14 July 2020   22. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

IS'TEBHISI SOKUQALA ESIBHEKE EBUBUNI

XWAYA!

 

Ama Muslim ayaxwayiswa ukuba angahambeli imicimbi lapho kudlalwa khona umculo ngisho noma ungaqanjwa ukuthi wumcimbi “we-Islam”

 

 

 • Umculo uyi-Haraam, uphinde ube yisono esikhulu, kanti unjalo-nje awuvunyelwe nakancane kwi-Qur'aan ne Hadith. Muva-nje kunenkambiso edlondlobayo eyamele emculweni “we-Islam” oqoshwa ngamazwi, isisekelo sawo okuyi-Islam kodwa aphelezelwa yizinsimbi zomculo, bese lokhu kukhuthazwa sengathi kuvumelekile kwazise amazwi noma okuculwa ngakho kunokwe-Islam. Kepha-ke ayikho into efana nomculo “we-Islam”, umculo ungumculo uyohlale uyi-Haraam noma ungaphiwa liphi igama.

 

 • Ukulalela umculo kuyingozi kwi-Imaan yethu ekubeni uhlobo olubhubhisayo lwalobuthi bomphefumulo obunobungozi buchaziwe kulama-Ahadith alandelayo:

 

 • “Umculo wenza kukhule ubumbulu enhliziyweni, njenga manzi ehlumisa izitshalo.” (Mishkat)

 

 • “Ngempela u-Allah Ta'ala ungithumile njengomusa nanjengomholi emhlabeni. Kanti futhi u-Allah Ta'ala unginikeze umyalo wokuba ngibhubhise izinsimbi zomculo.” (Musnad Ahmad)

 

 

 

Ngaphambi kokuba nginabe kakhulu, okumele sikwazi ukuthi wonke amagama asetshenziswayo uma sikhuluma nge-Islam noma ngamaMuslim, asukela olwimini lwesi-Arabhu, ezweni lase Saudi Arabia okuyizwe lama-Arabhu, lapho uthi uma ungabheka (eMephini) ibalazwe lase Afrika, lelizwe ungalithola uma uwela ulwandle olubovu, noMphrofethi olandelwayo wadabuka kulelizwe, futhi engum'Arabhu, igama lakhe kungu Mohammad (ukuthula makube kuye). Kwathi umhlaba wonke walandela izimfundiso zakhe, kusukela kuma-Arabhu, Iran, Iraq, India, Pakistan, abaseGibhithe, Sudan, Topiya, Kenya, kwehle kuze kufike lapha eMzansi neAfrika. Ikakhulukazi lapha eMzansi, lenkolo yafika nabaseNdiya beze lapha kwelakithi ngokuzosebenza ezimobeni njll.njjl, bona lenkolo beyi thathele ezweni lama Arabhu, base beyidlulisela kithina bomdabu baseNingizimu Afrika. Ngakhoke okumele sikwazi ukuthi lenkolo akuyona eyaseNdiya noma eyabaseNdiya, njengoba abaningi becabanga nje. Ngiyathemba lokhu kuthe ukucacisa kulabo abangenalo ulwazi.

 

I-Islam yinkolo yoXolo noThando

 

AmaMuslim ayaluthanda uxolo. Kangangokuthi noma sibingelelana sibingelela ngolwimi lwesi-Arabhu sithi: As-salamu-Alaykum, okusho ukuthi “uXolo malube kuwe” uma sesihumusha ngeSizulu. Uma umuntu ekubingelela kufanele uphendule ngokuthi: Wa-alayiku-mus-salaam okusho ukuthi “uXolo lube nawe futhi”. AmaMuslim ayaphoqwa ukuba ahloniphe futhi abekezelele izinkolo zabanye kanye nabalandeli bazo. Akumele sisebenzise izici ngezinkolo zabanye. AmaMuslim akholelwa encwadini eyambulwa emvakweBhayibheli ogamalayo kuyi Qur'aan Engcwele. AmaMuslim akholelwa ekutheni, emva kukaMphrofethi uJesu (ukuthula makube kuye) uNkulunkulu uMdali weZulu noMhlaba wathumela uMphrofethi wokugcina ogamalakhe kunguMohammad (ukuthula makube kuye), njengoba sengichazile leligama yigama lesi-Arabhu elichaza ukuthi (oDumisekayo, oBongekayo, njll.njll). U-Allah, igamalesi-Arabhu elichaza uMvelinqangi, uNkulunkulu uMdali weZulu noMhlaba.

 

U-Allah onguSomandla uthi kwi-Qur'aan eNgcwele, “Akukho ukuphoqwa oKholweni”. Okuchaza ukuthi umuntu akaphoqwa ekutheni angene enkolweni ye-Islam kepha uyazikhethela ukuthi uyayikhetha noma cha. Ngamanye amazwi, asinalo igunya lokuphoqa abanye ekutheni bangene enkolweni ye-Islam ngenkani.

 

AmaMuslim athatha izeluleko ezishweni zoMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye).

Lezizisho, imibiko noma ungathi izimfundiso zikaMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) ngolimi lwesi-Arabhu zibizwa ngokuthi amaHADEETH. Noma I-HADEETH.

 

Nazi ezinye izisho, imibiko noma izimfundiso zamaHadeeth.

 

UKUBINGELELA

UMphrofethi (ukuthula makube kuye wathi), “Ngizonilayela into okuthi uma yenziwa idale uthando kini,............Zifundiseni ukubingelelana.”

 

UKUHLAMBALAZA

“I- Muslim lingumfowabo welinye i-Muslim. Akufanele ukuthi lihlukumeze noma liphathe kabi elinye, ilithuke noma lilibukele phansi.”

“Angeke yini nginikhombise into okuyothi lapho yenziwa idale uthando phakathi kwenu? Kwenzeni kube wumkhuba wenu ukubingelelana!”

 

I-Muslim lingumfowabo welinye i-Muslim. Akufanele liliphathe kabi noma lilithuke kumbe lilibukele phansi.

 

UKUZWANA

“Alukho uKholo lwenu oluphelele (awusoze waba yi-Muslim leqiniso) ngaphandle kokuba ufisele umfowenu lokho ozifisela khona wena.”

 

UMONA, UKUXHAPHAZA ABANTU, INZONDO

“Ningabi nomona phakathi kwenu, ningasebenzisani budedengu, ningazondani, hlalani njengabantu abangabafowenu, nina zisebenzi zika-Allah.”

 

UKULIMAZA

“I-Muslim akufanele ukuthi ngezandla zalo nolimi lwalo lilimaze amanye ama-Muslim.”

 

UKUPHA ABANTULAYO

“Zivikele eMlilweni noma ngabe wenza isenzo esihle (noma ngabe sincane kangakanani).”

 

UTHANDO LUKAMAKHELWANE

“Lowo okholwa ku-Allah noSuku lokuGcina kufanele ukuba ahloniphe umakhelwane wakhe “(umakhelwane kumele ahlonishwe, aphathwe ngokucophelela, nokuba ube nesihe kuye futhi asizwe)

 

UKWAZISA IZIVAKASHI

“Lowo okholwa ku-Allah noSuku lokuGcina kufanele azise izivakashi.”

 

UKUTHULA KUBUSISEKILE

“Lowo okholwa ku-Allah noSuku lokuGcina, makakhulume ngezinto ezinhle noma athule.”

 

OKUHLE NOKUBI

UMphrofethi oNgcwele uchaza okuhle nokubi kanje: OKUHLE: Ukuziphatha kahle okuheha uthando nenhlonipho kwabanye abantu; OKUBI: Yilezo zenzo ezimbi ezikulimazayo ngaphakathi bese zigcina zaziwa ngabanye, uzozizonda.

 

IZONO EZINKULU

Isono esikhulu (esesabekayo) “ukulinganisa u-Allah nabanye” oNkuluNkulu bokuziqambela njengokukhonza izithixo. Ukungalaleli abazali, ukubulala, ukuphinga, ukweba, nokubulala izinto eziphefumulayo, abantu, izilwane, izinyoni, nakhokonke okuphilayo ngaphandle kwesizathu, nokufunga ngoNkulunkulu uqamba amanga.

 

ULAKA

“Akanawo amandla lowo othela phansi abantu othulini (ngamandla akhe) kodwa lowo okuthi lapho evukwa ulaka azibambe, nguye onamandla.”

 

UKUSINGA ULWAZI

“Ukufuna ulwazi kuyimpoqo kunoma iliphi i-Muslim, abesilisa nabesifazane.”

 

UKUHLAMBALAZA

“Lowo ohlambalazayo (okhuluma kabi, futhi aqambe amanga ngabanye) akasoze awungena umbuso weZulu.”

 

UBUNGANI

“Kungcono ukuba wedwa kunokuba ube nomngani omubi.”

 

 

 

IZINKULUMO ZANGASESE

“Lapho kunabantu abathathu (noma abangaphezulu kwababili) akungenzeki ukuthi laba ababili babambe ingxoxo ngaphandle kowesithathu noma (abanye), ngoba lokho kungahlale kumphathe kabi emoyeni.

 

UKUXABANA

“Ngempela u-Allah uzonda izinto ezintathu kumuntu: Ukuxabana kokulwa, ukumosha umnotho noma umcebo womunye, kanye nokubuza kaninginingi okungenamsebenzi.”

 

ISEXWAYISO ESINZULU

“Lowo ozibulalayo uyokusha emlilweni wesiHogo, ukuhambela ebantwini abenza okubi njengokuthakatha. Ukuhleba, ukudala udlame, ukukhonza amathuna, ukukhonza abantu abaphilayo njll njll. Bonke laba bayothola isijeziso esinzima kuMdali.

 

Lokhu okungehla kunjengeconci olwandle olwazini olukhona nongaluthola uma ulandela i-Islam.

 

ASIZIFUNDELE NGEQINISO, SINGABI YISIZWE ESIFUNZWAYO NGEZENKOLO.

Okokuqala, qiniseka ukuthi unako kokubili lokhu: i-Ikhlaas kanye ne-i'tibaa – okungubumsulwa benhloso kanye nobulungiswa bokwenza. Kungabe inhloso yakho ngempela wukusondeza lomuntu eduzane neqiniso na? Noma wukuqiniseka ukuthi yena ulahlekile? Noma wukuveza isiphiwo sakho sokuba yigagu lokukhuluma na? Qiniseka ukuth inhloso yakho kuphela wukuthokozisa u-Allah. Wukulethela lomuntu eduzane neqiniso kanye nokumholela kwi-Deen ya Allah, i-Islam. Uphinde futhi aqiniseke ukuthi le-Da'wah uyenza indlela eyiyo, endaweni nangesikhathi ezifanelekile.

 

Yazi ukuthi ukhuluma ngani. Qiniseka ukuthi unalo ulwazi olunzulu ngalokho okushoyo. Ambulate ukuthi u-Mohammad (ukuthula makube kuye) wathembisa isihlalo esihogweni kulowo oqamba amanga ngaye. Qiniseka ukuthi okushoyo kuyikho ngempela. Thembeka uma ungazi. Uma ungenalo ulwazi oluqinileyo ngalokho okushoyo, ukuzikhandla kwakho kungaba nomthelela omubi esikhundleni somuhle.

 

Yiba nenkolelo ephelele engenalo ungabazane, kulokho okushoyo. Kuthiwa okuphuma emlonyeni kungena endlebeni, kodwa okusuka enhliziyweni kuya enhliziyweni. Isisho sesi-Arabhu siphinde sisho sithi awusoze wakwazi ukunikezelangalokho ongenakho. Uma kunento ongakholelwa kuyo, akekho ongamenza akholelwe kuyo. Ubumsulwa bakho nokungangathekisi kwakho okholweni kudlala indima enkulu empumelelweni yakho kwi-Da'wah.

 

Yenza lokho okushumayezayo. Indlela ye-Da'wah ezishaya zonke yileyo yesibonelo.

Ungalinge uxoxe ngokubaluleka kweqiniso nokwethembeka kwi-Islam uma wena ungumqambi wamanga nomphingi wansukuzonke. Qiniseka ukuthi izenzo zakho zichaza ubuhle bezinkolelo neziyalo ze-Islam. Ubumbulu buxosha abantu.

 

Amadoda angaba nabafazi abane? Kungani singakwazi ukujola? Kungani singabamukeli ongqingili? Ungalinge uvume ukushwelezela ubunjalo be-Islam. Kuhlaziye ngendlela abantu abazokwazi ukuyiqonda, kodwa ungalokothi ukuphendulelee noma wenze sengathi akulungile noma kungikwesikhathi sasemandulo.

 

Ungabi nolaka. Ungavumeli abantu bakuphazamise noma bakwenze ushintshe ukuiphathakwakho. Yiba ne-Adaab (ukuziphatha) ngasosonke isikhathi. Uma kukhona onqabayo ukukulalela, mshiye ngokuthula. Ungehleli ezingeni labo. U-Allah sub'haanahu wa ta'ala usho kwi-Qur'aan eNgcwele okuchazeka kanje, “Bambelela oxolweni; khuthaza lokho okuhle ; kepha qhelela kude kwabangenalwazi.” Uphinde futhi asho okuchazeka kanje; “Uma bezwa inkulumo eyize, bayaphenduka basuke ngakuyo bathi, Izenzo zethu kithina, nezakho kuwena; ukuthula makube kuwe: asidingi abangazi lutho”. Ungalinge uchithe isikhathi sakho noma amandla akho ngalabo abangazimisele ukulalela.

 

Sebenzisa imicimbi emihle. Hambela izinhlelo zamabandla ehlukene nezingxoxo ezivulekile.

 

Ziqhelelisane nabezimishani. Akwazeki ukuthi lokhu kungagcizelelwa kanjani. Umgomo wabo wukukhiphela ngaphandle kokholo lwakho. Bashiyele kulabo abalolongelwe ukubhekana nabo. Abezimishani balolongelwe ukuba babonakale ngaphandle benobungane futhi bezimisele ngokufunda, ekubeni umgomo wabo nenjongo yabo kuwukwenza wena ushiye phansi i-Islam. Ungakhulumi nabo Ungalinge uqalise ingxoxo nge-Islam nabo. Ungahambeli izindawo zabo ezingcwele. Ungamoshi isikhathi sakho nabo. Isikhathi sakho singasetshenziswa ngendlela enembuyiselo ethe xaxa kunokuzama ukuphikisana nalowo ololongelwe ukufaka ukungabaza.

 

Ungalokothi weye inkonzo yomunye umuntu. Ngisho noma ngabe kuhalisa kangakanani ukukhuluma ngamaphutha nokuyishaya emuva naphambili okutholakala ezinkonzweni zabanye, ungakwenzi. Kuyabanenga abantu lokho, kanti futhi kungenzeka kubenze bayibuke ngeso elimbi i-Islam. Khuluma ngokuhluka kwe-Islam, kulapho-ke usungathi ukuthinta amaphutha ezinye izinkonzo, kodwa lokho akusho ukuthi khwela udilike okholweni lwalomuntu osuke ukhuluma naye. Yiba nenhlonipho. Nanku umzekelo we-Da'wah esabekayo: I-Muslim lalikhuluma esikoleni samabanga aphakeme endaweni, laqala inkulumo yalo ngokuthi: “Nonke niya esihogweni.” Ngaleyondlela labe selilahlekelwa ngabalaleli bonke ngaphambi kokuba liqale ngenkulumo yalo.

 

Phawula ngolokho okwenza i-Islam ibe yinhle kuwe. I-Da'wah ukuphindaphinda izinsika ezinhlanu. Ngesinye isikhathi siyathatheka sichaza izinsika ze-Islam, size sikhohlwe yisakhiwo uqobo lwaso. I-Islam inendima eyidlalayo kuyo yonke impilo yethu. Khuluma ngendima eyidlalayo ngokuthi ulala kanjani, uziphatha kanjani izilwane, abazali, izaguga, omuntuza, obunye ubulili. Khuluma ngokuhlonishwa kwabesimame kwi-Islam, imiqondo yokuhlanzeka noma ukuzithoba, ukukhuthaza kwayo ukuba sizindle sicabange ngomhlaba osizungezile. Kukhona umfowethu owamukela i-Islam ngenxa yokuhlonipha kwe-Islam indalo. I-Islam iyi Deen, indlela ephelele yempilo. Jula ungene emniningwaneni ukudlula incwadi ye-Social Studies yakwa-Grade 9.

 

Ukuphetha, yiba ne-Sabr. Akusiwona umsebenzi wakho ukuphendula abantu-asikho isibopho kwi-Islam esikubophezelayo ukuba uphendule isibalo esithile sabantu babe ngamaMuslim. Isibopho sakho yikho ukuba ubizele abantu kwi-Islam, nokuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Ukuthi wubani oyamukelile nongayamukelanga, lokho kusemseni ka-Allah Sub'hanahu wa ta'ala.

 

Kanti-ke u-Allah, uMholi, wuYe Owazi kangcono.

Imvamisa njengenhlala yenza izingane zivame ukuzichancasela emakhaya azo. Kepha kunemigomo ekumele igcinwe kubantwana abathe ukukhulakhula lapho kumele kube khona imingcele ekungafuneki ukuba bayeqe. Njengokuthi kumele ukuthi bacele imvume kubazali ngaphambi kokuba bangene egumbili labo lokulala.

No-Allah uyafakaza kwi-Qur'aan eNgcwele uthi, “O nina enikholwayo! labo okungabezandla zenu zangakwesokudla nalabo abenu abangakathombi mabacele imvume kini izikhathi ezintathu ngaphambi komthandazo wasekuseni nangenkathi nikhumula izingubo zenu ngenxa yokushisa kwantambama nangasemuva komthandazo wakusihlwa. Lezi yizikhathi ezintathu zokuba nibe nodwa; ngaphandle kwalezi zikhathi bangahamba phakathi kwenu abanye (besiza) abanye. Kanjalo u-Allah uyanicacisela imibiko. Futhi u-Allah Wazi konke, Unokuhlakanipha konke.” {An-nur 24:58}

Kuye kuthandeke ukuthi uma ingane ithe ukukhulakhula lapho isikwazi nokwehlukanisa phakathi kokuhle nokubi (kusukela eminyakeni eyisikhombisa kuya phezulu), kumele iqale icele imvume ngaphambi kokungena egumbini labazali. Lokhu kugcizelelwa ikakhulukazi abazali uma sebesendlini beyolala sebefake nezembatho zokulala, ngezikhathi zasebusuku nasekuseni, kubuye kwenzeke kube nasemini lapho abazali bethe ukucambalala. Lemfundiso khuthaza futhi igcizelele nenhlonipho yokunika abazali ithuba labo bangaphazanyiswa ngaphandle kwesidingo.

Kulokhu okungenhla kuyasifundisa ukuthi ingane ifundiswa ukuziphatha kanye nenhlonipho yokungqongqoza icele nemvume uma ingena egumbini likamama.

U-Allah uthi eNcwadini yakhe eNgcwele, “Futthi lapho izingane phakathi kwenu sezithomba mazicele imvume njengoba lezo ezingaphambi kwazo zayicela imvume. Kanjalo u-Allah uyayenza icace imibiko Yakhe. Futhi u-Allah wazi konke Unokuhlakanipha konke. {An-nur 24:59}

Lena yiyo indlela eqotho kanye nembewu okumele itshalwe ezinganeni zethu zisakhula. Njengesisho esithi, “Zibanjwa zisemaphuphu.”

Inkolo ye-Islam iyindlela yonke yokuphila. Nathi singabazali asichithe esinye sesikhathi sethu sifundisa izingane zethu ngempatho enhle, zingaze ziphunyuke endleleni ekuyiyo bese sisala sikhala.

 

I-Makkah yonkana yayisikhululekile phezu kwengcindezi, kanti noMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) wayesendleleni ebuyela e-Madina. Wayelandelwa yizinkulungwane ezazilangazelela ukuzwa umyalezo uphuma emlonyeni wakhe uqobo. Besekulona lolohambo kwabe sekushaya isikhathi somkhuleko we-Asr (umthandazo wantambama ilinga lingakashoni). Ngesikhathi uMphrofethi (u.k.k) enza i-Wudhu yakhe (egeza ngaphambi komthandazo). Amadoda agijima amngunga uMphrofethi (u.k.k), babe sebezisula ebusweni ngamanzi akade esalile uMphrofethi egeza kuwo (befuna izibusiso phela!!!).

Wabe esebabuza uMphrofethi labo ababeseduze kwakhe wathi, “Webangane bami, kungani nizisula ubuso benu ngalawomanzi na?” Baphendula bathi; “Senzela ukukhombisa uthando lwakho kanye nokuhlonipha.” Wabe esephawula uMphrofethi (u.k.k) ethi, “ Uma kuwukuthi ningithanda ngempela, landelani ezinyathelweni zami, niphinde namukele isibonelo kanye nesimilo sami. Labo abangikhombisa ukuhlonipha kwangaphandle kuphela, kodwa isibonelo sami bengasamukeli, abekho kubalandeli bami.” (Bukhari)

 

IZIMANGALISO ZOMZIMBA WOMUNTU

 • Izinhliziyo zethu zishaya cishe izikhathi eziwu 100,000 nsukuzonke.

 • Igazi lihamba ibanga elingalingana cishe namamayela awu 60,000.

 • Amehlo ethu akwazi ukwahlukanisa cishe imibala eyisigidi abuye akwazi ukwamukela imininingwane eminingi ukwedlula i-Telescope enkulu kunawowonke akhona emhlabeni.

 • Amaphaphu ethu adonsa ngaphezulu kwamalitha ayizigidi ezimbili (2 million) zomoya nsukuzonke, ngaphandle kokucabanga. Uma engase afuthwe agcwaliswe lomoya, angagcwala inkundla yonke yentenesha, inkundla ye-Tennis phela!

 • Imizwa yethu yokuzwa ibukhali ngalendlela yokuthi ikwazi ukwehlukanisa amakhulu ngamakhulu ezinkulungwane zemisindo eyahlukene.

 • Imizwa yethu yokuthinta ilungiswe (yadalwa ngobuhlakani) ukudlula noma yini eyake yakhiwa.

 • Ubuchopho bethu budalwe ngobuhlakani ngokuphithana ukudlula i-Computor enamandla kakhulu, kanti bune mizwa (nerve cells) engale kuka-100 billion.

 • Sikhiqiza ama-Red cells angu-100 billion nsuku zonke.

 • Uma kukhona esikuthintayo, sithumela umyalezo engqondweni yethu ngesivinini esingu 124 mph.

 • Sinamamasela angaphezulu kuka- 600

 • Ngokuhamba nje kukodwa, sivocavoca amamasela angu 250.

 • Okungenani angu30 amamasela esiwavocavocayo lapho simoyizela.

 • U-70% womzimba wethu wakhiwe ngamanzi.

 • Sakha ilitha yonke yamathe ngosuku.

 • Amakhala ethu ayiziphehla moya, noma singathi phecelezi (air conditioning system). Afudumeza umoya obandayo, apholise oshisayo bese esefa nokungcola.

 • Kwi-square inch esisodwa sesandla sethu sinemithambo yegazi engama fithi ayisishiyagalolunye (nine feet), imizwa yobuhlungu engu600, izinwele ezingu30, amayadi awu13 emizwa, iziphetho zemizwa ezingu 9000, imizwa yokushisa engu 36 kanye nemizwa yamandla engu 75.

 

NGEMPELA SIYIZIDALWA ZALOWO OMKHULUKAZI U-MDALI USOMANDLA

Buyini Ubuntu?

Uzamile uMbhishobhi uDesmond Mpilo Tutu ukuchaza ngukujulile (ngonyaka ka 1999):

Umuntu onobuntu uhlale evulekile, futhi kulula nokuthi abanye bafinyelele kuyena, uyavumelana nabanye, akesatshiswa wubuhle nokuphila kwabanye, kwazise unokuzethemba okugcwele nokusuka olwazini lwakhe lokuthi yena uyisiqu esiphelele, enjalo-nje uyahlukumezeka uma abanye bephoxekile, noma aphoxeke uma abanye behlukunyezwa noma becindezelwa.

Waphinda futhi uMbhishobhi uDesmond Tutu wachaza kabanzi njengalokhu okulandelayo. (Ngonyaka ka 2008)

Esinye isisho ezwenilethu yileso esithi ubuntu-okuwumsuka wokuba wumuntu. Ubuntu bukhuluma kakhulu ngokuthi awusoze wakwazi ukuphila wedwa. Kukhuluma ngokuxhumana kwethu. Awusoze waba ngumuntu wedwa, kanti uma udume ngokuba nalesisibonakaliso soBuntu kusho ukuthi udume ngokuphana.

Esikhathini esiningi sizibona singabantu abehlukahlukene komunye nomunye, kanti sinakho ukuxhumana. Lokho okwenzayo kuba nomthelela emhlabeni wonke. Uma wenza kahle, Kuyasabalala, Kwazise kusuke kungokwaso sonke isizwe.

U-Nelson Rholihlahla Mandela wabuchaza Ubuntu kanje,

Isihambi esinqamula amazwe sasithi lapho sima esgodini esithize, sasingadingi ukucela ukudla noma amanzi. Uma sike sama, abantu basipha ukudla, basiphakamele. Lokho ngenye indlela yoBuntu kanti nayo ihlukene imikhakha eyahlukene. Ubuntu abusho ukuthi akumele abantu bazibheke bona. Umbuzo-ke uthi: ingabe uzokwenza kanjalo ukuze umphakathi owakhele ukwazi ukuthuthuka na?

INHLONIPHO

Isizotha, ubumnene, noma inhlonipho, konke lokhu kusho ubumsulwa kanjalo nokucabangela abanye abantu. Umuntu onenhlonipho abuye abemsulwa uyisibusiso emndenini, emphakathini nasesizweni sakhe sonkana kanye nasezweni lonke. Abesilisa nabesifazane abangamaqhawe nabanobuntu, bayohlale njalo benobumnene.

 

KUBONA SIQUSABO

Bathembekile, baneqiniso, babuye babemsulwa kanti futhi abalusebenzisi ulwimi olubi.

Abazimbandakanyi nabenzi bobubi, bagcina nemizimba yabo, izingubo zabo nakho konke okukubo kuhlale kuhlanzekile futhi kumenyezela ngaso sonke isikhathi.

 

EKHAYA

Lekelela abazali bakho, uzame ngokusemandleni akho ukubathokozisa ngayoyonke indlela yize kuyele kube lukhuni, baphatheni kahle abafowenu nodade benu nabobonke enisondelene nabo, ikakhulukazi abazali, njengoba sisho nesisho esithi, “Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni” esinye sezisho sithi, “Izulu lilele ngaphansi kwezinyawo zabazali benu”

Ungabi nomhobholo, kepha yabelana nabanye ezintweni zakho ezinhle onazo.

 

ESIKOLENI

Hlonipha othisha bakho, ubuye ubasize ngokusemandleni akho, awuve unzima umsebenzi wabo.

Hlonipha imithetho yesikole. Ungabukeli “ungakopeli” umsebenzi wabanye nangengozi.

Ungalimazi impahla yesikole. Okungaba wukubhala amadeski nokudabula izincwadi njll. njll.

Ungalinge ubhece abanye abafundi baze bashaywe bengenzanga lutho, kube kunguwe ogangile. Lokhu kuwubugwala nokuba nenhliziyo embi.

 

LAPHO KUDLALWA KHONA

Ungalokothi uwake noma ukhohlise emdlalweni. Ungachukuluzi abanye: Amagwala enza lokho.

Hlala njalo uthokozile ungabi wuphuma silwe.

Ungaklolodeli ofunda nabo, noma ubabize ngamagama owazi kahle ukuthi abawathandi noma abawafuni.

 

EMGWAQENI

Bingelela wonke umuntu, abadala nabancane, othisha bakho, nabangani bakho uma uhlangana nabo, bayohlale bekubingelela njalo. Lesisenzo sokubingelelana sidala ukubumbana nokuzwana okukhulu.

Ungasunduzi abanye noma ugijime uzishaye kubo.

Ungahambi ubhala iminyango, izindonga namasango.

Ungadlali ngokujikijela amatshe, noma ulimaze impahla.

Ungalokhu uba ngukhathazile ngokugcaluza phambi kweminyango yezitolo.

Musa ukulahla amakhasi amawolintshi nobhanana lapho kuhanjwa khona. Abantu bazozinyathela lezizinto bese belimala kabuhlungu.

Ungalokothi uhlekise nangabantu abadala, noma abakhubazekile, kepha yiba nesizotha kakhulu kubo nakulabo ongabazi endaweni kanye nezivakashi. Ngoba isisho sithi, “Isondo liyajika.” “Ikusasa alaziwa.”

 

NGESIKHATHI SOKUDLA

Qala njalo ngokuhlamba noma ngokugeza izandla zakho ngaphambi kokuba udle.

Yidla ngesandla sakho sokudla.

Bhekela abanye abantu, ungashoni uvumbuka ekudleni. Ungabi nomhobholo.

Ungakhulumi nokudla emlonyeni.

Phenduka ubheke eceleni usebenzise iduku noma okusaduku emlonyeni wakho uma uhlaselwa wukuthimula noma wukukhwehlela ngesikhathi sokudla.

Ungabeki izindololwane zakho phezu kwetafula ngesikhathi sokudla.

Ungadli umile.

 

NOMA KUPHI / EZINDAWENI ZOMPHAKATHI

Ungabi luhlaza kunanoma ubani, kungabe mdala, mncane, usozimali noma uyahlupheka kunawe. Khumbula ukuthi “Ngiyacela” “Ngiyabonga” nokuthi “Yebo Baba” noma “Yebo Mama” nokuthi “Cha Baba” noma “Cha Mama”. Uma ukhuluma nomuntu omdala kunawe.

Kuhle ukuqala ngokungqongqoza ngaphambi kokungena endlini, ikakhulukazi endlini kamama nobaba. Uma ungatholi mpendulo, hamba.

Ngaso sonke isikhathi khombisa inhlonipho kubantu abadala nezihambi, ngokubasiza nanoma ngayiphi indlela, njengokubavulela umnyango, ukubalethela lokho abakudingayo (isigqoko, isihlalo njll).

Uma usebhasini noma kuyiphi into yokuthutha umphakathi, sukumela labo abadala noma abanokukhubazeka kanye nalabo abazithwele.

Ungabophazamisa uma kukhona okhulumayo, mlinde aqede bese uyakhuluma. Uma abantu abadala bekhuluma musa ukuhlala ulalele izindaba zabantu abadala, lokhu kuphambene nenhlonipho. Naka ezakho izindaba.

Gcina isikhathi.

Hlala njalo ubukeka noma uzigcine uhlanzekile.

 

KHUMBULA

Umthetho oyigolide uthi: “Yenza kwabanye njengoba nawe ufisa ukuba kwenziwe kuwe

ngaso sonke isikhathi.” Ngaphambi kokwenza noma ukukhuluma noma yini, ubozibuza lombuzo “Ukuba bengiwuyena, noma bengisendaweni yakhe, bengizofisa ukuphathwa kanjani?” Yenza lokho unembeza wakho okutshela ukuthi kulungile.

 

 

Usizo kubantu baseNyoni naseMandeni

Izindawo zaseNyoni nase Mandeni kungekudala zike zakhahlamezwa yizimvula ezinamandla kanye neziphepho. Ezinye kulezizindawo ziye zambozwa ngamanzi kwadaleka umonakalo omkhulu ezindlini.

I-Darul Ihsan kanye neStanger Muslim Community (lezi yizinhlangano zamaMuslim) ziye zasukuma ngokuphazima kweso ngokwamukelisa ngokudla okuphekiwe, amakhekhe, neziphuzo kanye nezingubo zokulala. Icishe ibalelwe emashumini ayisishiyagalombili imindeni eye yathola ukusizakala nebigobe amadlangala ehholo lomphakathi (Isibusiso Commuity Hall) eliseMandeni.

Usekela Mayor yomkhandlu waseMandeni, uRoshnee Singh, kanye namakhansela uDolly Shandu kanye noMpume Xulu baye babamba iqhaza ekudluliseni usizo oluntwini.

Ezimweni ezibucayi nokuthola usizo, siza uthinte i-Darul Ihsan Disaster Management kulenombolo yocingo: 031 5777868

SIYINHLANGANO YOMPHAKATHI

Izinyanga ze-Islam (ngesi-Arabhu)

 1. Muharram

 2. Safar

 3. Rabi-ul-Awwal

 4. Rabi-us-Thaani

 5. Jumad-al-Ula

 6. Jumad-al Thaani

 7. Rajab

 8. Sha'baan

 9. Ramadaan

 10. Shawaal

 11. Zul Qa'dah

 12. Zul Hijjah

 

 

Amagama ezinsuku nge-Islam (isi-Arabhu)

ISLAMIC                                  ENGLISH                                 ISIZULU

Yaumul  Ahad                            Sunday                                       Isonto

Yaumul Ithnayn                          Monday                                     Umsombuluko

Yaumul Thulathaa                       Tuesday                                    Ulwesibili

Yaumul Arbi-aa                          Wednesday                               Ulwesithathu

Yaumul Khamees                        Thursday                                   Ulwesine

Yaumul Jumuah                           Friday                                       Ulwesihlanu

Yaumus Sabt                               Saturday                                   Umgqibelo

 

Unyaka

ISLAMIC                                     ENGLISH                                       ISIZULU

1430                                              2009                                              2009

 

Isibonelo

30 March 2009, Monday

03 Rabi-ul-Thaani 1430, Yaumul Ahad

vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

 • Mahr Fatimi: R15 988.69
 • Minimum Mahr: R319.77
 • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe