islam iyisixazululo, ngakhoke uma ufuna ukwazi ukuthi iyisixazululo kanjani. Thintana nathi kulikheli, noma shayela kulezinombolo ezilandelayo:

 

ULAKA LWAMALANGABI NGABAKOKUFIKA NOKUCWASWA KULELI

(XENOPHOBIA)

Lobu bulwane nokungaphucuzeki kokuhlasela abokufika kuleli ezinsukwini ezimbalwa ezedlule lapha eMzansi (South Africa) imbewu esihlaza sonke kulelizwekazi lothu. Siswele ngisho nomgodi wokucasha. Lokhu okwenzekayo kubeka isithombe esibi kakhulu lelizwe lethu emazweni omhlaba.


Lokhu kucwaswa nokuhlasela abokufika kuleli kuhlukumeza noma kuphatha kabi wonke umuntu ohlala kulelizwekaki lethu. Kungenzeka kanjani ukuthi lobudlova, nokulimaza, nokubulala kwabokufika kuleli kuvunyelwe kulelizwe lenkululeko lakithi na? Laba hambi bakwamanye amazwe, abazisukelanga emazweni abo nje ngokuthanda, kodwa basuswe ukuhlupheka nodlame nesimo esingesihle neze kwelakubo, yibo lababantu ababesizwela nabasisiza ngenkathi nathi sisenkingeni yokuhlukumezeka ngesikhathi sobandlululo lapha kwelakithi. Namhlanje ngenkathi bedinga usizo kithina sesiyabahlukumeza futhi sifuna ukubakhipha kuleli lakithi.


Iqiniso

Eqinisweni nje, kunezinto eziyimbangela yalokhukucwasana phakathi kwethu nezihambi zakuleli. Ngakhoke ayikho indlela yokuguqula osekwenzekile.

Kodwa esimele sikwazi ukuthi imbangela noma umsusa waloluchungechunge lokuhlaselana ludalwe ukwentuleka kwemisebenzi, ukuswela ukudla, impilo engekho esimeni esihle sokuhlala, ukwenyuka kokudla, njll. njll.


Okumele Sikwenze:


 1. Uhulumeni kumele abize umhlangano ophuthumayo ekufuneni isixazululo ngokushesha.


 1. AmaMuslim kanye nezinhlangano zezinhlalakahle kumele bazame ukusiza nanoma iyiphi indlela.


 1. Yonke umuntu ohlala kulelizwe lakithi kumele abambe iqhaza ekuzameni ukusiza kulokhu osekuvelile, sizame ngayoyonke indlela ekunqandeni lobugebengu.


 1. Oku baluleke kakhulu wukuthi osomabhizinisi kumele bayeke ukuhlukumeza abantu bakuleli ngokuthi baqashe abokufika kuleli bese bebaholela imali encane.


 1. Njengoba izwe lisenkingeni, kumele sikhumbule umdali simncenge asivikele kukhokonke okubi, sicele kuMdali asithethelele izono zethu, sinikele kwabaswele. Siqinise ekwenzeni izenzo ezinhle.

 

SENGATHI U-ALLAH ANGABANOMUSA KUTHINA SONKE


YINI I-HALAAL NE HARAAM

EZINTWENI EZIDLIWAYO


Halaal

Leligama elithi Halaal, igama lesiArabhu elichaza izinto EZIVUMELEKILE ekutheni uzidle, nokuthi ukudla neziphuzo ozidlayo zivumelekile yini ukuzidla uma uyiMuslim.


Umthetho wamaMuslim ophathelene nezokudla yiwo olawulayo ekutheni yikuphi okokuphuza nokudliwayo okuvumelekile okuyiHalaal. Yonke lemithetho itholakala encwadini eNgcwele ka-Allah (iKur'aan), kanye nasezishweni (amaHadith) zoMphrofethi ka-Allah uMohammed (Ukuthula makube kuye) nasezincwadini zezazi ngeIslam.


Haraam

Leligama elithi Haraam, nalo igama lesiArabhu elichaza izinto EZINGAVUMELEKILE ekutheni ungazidla uma uyiMuslim. Nazo lezizinto ezingavumelekile zisekelwe yiyo iKur'aan nama Hadith oMphrofethi (ukuthula makube kuye)


Nantu uhla lwezinye izinto ezingavumelekile Haraam

1. Inyama yengulube

2. Igazi (ububende)

3. Ingcube

4. Utshwala

5. Nazo zonke izilwane ezingahlatshwanga ngomthetho wama Muslim


Konke okunye ngaphandle kokungenhla kuvumelekile Halaal


Uma ufuna ufisa ukuchazelwa kabanzi sithinte kulenombolo


Written by: Ml Imran Ngcobo

Submitted by: Darul IhsanUKUZALWA KOMNTWANA


Ukufika komntwana emhlabeni kuyinto ebuyisa injabulo enkulu kubazali, emndenini nakubangane. Lomntwana ofikile usuke eqala impilo entsha ufaka nogqozi olukhulu ezinhliziyweni zabazali.


Kepha, kumele sazi ukuthi lokujabula okungaka kokufika komntwana kunezinkinga zakho emahlombe abazali, ngakhoke kumele sikwazi ukuzimela.


I-islam yabe isitshela okuyiyo idlela yokugwema lezizinkinga. Izimfundiso ezikwi-Qur'aan neHadith okuthi uma sizigcina, inshaallah.(ngoMusa ka-Allah) umntwana uzokhula ngendlela eqotho, avikeleke nasemimoyeni emibi. Okumele sikuyeke, yilezizinto ezazenziwa emandulo kuthiwa kuzovikeleka umntwana. Thembela ku-Allah yena yedwa.


EMUVA KOKUBA UMNTWANA ESEZELWE

KUMELE SENZENI NA?


Umntwana uma esezelwe, kumele agezwe kahle, agqokiswe. Ubaba womntwana noma i-Muslim elidala, kumele limemezele i-Adhaan endlebeni yangasokudla aphinde anikezele i-Iqamat endlebeni yangasokunxele.


Lokhu kumemeza kwe-Adhaan ne-Iqamat ezindlebeni zomntwana osanda kuzalwa, Ubunye Buka Allah kanye nombiko kaMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) kungena kufinyelele phakathi enhliziyweni yomtwana. Kumele sazi ukuthi noSathane uyabaleka uma kumenyezwa i-Adhaan.


Uma i-Adhaan seyimenyezeliwe emntwaneni, le Dua elandelayo kumele ifundwe.(mirqaat)


Umntwana uma kungumfana sithi:


Allahumma inni Ueedhuhu bika wa Dhurriyyatuhu Minash shaytaanir Rajeem

 

Incazelo: Oh! Allah ngicela uvikele lomntwana nesizukulwane sakhe, kuSathane oqalekisiweyo.Uma kuyintombazane sithi:


Allahumma inni Ueedhuha bika wa Dhurriyyataha Minash shaytaanir Rajeem


Incazelo: Oh! Allah ngicela uvikele lomntwana nesizukulwane sakhe, kuSathane oqalekisiweyo.


Okulandelayo, ufunde i-Surah Ikhlaas kanye nale Dua elandelayo:


Umntwana uma kungumfana sithi:


Allahumma Allimhul Kitaaba wal Hikmata wa Faqqihhu Fiddeen


Incazelo: O! Allah mfundise i-Qur'aan nobuhlakani (bokufunda i-Sunnah) bese umbusisa ngokwazi kabanzi nge I-slaam.(Bukhari)

Uma kuyintombazane sithi:


Allahumma Allimhal Kitaaba wal Hikmata wa Faqqihha Fiddeen.


Incazelo: O! Allah ifundise i-Qur'aan nobuhlakani (bokufunda i-Sunnah) uyibusise nge-Islam.


Ungafunda nale Dua elandelayo emfaneni:


Allahummaj alhu Barran Taqiyyan wa ambit'hu fil Islaami Nabaatan Hasana.


Incazelo:O!Allah menze akhule ngokuKwesaba, abengozithobayo, abeyimbali eqhakazile ye-Islam.


Uma kuyintombazane sithi:


Allahummaj alha Barratan Taqiyyatan wa ambit'ha fil Islaami Nabaatan Hasana.


Incazelo: O!Allah yenze ikhule ngokuKwesaba, ibengezithobayo, ibeyimbali eqhakazile ye-Islaam.EMUVA KOKUBA UMNTWANA ESEZELWE


Lento ephuma nomntwana uma ezalwa phecelezi (i-Placenta). Kanye ne (Navel Cord)

kumele iphathwe ngokukhulu ukuhlonishwa, bese iyagqitshwa ngesikhulu isizotha, njengoba kuyingxenye yesicu somuntu, Nanoma isiphi isitho somzimba somuntu akufanele sishiswe noma silahlwe noma kanjani. Leyo yimfundiso ye-Islam nosiko Lwayo.TAHNEEK


Igama elithi Tahneek lichaza ukuthi, ukufaka into encane ehlashuniwe emlonyeni womntwna, njenga maDates (ikhajuri) okuyiwona athandekayo. Noju ungalufaka, nanoma yini enoshukela ingaba yinhle.

Tahneek iyi-Sunnah, okusho ukuthi into eyayenziwa nguMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye). Nathi kufuneka siyenze. (Sharhun Nawawi ala Sahih Muslim)


u-Rasulullah (ukuthula makube kuye) yena uqobo lwakhe wayenza i-Tahneek kwamanye amaSahaaba njengo, Abdullah bin Zubair no Abdullah bin Talha (RA). i-Tahneek iwusiko oluhle ekutheni into enhle edliwayo engena emlonyeni wengane kusuke kuyinto ehlashunwe ngumuntu omdala, oyikholwa (i-Muslim) omesabayo u-Allah. Khona ingane izomunca impatho enhle nokholo kulomuntu okholiwe.

 

Nanoma ubani emndenini oKholiwe kakhulu noma u-Moulana angayenza iTahneek. Uma kwenzeke iphutha wakhohlwa ukwenza i-Tahneek, ayikho inkinga noma isono osenzile.


AQEEQAH

IYINI?


I-Aqeeqah (Imbheleko) usiko oluhle lwe-Islam, lapho umtwana ephucwa (egundwa) ikhanda bese kuhlatshwa nembuzi noma isiklabhu, wenzela umntwana.

Lolusiko esalufundiswa nguMphrofethi (ukuthula makube kuye) kumele lwenziwe osukwini lwesikhombisa umntwana ezelwe.


Kuyathandeka noma singathi into enhle ukugingqa isilwane wenzela umntwana osukwini lwesikhombisa. I-Aqeeqah yenziwa kanje..... uma uhlabela umntwana wesilisa kumele kube izimbuzi ezimbili, noma iziklabhu ezimbili. Uma kungumntwana wentombazane imbuzi eyodwa noma isiklabhu esisodwa.


Kuyathandeka noma singathi into enhle ukuphuca (ukugunda) umntwana ngalolusuku. Bese ukhipha nemali yesiliva elingana nesikalo sezinwele eziphuciwe, unikele ngayo kwabampofu. Uma sekwenziwe konke lokhu okubaliwe ngenhla, kumele Wethe umntwana igama.


Umphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi: “Umntwana uyavikeleka (emimoyeni emibi) ngokumhlabela (ngoku menzela) i-Aqeeqah osukwini lwesikhombisa, nanangokumphuca ikhanda, kanye nokumetha igama.(Abu Dawud)


QAPHELA: Lokhu kokuhlaba kwenziwa ilabo abanamandla okukwenza, mina nawe uma amandla singenawo ayikho inkinga singakwenza mzukwane amandla sinawo. Akumele size siziphonse ezikweletini nakoMashonisa sithi sifuna ukukwenza, linda amandla aze abekhona.

Alikho icala lapho.


Uma sekuhlatshiwe lenyama ingadliwa yiwowonke umuntu, umndeni, izihlobo, omakhelwane noma unganikela ngayo kwabaswele, ayikho inkinga. Lenyama AKUMELE NEZE IDAYISWE.I-Dua okumelwe ifundwe uma uhlabela i-Aqeeqah


Allahumma hadha Aqeeqatu.......(usho igama lomntwana), damuha bi damihee

wa lahmuha bi lahmihee wa adhmuha bi adhmhee wa jilduha bi jildihee wa sha'ruha

bi sha'rihee. Allahummaj alha fida'a ibnee minan naar.


Incazelo: O! Allah ngihlabela umntwana wami lesisilwane egameni lakho, esikhundleni segazi ngegazi, senyama ngenyama, sethambo ngethambo, isikhumba ngesikhumba, nezinwele ngezinwele.

O! Allah yamukela lomhlabelo, uwenze ube isivikeli somntwana wami emlilweni wesiHogo. Ameen.


UKUYA ENTABENI


Ukusoka emntwaneni womfana kuyi-Sunnah, Le-Sunnah yenziwa yibobonke abaPhrofethi baka-Allah, ngakhoke umntwana womfana kumele asokwe ngaphambi kokuba abe neminyaka eyisikhombisa. Nempilo yomntwana kufuneka inakekelwe kahle kakhulu, Ngakhoke nawe Mzali yisa umntwana kuDokotela onolwazi olunzulu ngalomsebenzi. I-MUSLIM ALIYI ENTABENI ODOKOTELA BEKHONA.UKUNCELISA KUKAMAMA


Kubalulekile kakhulu ukuthi umama ancelise umntwana ibele. Ubisi lukamama lunamavithamini amaningi, lusiza futhi luvikele umntwana ezintweni eziningi, njengoba omama bazi, ukuthi umntwana oncela ibele ukhula ejabule, enothando, ondlekile ngokomzimba nangokomqondo.


Ukuncelisa umntwana amabhodlela akusiyona into enhle, noMtholampilo ungakuchazela kabanzi ngalokhu.Umama kumele aqikelele njalo ukuthi umntwana akazidli izinto eziyiHaraam. (kungangeni lutho esiswini somtwana kwanto eyi-Haraam.)


Ama-Dua okudla kumele umama awafunde uma eqala ukuncelisa nanoma eseqedile. Uma umntwana esencela, umama kumele afunde ama-Zikr, noma ahumushe i-Qur'aan.


Isikhathi esifanele umama ancelise, siyiminyaka emibili.


 

IZIVIKELI MNTWANA EMOYENI EMIBI


Njengoba sazi ukuthi sihlala emhlabeni ogcwele yonke imimoya emibi, nezifo ezimbi. Kubalulekile ukuthi sivikele umntwana yena ulula noma usobala ekutheni acoshe yonke lemimoya emibi.

Lawa ama-Duas alandelayo kumele afundwe ngasosonke isikhathi, bese uphephetha umntwana emva kokuwafunda.


Ayatul Kursi (Sura Baqarah Verse 255)

Four Quls (Surah 109,112,113 no 114)

Kanye nale Dua elandelayo:


Audhu bikalimaatillahit taammat min kulli shaytaani

wamin Kulli Aynil laamma.


Incazelo: Ngicela ukuvikeleka ngamagama ka-Allah kuSathane oqalekisiweyo, nazezilwaneni eziyingozi, nasemehlweni amabi.(Bukhari)


 

UKWETHIWA KWEBIZO


Kuyilungelo lanoma imuphi umntwana, ekutheni abazali bamethe (banqambe) igama elihle elingenasici, nonoma esekhulile ezolithanda lelogama. I-Islam isifundisa ukuthi sinike abantwana amagama anezincazelo ezinhle, uma ungenzi ngendlela lelogama oliphe umntwana uma lichaza into engeyinhle, nomntwana uzophenduka leyonto embi.


IsiboneloUma wetha ingane ngokuthi USGEBENGU. Nakanjani umntwana uyoba ISIGEBENGU

uma esekhulile.


U-Mphrofethi wethu (ukuthula makube kuye) wathi, ''Uma sesivukile kwabafileyo, empilweni ezayo

siyomenyezwa ngamagama ethu, nangamagama obaba bethu, ngakhoke qambani izingane

ngamagama amahle.''

Ukuhlanzeka ne-Islam

Uma ufunda, noma ulandela kahle inkolo yama-Muslim uzothola ukuthi ukuhlanzeka empilweni ye-Muslim kugcizelelwa kakhulu. Impilo ye-Muslim igxile kakhulu ekuhlanzekeni Kangangokuthi ngisho nasendlini yokukhuleka awuvunyelwe ukungena uma ungahlanzekile. Nemikhuleko oyenzayo ayinakho ukwamukeleka kuMdali ngenxa yokungcola kwakho. NoMphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi, “ Ukuhlanzeka kuyingxenye yokholo.” [Mishkaat]

 

UNkulunkulu uHlanzekile, uNgcwele, uMsulwa uthanda labo abahlanzekileyo. Ulindele ukuba abakhuleki bakhe bahlale behlanzekile ngokomoya, ngokokuziphatha, engqondweni, nasemzimbeni, ngisho nasezimpahleni ezigqokwayo. Kudinga umzamo wangempela ukuhlala sihlanzekile emehlweni kaNkulunkulu.


Uma uya emcimbini othile noma umenyiwe emshadweni ugqoka kanjani na?

Impendulo uyayazi, ngakhoke uma singama-Muslim kumele sizimisele engathi siya emcimbini othile NGASOSONKE ISIKHATHI sihlanzekile sinuka namakha amahle.


Sengathi uMdali angasipha ugqozi lokuhlala sihlanzekile.


Ameen.

 


ISIFUNDO NGE MI'RAJ (Uhambo olungcwele)

Uhambo oluyisimangaliso


 • Al-Isra (uhambo lwase Masjid-al-Aqsa [eJerusalemu]) kanye ne Al-Mi'raj (uhambo lwaseZulwini), lesi esinye sezimangaliso ezinkulu zikaMphrofethi uMohammed (ukuthula kube kuye). Akukho muntu ngaphambi Kwakhe noma emuva Kwakhe owake wahamba uhambo olungaka ngesikhathi esincane kangaka. Kudingeka ukholo oluqinile ekukholelweni lesimangaliso esingaka, okuyinto engakaze yenzeke.

 • Ukuliphika noma ube nokungabaza loluhambo olungcwele, kungabulala futhi kudilizele ukholo lomuntu phansi.


 • Loluhambo lwasebusuku lukhombisa ubukhulu, nobuholi obuqotho obungenakulinganiswa ngaphezu kwazozonke izithunywa zika-Allah ngenkathi uMphrofethi Mohammed (ukuthula kube kuye) ebahola bonke (abaPhrofethi [ukuthula makube kubo bonke]) emthandazweni e-Masjid-al-Aqsa (eJerusalema). Umbuzo uthi, kungabe siyamuthatha yini lomholi omkhulu kangaka njengo muntu odlala indima eyisibonelo esihle kithi na?


 • Ukulunga kobukhulu kanye nendumiso eyanikezwa uMphrofethi (ukuthula kube kuye) yokuba nguMholi wabobonke abaPhrofethi, thina njengoba singabalandeli bakhe, sesibe yibandla elingaphezu kuwowonke amabandla ayelandela abaPhrofethi babo ngaphambili, Lokhu kusinike ukuziqhenya, nodumo kanye nenhlonipho eyisimangaliso. Kepha kulokhu kuziqhenya, nodumo esinako, kuza nezibopho ezinzima. Kungabe siyazigcina yini lezizibopho njengoba singabakhethiweyo na?


 • Lokhu kubaluleka okukhulu kangaka kwe-Masjid Al-Aqsa kanye ne-Masjid Al-Quds kwasunguleka ngaloluhambo lukamPhrofethi (ukuthula kube kuye), kwakuyiwo loMhlaba oyiNgcwele owakhethwa ekutheni kuhlanganyele khona bonke abaPhrofethi (ukuthula kube kubo bonke). Kepha sesalahlekelwa yindlu ka-Allah yesithathu ngenxa yezenzo zethu ezimbi. Umbuzo uthi: Singayizuza kanjani na?


 • I-Mi'raj yama-Muslim izuzwa nge-Salaah, kanti umPhrofethi uMohammed (ukuthula kube kuye) wanikezwa mathupha (umthandazo) nguMdali ohambeni lwakhe lokuya eZulwini. Bese kuthi yonke eminye imithetho yehliselwa lapha emhlabeni yiNgelosi u-Gabriyel. Kungabe siyasibonga yini lesisipho esasinikezwa ngu-Allah (uMdali) noma sisithatha njengomthwalo noma inkathazo na?YENZA UMTHANDAZO WAKHO

NGAPHAMBI KOKUBA WENZELWE UMTHANDAZO

 

IZILOKOTHO EZIHLE NGE-EID


I - EID-UL-FITR wumkhosi ogujwa ngosuku lokuqala enyangeni ka-Shawwaal, ngemuva kokuphela kwe-Ramadhaan. I-Shawwaal yinyanga yeshumi ngokwekhalenda le-Islam. I-Eid-ul-Fitr wusuku olugcwele injabulo, iwusuku lwangempela lokubonga lwamadoda, amakhosikazi nabantwana abakholiwe. Ngalolusuku ama-Muslim akhombisa injabulo yawo yangempela, ngempilo, amandla kanye namathuba empilo, abakunikezwe wu-Allah ukuba bafeze izipho zokuzila kanye nezinye izenzo ezinhle ngenyanga ebusisekile ye-Ramadhaan.


Ama-Sunnah e-Eid / nokumele sikwenze ngalolusuku

 • Sheshe uvuke

 • Lungiselela ukuhlanzeka komzimba, ubhekele nemininingwane yezingubo zokugqoka, njll

 • Yenza i-Ghusl (ukuhlanza umzimba) ngemuva kwe-Fajr.

 • Xubha amazinyo

 • Gqoka, uvunule ngezingubo zekhethelo onazo, noma ngabe zindala noma zintsha, inqobo nje wukuthi mazihlanzekile.

 • Ziqhole ngamakha anuka kahle.

 • Yidla isidlo sasekuseni nge-Eid-ul-Fitr ngaphambi kokuya enkundleni yomkhuleko.

 • Khokha umnikelo we-Zakaat-ul-Fitr ngaphambi kwe-Salaat-ul-Eid (nge-Eid-ul-Fitr)

 • Hamba uye enkundleni lapho kuzobe kukhulekelwa khona kusenesikhathi.

 • Yenza i-Salaat-ul-Eid nebandla endaweni evulekile ngaphandle uma izulu lingelihle, uma linetha noma likhithika.njll.

 • Ungabuyeli ekhaya ngendlela ohambe ngayo uya emkhulekweni.

 • Funda le-Takbir elandelayo ngesikhathi usendleleni ulibangise emkhulekweni, uze uyeke ukuyifunda ngoba sekuqala i-Salaat-ul-Eid: (Umthadazo)


Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaaha illallahu Allahu Akbar.

Allahu Akbar Walillaahil hamd.


Incazelo:

(U Allah Mkhulu, U Allah Mkhulu. Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. U-Allah Mkhulu, U-Allah Mkhulu. Nodumo lonke lungoka-Allah.)


Sengathi u-Allah angayamukela yonke imikhuleko yethu

Ameen


written by: ML Imraan Ngcobo


Taken from:

www.darulihsan.com

vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

 • Mahr Fatimi: R15 988.69
 • Minimum Mahr: R319.77
 • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe