07 June 2020   14. Shawwal 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Kumele umuntu ahlale ebabaza ubuhle bezimfundiso zeDeen. U-Rasulullah (u.k.k) wasifundisa ukucoceka kwemininingwane yezenzo ezibukeka ziwubala. Kepha bungangezihlabathi zolwandle ubuhlakani obutholakala kulezizimfundiso. Umvuzo walezenzo ubonakala kuphela lapho umuntu ezihumushela ezenzweni lezizimfundiso.

Kulezizimfundiso ezinhle kubalwa nendlela yokuvakashela umuntu ogulayo. Ekugcizelele kakhulu wabuye wakukhuthaza ukuhambela abagulayo, uRasulullah (u.k.k) wabuye wakuchaza ngamazwi nangezenzo ukuthi kumele kwenziwe kanjani.

Ukubusiseka

Izibusiso zalesisenzo esihle zinkulu kakhulu. Iqiniso yikho ukuthi njengoba siyiSunnah kaRasulullah (u.k.k) sifanele ukubusiseka. Kwakungesiwo umkhuba waMphrofethi (u.k.k) ukuhambela abalandeli bakhe kanye namalungu omndeni wakhe kuphela uma bexinwe wukugula. Wake wahambela umfanyana ongumJuda owayehlaselwe wukugula, waphinda futhi wahambela owayengumholi wama Munafiqeen (amambuka) u-Abdullah bin Ubay bin Sulool. Ngale kwalokho maningi amaHadeeth achaza ukubusiseka kokuvakashela iziguli. Kubikwa ukuthi lowo ohambela isiguli ngokuhlwa kwelanga, izingelosi eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa zimcelela intethelelo kuze kuse. Kanti uma esihambele ekuseni, izingelosi ezingama 70 000 zimkhulekela zimcelela intethelelo kuze kube kuyahlwa. (Tirmidhi)

 

Komunye umzekelo kubikwa ukuthi ngosuku lokwahlulela u-Allah Ta'ala uyobuza umuntu kanje: “Ngaxinwa wukugula awaze wangihambela?” “Kodwa ngingakuvakashela kanjani, wena Mdali wami, ube unguMondli wemihlaba,” kuziphendulela umuntu mumbe. U-Allah Ta'ala uyobe esethi. “Awukaze uzwe ukuthi usibani bani, oyisisebenzi sami wayegula? Awuzange uqonde ukuthi ukuba wamhambela wawuzongifica Mina nginaye? (Bukhari). Ngale kwalokho, uRasulullah (u.k.k) wachaza kaningana ngamalungelo e-Muslim okuthi kumele lihanjelwe lapho lihlaselwa wukugula.

 

Indlela okwenziwa ngayo

Ngesikhathi sokuhambela isiguli ziningi izibusiso ezitholakalayo, indlela okuyiyo okumele kwenziwe ngayo kumele ilandelwe noma igcinwe.

Okulandelayo ngezansi ngeminye yemikhuba (Aadaab) ebaluliwe necashunwe kumaHadith ahlukahlukene:

 

-Hambela ogulayo kuphela ngesizathu sokuthokoza kuka-Allah, ukuze uzuze izibusiso ezichaziwe nokuyoduduza lowomuntu.

 

-Ungahlali isikhathi eside. Kugcizelelwe kuma-Hadith ukuthi kumele kube yisikhathi esingeside.

 

-Uma kuyisigulane uqobo lwaso esinxenxa isivakashi ukuba sihlale isikhashana, akunacala kulokho.

 

-Qala ngokubuza ngesimo sempilo yesiguli. Xoxa ngezinto ezihlekisayo ukumthokozisa kancane. Kuyabikwa ukuthi kuhle isihambeli sitshele isiguli ukuthi Insha Allah uzosinda abuye awadle anhlamvana isikhathi eside. Ungalinge uxoxe ngezinto ezizomthusa noma zimenze akhathazeke.

Kuhle ukumbikela ngezigameko zabantu ababenokholo olukhulu ukuthi babenzenjani uma bexinwe wukugula.

 

-Mbikele ogulayo ukuthi ukugula kuholela ekuxolelweni izono.

 

-Ungalinge ukhale noma ubalise phambi kwesiguli.

 

-Kubalulekile ukubeka isandla esiphongweni sesiguli bese usenzela i-Duah.

 

Funda ama Duah u-Rasulullah (u.k.k) ayewenzela abagulayo nawe bese wenza wona uma uhambele ogulayo.

 

-Ngaphandle kokwenzela ogulayo i-Duah, kuhle nesihambeli sizicelele ama-duah kulowo ogulayo.

 

-Khuthaza isiguli ukuba senze i-Salaah ama-Dhikr, Durood njll. Kumele kuphawuleke ukuthi isiguli asikaze sihoxiselwe ukwenza i-Salaah yaso. Uma singeke sikwazi ukwenza i-Salaah yaso simile, singayenza sihleli phansi. Uma nalokho kungenzeki, singayenza sincikile. Uma kungelula ukwenza i-Wudhu, kungenziwa i-Tayammum. Ama-Masa'il aphathelene nalokhu kumele afundwe kuma Ulama noma ezincwadini ezithembekile.

 

-Uma umuntu egulela esibhedlela, gcina izikhathi nemithetho yasesibhedlela.

 

-Uma odokotela beyalezele ngokuba isiguli singakhulunyiswa, ungagcizeleli ukuthi kumele ukhulume naso.

 

-Uma isiguli sivakashelwa ekhaya, qikelela ukuthi usihambela ngesikhathi esilungile.

 

Sengathi u-Allah angasivikela kuzozonke izinhlobo zezifo asivikele nasezingozini. Amen

 

Ngaphambi kokuba ngingene esihlokweni bengicela ukuthi ngithi ukuchaza kafushane ngezibongo, kanye nokubhalwa kwezibongo lapha ngezansi ngaphambi kokuba sidideke.

Uma sibheka indaba yezibongo, emandulo kwakuyinto engasetshenziswa. Umuntu wayebizwa ngegama lakhe kulandelwe ngegama likayise, kanje..., uMbopha kaSithayi, Bongoza kaMefu, uShaka kaSenzangakhona njll. njll. Namhlanje usuthola sizibiza ngezibongo, Sibusiso Gumede, Tholakele Mkhize, Thokozane Ngcobo, njll. njll.

 

Uma sibheka kwi-Islam sithola ukuthi lendlela yakudala isasetshenziswa ikakhulukazi ezizweni zama-Arabhu, uma sibheka osaziwayo, Muhammad bin Abdullah, Muhammad igama lakhe, bin kusho indodana ka, Abdullah igama likababa wakhe. Lokhu kusicacisela ngokusobala ukuthi usiko lweSintu luyafana nosiko lwenkolo ye-Islam.

 

Amakhosikazi oMphrofethi

(ukuthula makube kuye)

Ummahatul Mu'mineen

Omama besizukulwane sama-Muslim

 

U Khadijah bint Khuwaylid al-Qurashiyah al-Asaadiyyah (u-Allah ambusise) wayengunkosikazi wokuqala emakhosikazini kaMphrofethi (u.k.k). Wagcagcela kuye ngaphambi kobuPhrofethi bakhe, eneminyaka engama 40. Wendela koyisemkhulu sekusele iminyaka emithathu kube yi Hijra (ufuduko). Nguye owatholela uMphrofethi (u.k.k) bonke abantwana ngaphandle kuka Ibrahim.

 

Emva kokushona kwakhe, uMphrofethi (ukuthula makube kuye) wabe esethatha isandla sika Sawdah bint Zam'ah al-Qurashiyyah ukuba wumakoti wakhe. Emva kwalokho wabe esegcagcelwa ngu-A'ishah as-Siddiqah bint Abi Bakr as-Siddiq owayekhaliphile kakhulu futhi enolwazi ukudlula bonke abafazi be -Ummah. Wabe eselandelisa ngo Hafsah bint Umar ibn al-Khattab, yena owalandelwa wu Zaynub bint Khuzaymah nowashona emva kwezinyanga ezimbili nje vo eshade noMphrofethi (ukuthula makube kuye) wabe esethatha u-Umm Salamah, no Hind bint Abi Umayyah al-Qurashiyyah al-Makhzumiyyah nowaba ngowokugcina emakhosikazini kaMphrofethi (u.k.k) ukushona. Wabuye washada noZaynub bint Jahsh, indodakazi yamalumekazi wakhe u-Umaymah. Wabuye washada noJuwayriyyah bint al-Harith ibn Abi Dirar al-Mustaliqiyyah, no Umm Habibah bint Abi Sufyan kanye no Safiyyah bint Huyayy ibn Akhtab, owayeyinduna yesizwe sakwa Banu n-Nadir, unkosikazi wakhe wokugcina kwaba nguMaymunah bint al-Harith al-Hilaliyyah. Ngesikhathi ekhothama (uMphrofethi u.k.k) wayenamakhosikazi ayisishiyagalolunye, nguKhadijah kanye no Zaynub bint Khuzaymah kuphela abashona uMphrofethi esadla anhlamvana. Bonke ngaphandle kuka A'ishah, babengabafelokazi ngesikhathi beshadela kuMphrofethi (u.k.k). Kunezigqila ezimbili ezasinda, zazingo Mariyah bint Sham'uu, owayeyisigqila saseQibhithe nowathulwa kuMphrofethi (u.k.k) njengesipho ngu Muqawqis, owayebusa eGhibhithe nokunguye owatholela umPhrofethi (u.k.k) indodana u-Ibrahim kanye noRayhanah bint Zayd, wesizwe sakwa Banu'n Nadir. Wathi lapho amukela i-Islam, uMphrofethi (u.k.k) wamkhulula wabe esemshada.

 

Izingane zikaMphrofethi

 

U-Khadijah wamtholela u-al-Qasim, lowo uMphrofethi (u.k.k) athola i-Kun'yah (isidlaliso) ngaye, wayebizwa ngo Abul Qasim, okusho ukuthi, ubaba ka-Qasim. Washona esewusana. Waphinda uKhadijah watholela uMphrofethi amadodakazi amane: uZaynab, uRuqayyah, u-Umm Kulthum, U-Fatima, kanti nenye indodana, u-Abdullah owayebizwa ngo at-Tayib no at-Tahir. U-Fatima wayeyintandokazi kuMphrofethi emadodakazini akhe. Mayelana no Fatima, uMphrofethi wathi uyoba ngumholi wabesimame eZulwini. Washada no-Ali ibn Abi Talib, indodana babomkhulu kaMphrofethi (u.k.k). Wayenamadodana amabili, uHasan no Hussein, owaphawula ngabo uMphrofethi (u.k.k) wathi, u-Hasan kanye no-Hussein bangabaholi bentsha eZulwini.

 

U-Mariya wayengumama ka-Ibrahim owashona esewusana. Ngesikhathi eshona, uMphrofethi (u.k.k) ngokudangala waphawula wathi, “Ihlo likhala izinyembezi kanti inhliziyo idabukule, kepha akukho lutho esingalusho ukuzidonsela ngomsele ulaka luka Allah. Sikhathazekile, we Ibrahim.”

Umyalezo wanamuhla ubhekiswe kubafundi, kungaba esikoleni, elokishini noma enyuvesi. Usesimeni esinzima, kodwa bonga u-Allah ngokuthi usenabazali abakwazi ukukuthengela izidingo zakho zesikole. Yonke into uyinikiwe ukuze ufunde ugogode uthole iziqu bese uthola umsebenzi, bese ufundisa izingane zakho ngendlela nawe ofundiswe ngayo. Vuselela inhloso yakho yokuthi ufundela ukuthokozisa u-Allah. U-Allah ukusho ephindelela ukuthi ulwazi lubalulekile kakhulu kwi-Islam. Ngalokho-ke zimisele kakhulu ukuze uphumelele. Ngisho ngesikhathi uphuma ekhaya kwenu, kumele ube nenhloso yokuthi uyozuza ulwazi. Ukuze uma kwenzeka uficwa wukufa ungakafiki esikoleni, ubalwe kanye nabafe endleleni ka-Allah. Kunama Ahadith athi uma uya esikoleni ngenhloso yokuyofunda ukuze u-Allah athokoze, u-Allah ukwenzela indlela ibe lula kanjalo nezingelosi ziba nawe.

 

Ungabobalalela labo abafuna ukuba uhluleke. Ubobabuka ngesikhathi senihlolwa, bayobe bekopela noma begqolozele iphepha lemibuzo. Ungabi yilabo abaya esikoleni nsukuzonke kodwa bangafundi lutho. Ngisho nokopelayo, usuke ebhala ngokungaboni, kungekho lutho aluqondayo. Akukho lutho abaluzuzile! UMphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi, okopelayo akasiyena omunye wethu. Awukucabangeke lokho! Sebenza kanzima! Musa ukufundela ukuthi uyafunda-nje, ngifuna ube ngomunye wabafundi abaphuma phambili!

 

Hlonipha othisha bakho. Kubonakala kuse “Stayeleni” ukuba luhlaza kothisha bakho, kepha uMphrofethi (u.k.k) wathi labo abangahloniphi labo abasifundisayo abasibona abanye bethu. Kumele sibahloniphe labo abadlulisela ulwazi kithina. Bakunika ulwazi, ngakho-ke kumele ubahloniphe, ungabi luhlaza kubona, noma ubasanganise noma ubaphathise ngamakhanda. Ake uzicabange nawe usunguthisha emva kwalokhu? Ungathanda kube khona owenza lokho kuwena? Honipha abantu ukuze nabo bakuhloniphe.

 

Kumele uhloniphe isikole sakho. Ungalimazi impahla yesikole. Kungani ungagcini isikole sisesimeni esihle ukuze nabeza emva kwakho basifice sisihle? Awucabange sekufika umuntu mumbe ekhaya lakini bese ebhala izinto etafuleni lakini, ungakuthanda yini lokho? Ungalinge nawe wenze into enjengaleyo esikoleni sakho. UMphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi, ungalimazi izinto noma uhlukumeze abantu.

 

Fika ngesikhathi esikoleni. Uma ufika sekudlule isikhathi usengumfundi, uyokwenzenjani lapho sewusebenza? Kubalulekile ukuba ugcine izikhathi okuvunyelwane ngazo. Lungisa izinto zakho ebusuku. Hleleka, ungathwesi umama wakho umthwalo wakho: Uma ufika ekhaya uvela esikoleni, beka isikhwama sakho endaweni yaso. Hleleka, ukuze ukwazi ukuthola konke ngesikhathi usukudinga. Uma ukhumula izingubo, zilengise endaweni yazo. Ungashiyeli umama wakho ukuba akuqoqele yonke into. Hleleka ukuze ube ngumuntu ebantwini. Uhlelo lusho ukuthi awusoze wamosha isikhathi sakho ufuna izinto.

 

Ungathembeli kulowo okufundisa ngasese. Naka uthisha wakho esikoleni. Ungasheshi ukutshela umzali wakho ukuthi ufuna uthisha ozokusiza ngasese ngoba awukwazi ukubamba esikoleni. Uma wethembele kuwena uqobo lwakho bese ugxilisa umqondo wakho esikoleni, awusoze wadinga ukumosa imali ngokungadingekile kuthisha wangasese. Uyobe sewujwayele ukuba yivila, kwazise udinga umuntu othile ukuba akufundise.

 

Zama ukuhlale ubukeka. Kama izinwele zakho, xubha amazinyo, unqume nezinzipho zakho. UMphrofethi (u.k.k) wathi, “u-Allah uthanda ubuhle.”

 

Qiniseka ukuthi inkulumo yakho ihlonophekile. Uma uvuka, bingelela umama wakho kamnandi, uqabule isandla sakhe. Ube sewuya kobingelela nobaba wakho.Kumele ube nobuntu be-Islam. Lekelela emsebenzini wasekhaya, ukuze ube ngumuntu obalulekile ekhaya, ngisho noma kunemisebenzi kini! Ngakho-ke ungamsiza umama wakho ube wumuntu okhuthele ekhaya.

 

Zama ukuba wumfundi okhuthele. Zihlanganise namaqembu asenyuvesi noma asesikoleni. Zihlanganise nenhlangano yama-Muslim, neqembu lezemidlalo. Yiba nezinto ozithandayo nemidlalo ochitha ngayo isizungu, bese uyakuthuthukisa. Unganciki ngezindonga, kwazise akukhuthazwa kwakhona lokho kwi-Islam! Yakha ukwazi ngezinto ezenzeka ngalesosikhathi kwiphephandaba lasesikoleni noma ephephabhukwini.

 

Khetha abangani bakho ngokucophelela. Uzohambela emakubo uma ufuna ukuyofunda nabo kanti nabo bazoza kini.

Uma benokuziphatha, bazohlonipha ikhaya lakini nabantu abahlala khona, bazoba nobuntu ngoba benokuziphatha, kanjalo nawe. Ngakho-ke bhekisisa abangani bakho uqinisekise ukuthi abasilona uhlobo olungeluhle. Umngani omuhle uzokufisela impumelelo kanti akukho lutho olubi azolwenza ukukuhlukumeza. Akazukugqugquzela ukuba ubheme noma uphuze utshwalla noma uzikhiphe namantombazane noma abafana. Nikeza abahlobo bakho imibono ezobasiza benze okuhle ubuye ubaholele ekutheni babe ngabantu abangcono. U-Allah uzokwenza umuntu ozokhanyisela abanye uma-nje inhloso yakho iqondise okothi lomkhonto.

 

Sengathi u-Allah Ta'ala angasiza avikele abafundi bethu abahle abuye abavikele ebubini, Ameen.

Cishe wonke umuntu namuhla kunomakhalekhukhwini ephaketheni lakhe. Omdala kanye nomcane, ompofu kanye nosozimali ngisho nomashayela imbala, bonke bathakasela ubunyoninco cishe bamathuluzi okuxhumana nokungcebeleka asesimeni sika makhala ekhukhwini.


Namhlanje omakha'ekhukhwini bakwazi ukulayisha izinhlobonhlobo zeminkenenkenezo. Thina njengama Muslim, lezi “zinhlobo nhlobo” zinomgcele kanjalo nomthetho wokuthibela emsindweni ovumelekile kuphela. Umsindo womculo kungaba owesiNgisi noma owesiZulu (singasazibali nezinye izinhlobo) awuvumelekile nhlobo okusho ukuthi uyiHaraam


Akukuhle ngempela ukubona amaMuslim engenelela ekusebenziseni lokhu kukhala komculo oku yiHaraam.


Lesisimo sibuye sibe nzima kakhulu lapho usuthola lokhu kukhala komculo sekunkeneneza ngaphakathi kwezindonga ze Masjid (okuyindawo yokudumisa uNkulunkulu) . Amanye amaMusalli avele akushaye indiva lokhu kuvinjwa okukhulu kokudlala umculo eMasjid, bheka-nje ngoba nase Madina uzwa leminkenenezo, ngisho nase Makkah phambi kwayo iKa'abah eNgcwele uqobo lwayo!


Kwake kwenzeka ngenye imini u-Umar (R.A) esemkhulekweni (i-Salaah). Kwafika indoda ethize neyayiphethe okuthile ngesandla neyafike yakuphonsa phansi ngaphambili ngesankahlu, yabe nayo seyenza i-Sallah. Kwathi lapho uHazrat Umar (R.A) ephothula i-Salaah yakhe, wabe eseyixwayisa lendoda ngokuthi, “Ubaphazamisile labo abathandazayo.” [Kitab al-l'tesam, Shatibi]


Sesingazicabangela-ke ukuthi wayeyomenzani lowo onomsindo womculo oqhuma phakathi ekungcweleni kwe-Masjid ngesikhathi ibandla lisajulile kwi-Salaah!!!

Kujwayelekile ukubona ukuthi ngokunganaki kwesinye isikhathi nangokungabi nalo ulwazi, abantu bazinqamulela phambi kwe Musalee esuke yenza i-Salaah. Kumele abantu bahlale beqaphile ngaso sonke isikhathi lapho behamba eMasjid ukuze banganqamuli phambi komuntu owenza i-Salaah.


U-Nabi (sallallahu alayhi wasallam) wakhipha izexwayiso ezishubile ngaloludaba njengoba kuchaziwe kulama Ahadeeth alandelayo:


“Ukuba umuntu onqamula phambi kwe-Musalee (lowo owenza i-Salaah) esazi isono asenzayo, ngakho-ke ukulinda amashumi amane (40) .........bekungaba ngcono kuye kunokunqamula phambi kwe-Musalee”


U-Abu Nadar (RA), omunye wabethuli bale Hadith uthi: “Angisazi ukuthi u-Nabi (s.a.w) wathi izinsuku ezingama 40, noma izinyanga okanye iminyaka.” (Bukhari, Muslim)


Uphinde wabika futhi u-Nabi (s.a.w) ukuthi: “Uma omunye wenu ekuqonda ukuthi kusho ukuthini ukunqamula phambi komuntu ngesikhathi esenza i-Salaah, kungcono ame kuleyondawo amikuyo angalokothi athathe ngisho elilodwa inyathelo leli.” (Ibn Majah)


 1. Esikhathini esizayo – kunganjani! UBekezele ulinde imizuzu embalwa ngaphambi kokuba unqamule phambi kweMusallee.

 2. Lawoma Musalee ahlose ukwenza amaSalaah amade kumele bayowenza ngaphambili ne-Masjid noma ngemuva kwensika, ukuze bangavimbi indlela yalabo abafuna ukusheshe baphume.


Indaba ka Umme Suleym


U Umme Suleym (RA) wayengunina ka Anas (RA). Emveni kokufa komyeni wakhe, waba ngumfelokazi isikhashana ngoba ezinikele ekukhuliseni indodana yakhe. Wabeseshada no Abu Talha (RA) wathola kuye indodana eyabizwa ngo Abu Umeyr. U Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) wayevamise ukuya ekhaya lakhe afike adlalise ingane.


Ngeliny’ilanga, u Abu Umeyr wayegula, kanti u Abu Talha wayezilile. Ngesikhathi u Abu Talha wayengekho ngomsebenzi, yasale yashona ingane. Unina wayigeza ingane wasisonga kahle isidumbu sayo wayeseyibeka ekhothini. Naye-ke wabesebhava washintsha nezingubo zakhe. Ekubuyeni komyeni, eseyidlile ne Iftaar, wabuza wathi:


“Injani ingane?”

Umkakhe waphendula wathi: “Isisekuthuleni manje.”

Weneliseka umyeni wakhe. Ngalobobusuku balala ndawonye. Sebevuka ekuseni, babanalengxoxo elandelayo.

U Umme Suleym: “Nginombuzo engicela ukukubuza wona.”

U Abu Talha: “Mbuzo muni lowo?”

U Umme Suleym: “Ake sithi umuntu uphathiswe into ethize. Ngabe kufanele ayidedele leyonto uma isifuneka, noma cha?”

U Abu Talha: “Kufanele ayidedele. Akanalo ilungelo lokuyigodla.”

U Umme Suleym: “U Abu Umeyr besimphathiswe wu Allah. Usephinde wamthatha.”

U Abu Talha (RA) wadabuka kakhulu. Wamane wathi:

“Pho yini ungangitshelanga ekuqaleni?”

Waya ku Rasulullah (Sallallahu alayhi wasalam) wafike wamlandisa yonke indaba. Wamthandazela wayesethi kuye.

“Kungenzeka u Allah akubusise ngokuhlangana nomkakho ngobusuku bayizolo.”

Omunye wama Sahaba uthi:


“Ngaphila ngaze ngawubona umphumela wesibusiso sika Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam). Ngenxa yokuhlangana nomkakhe kulobobusuku, u Abu Talha wathola indodana eyabizwa ngo Abdullah. Lo Abdullah wathola amadodana ayisishiyagalolunye ayengama Qari wonke.”


Kudinga isibindi esikhulu nokubekezela okukhulu ukwenza lokho okwenziwa wu Umme Suleym (RA) ekufeni kwendodana yakhe. Akathandanga ukuba umyeni wakhe azi ngokufa kwengane ngesikhathi ezilile nangesikhathi ayedinga ngaso ukudla nokuphumula.U - Asma uphana ngesihle.

U Asma wayenenhliziyo enkulukazi yokuphana endleleni ka Allah. Ekuqaleni, wayevame ukunikela ngokucophelela ngokuyisilinganiso. Ngeliny’ilanga u Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) wathi kuye:

“O, Asma, musa ukulokhu ubeka eceleni, ubala, khipha ukhululeke-nje endleleni ka Allah.”

Emva kwalokhu, waqala ukunikela kakhulu. Amadodakazi akhe nezisebenzi zakwakhe wayebaluleka ngokuthi:

“Ningalindi ukuthi imali ize ibeningi ngaphambi kokunikela endleleni ka Allah. Njengalokhu izidingo ziya zikhula zokuba nezinto ezithize, nemali iya ngokuya incipha, singabe sisabakhona isikhathi sokunikela endleleni ka Allah. Khumbulani ukuthi ngeke nilahlekelwe uma ninikela ngesihle.”

Yize lababantu babempofu, kepha babephana kakhulu. Ama Muslim namuhla akhononda ngobuphofu bawo, kodwa kuyobalukhuni ukuthola phakathi kwawo abantu ababempofu njengama Sahaba.

Sesifundile ukuthi ayelamba kanjani izinsuku eziningana engenakudla, nanokuthi amanye awo ayewabophela kanjani amatshe eziswini zawo ethiba indlala.

Ngakhoke masiphane singanaki, nakanjani siyozithola izibusiso zika-Allah.

 

 

Ukuzila ngenyanga ka-Ramadhaan kungenye yezinsika ze-Islam. Kuphoqelekile kuma-Muslim awesilisa nawesifazane athombile ukuthi azile ukudla. Ukuzila kwama-Muslim kuhlukile kwezinye izinkolo.

U-Allah Ta'ala wethembise izibusiso ezinkulu kulabo abazilayo, nesijeziso esibuhlungu kulabo abangazili. Ukuzila kunezinto eziningi ezilusizo empilweni, emphefumulweni kanye nasemphakathini. U-Allah wenze ukuzila kwaba yimpoqo ukuze sibe nokholo nokumesaba kweqiniso. Kwi-Islam ukuzila kusho ukugwema ukudla, ukuphuza nanoma yini, ukubhema, kanye nocanci kusukela ekuseni, ngaphambi kwentathakusa kuze kuyoba sekushoneni kwelanga, ngenhloso yokuzilela u-Allah, nokuthola yonke inhlobo yezibusiso u-Allah azibekele lowo ozilayo.

Okunye okumele sikwazi ukuthi, u-Allah unobubele, akabacindezeli abagulayo, abadala noma abasohambeni. Labo abaphoqelekile ukuba bazile ngenyanga ka-Ramadhaan. Kodwa kumele bazile lapho sebengcono noma futhi sebekwazi ukuthi bangazila. Lokhu kuzila kusuke kukhokhwa lezizinsuku ongazizilanga.

Nazi izinto ekumele uzigweme uma uzilile:

 • Ungakhulumi kungenasidingo.

 • Ungahlambalazi.

 • Ungabi nenhliziyo encane.

 • Ungaqambi amanga.

 • Ungahlebi.

 • Ungaxabani nabanye.

 • Ungaziqhenyi nokuzitshela.

 • Ungayithuki inhlamba.

 • Ungabuki izinto ezingasile.

 • Ungalaleli inkulumo embi.

 • Ungenzi izono.

 • Ungakhulumi izindaba zabantu.

 • Ungadli ukudla okungaqondakali nge-Iftaar.

“Ukuzila kuyihawu elivimbela umlilo wesihogo nesiphephelo esiqinileyo (esiyovikela ikholwa esijezisweni somlilo).”

Sengathi u-Allah angasivikela sonke emlilweni weSihogo. Ameen

 

 

Ngemuva kokufunda lokhu, awusophinde ubuke ubhanana ngendlela ejwayelekile.

Ubhanana uqukethe uhlobo oluthathu lukashukela wemvelo- i-sucrose, i-fructose kanye ne-glucose

ehlanganiswe kanye ne fibre. Ubhanana unikana umdlandla omkhulu wamandla ahlala isikhathi.

Ucwaningo lukufakazelile ukuthi ubhanana ommbili nje kuphela unikezana amandla okumelana

nokuzivocavoca okunzima okungathatha imizuzu engama 90. Akumangazi ukuthi yingakho

ubhanana uyisithelo esiphambili kubadlali abaphambili umhlaba wonke. Kepha akusiwona kuphela

amandla ubhanana ongasinceda ngawo ukuba sizigcine sondlekile. Uyasiza futhi ukunqoba noma

ukuvikela izifo kanye nezimo ezinhlobonhlobo, nokuwenza ufanelwe wukubaluleka koufakwa

ezidlweni zethu zansukuzonke.

 

Ukubhocobala: Ngokophenyo olusanda kwenziwa yinhlangano i MIND kubantu abaphethwe

yisifo sokukhathala kwamathambo, iningi labo lazizwa lingconywana ngemuva kokudla ubhanana.

Lokhu kungenxa yokuthi ubhanana une trytophan, uhlobo lomsoco oluphendulwa wumzimba libe

yi serotonin, lokhu kwaziwa ngokuthi kuyakuhlambulula, kushintshe isimo okuso kanti singathi

kukwenza uzizwe uthakasile.

 

PMS: Khohlwa ngamaphilisi- idla ubhanana. U vitamin B6 otholakala kuwo ulungisa amazinga

e glucose egazini, nokuyiko okulawula isimo senhliziyo (mood)

 

Anemia: Yona enama iron amaningi, ubhanana uvuselela ukukhiqizwa kwe hemoglobin egazini

ngaleyondlela-ke usiza kakhulu esimweni se anemia.

 

I Blood Pressure: Lesisithelo esiyisimangaliso nesitholakala eduze kolwandle sinemangazini

(i potassium) eningi kanti izinga letswayi kuso liphansi kakhulu, nokwenza sikulungele kakhulu

ukulwa ne blood pressure, ngalendlela yokuthi inhlangano yase Melika i US Food and Drug

Administration kungekudala ivumele abasebenza ngobhanana ukuba benze isaziso esisemthethweni

sokuthi lesisithelo sinamandla okunciphisa ubungozi be- blood pressure kanjalo nesifo sohlangothi

(i-Stroke).

 

Amandla eNgqondo: Bangamakhulu amabili (200) abafundi basesikoleni sase

Twickenham (e Middlesex) abalekelelwa ekubhaleni kwabo ukuhlolwa ngomunye unyaka ngokuba

badle ubhanana ngesidlo sasekuseni, nesangekhefu lokuqala kanye nangekhefu lesibili emizamweni

yokukhuphula amandla ezingqondo zabo. Uphenyo lukhombisa ukuthi lesisithelo esigcwele

i potassium siyakwazi ukulekelela ezifundweni ngokuthi ligcina abafundi bephapheme.

Ukuqunjelwa: Ngenxa yokuba nenxoza (i-fibre) eningi kuwo, ukufaka ubhanana ekudleni

kungalekelela ekubuyiseleni amathumbu ekusebenzeni kwawo okujwayelekile, nokungasiza

ekunqandeni lenkinga ngaphandle kokusebenzisa amakhambi okugijimisa isisu (ama-laxatives).

 

I Bhabhalazi: Enye yezindlela eziphuthumayo zokulapha ibhabhalazi wukwenza i banana

milkshake, enongwe ngoju lwezinyosi. Ubhanana upholisa isisu, kanti ngosizo loju lwezinyosi,

kwakheka amazinga ashukela wegazi asuke esenciphile, ekubeni ubisi lona luthambisa lubuye

lubuyise amanzi emzimbeni osuke sewomelwe ngamanzi.

 

Isilungulela: Ubanana unamandla emvelo okulwa nesilungulela emzimbeni, ngakho-ke uma

uhlushwa yisilungulela, zama ukudla ubhanana ukuze uthole usizo lokupholisa.

 

Ukugula kwasekuseni: Ukubamba umoya ngobhanana phakathi kwezidlo kusiza ekugcineni

amazinga ashukela wegazi ephezulu kubuye kuvimbe i morning sickness.

 

Ukulunywa ngumiyane: Ngaphambi kokugijimela umuthi wokugcobisa uma ulunywe ngumiyane,

ake uzame ukuhlikihla lapho ulunywe khona ngengaphakathi lekhasi likabhanana. Iningi labantu

bathola ukumangala okukhuulu lapho bethola ukuthi ukuluma nokuvuvukala kuyancipha.

Imizwa: Ubhanana uno vitamin B omningi osiza ukupholisa imizwa.

 

Umkhulu kanti futhi uyasebenza?: Izifundo esikoleni esikhulu se Psychology esise Austria ziveze

ukuthi ingcindezi emsebenzini iholela ekugimbeni ekudleni okumnandi njengoshokoledi kanjalo

namazambane ashiiswe emafutheni. Uma kubhekwa iziguli eziyizi-5 000 zasezibhedlela, uphenyo

lwathola ukuthi iningi logimbela kwesakhe (obese) lenza imisebenzi enengcindezi enkulu kakhulu. Umbiko uphothula ngokuthi, ukuvika ukuhalela ukudla, kumele silawule amazinga kashukela

wegazi lethu ngokuba sibambe umoya ngokudla okune carbohydrate eningi njalo ngemuva

kwamahora amabili ukuze amazinga agcineke engatatazeli.

 

Ama Ulcer: Ubhanana usetshenziswa njengesidlo sokunciphisa isisindo ukulwa nezinkinga

ezisemathunjini ngenxa yokuthamba yokwakhiwa kwawo kanye nokushelela kwawo. Uwukuphela

kwesithelo esingaphekiwe esingadliwa ngaphandle kosizi kwabaphethwe yizifo ezingalapheki.

Ubuye uthene amandla ubumuncu okwedlulele ubuye unciphise ukukhawuzela (irritation)

ngokukwenza ulwelwesi olumboza isisu.

 

Ukulawula ukushisa: Ezinye izizwe eziningi kubhanana zibona isithelo esi- ''cool'' nesikwazi

ukwehlisa izinga lwako kokubili ukushisa komzimba kanye nokomoya komama abakhulelwe.

Isibonelo, e Thailand, abesifazane abakhulelwe badla ubhanana benzela ukuba ingane yakhe

umama izalwe nesimo sokushisa esipholile (cool).

 

I Seasonal Affective Disorder (SAD): Ubhanana ukwazi ukusiza labo abanesifo i SAD kwazise

uqukethe ama natural mood enhancer tryptophan.

 

Ukusetshenziswa kukaSikilidi kanye neMboza: Ubhanana uyakwazi nokusiza abantu abazama

ukuyeka ukubhema. Lo B6, B12 obaqukethe, kanjalo ne potassium kanye ne magnessium

okutholakala kuwo ubhanana, kusiza umzimba ukwazi ukululama ekukhahlamezekeni kokudonsa

i nicotine.

 

I Stress: I Potassium iyi- mineral elibalulekile, elilekelela ukukwenza inhliziyo ishaye kahle,

lithumele i- oxygen ebuchosheni libuye lihambise ngokuyikho isimo samanzi omzimba wakho.

Uma siba ne- Stress, izinga lokugayeka kokudla (metabolism)liyanyuka, ngaleyondlela bese

kuncipha amazinga e- Potassium yethu. Lokhu kungabuyiselwa esimeni sako ngosizo lwesidlo

esincane sikabhanana wona ogcwele i- potassium.

 

Izifo zohlangothi (Strokes): Ngokophenyo lwe The New England Journal of Medicine, ukudla

ubhanana njengendlela yokudla okujwayelekile kunganciphisa ubungozi bokubulawa yisifo

sohlangothi ngama 40%

 

Izinduna (Warts): Labo abakhonze ukusebenzisa izindlela zendalo bayagomela ukuthi uma ufuna

ukubulala induna, thatha ingxenyana yesikhumba sikabhanana usibeke enduneni, okuphuzi balo

kube ngaphandle. Ngokucophelela bamba lelikhasi likabhanana ngesinamathiseli noma

ngebhandishi lasemtholampilo!

 

Ngako-ke ubhanana ngempela uyikhambi lezifo eziningi. Uma ungawuqhathanisa ne apula,

unama protein aphindwe kane, ama carbohydrate aphindwe kabili, i phosphorus ephindwe kathathu

u vitamin A and iron ophindwe kahlanu, bese uba nawo wonke amanye ama vitamin kanye

nama mineral aphindwe kabili. Uphinde unothe kakhulu nge potassium kanti ungokunye kokudla

okungabizi nokutheni okutholakayo. Ngakho-ke mhlawumbe sekuyisikhathi sokuba siguqule

lesisho esijwayelekile ukuze sithi,

'' Ubhanana owodwa ngosuku ugcina udokotela buqamama!''

“A banana a day keeps the doctor away!''

 

DLULISELA KUBAHLOBO BAKHO

 

PS: Ubhanana kumele ube yisizathu sokuba izinkawo zihlale zinamile ngaso sonke isikhathi!

Ngizojobelela nalokhu kokugcina; ngabe sifuna indlela esheshayo yokumenyezelisa izicathulo

zethu? Thatha INGAPHAKATHI lekhasi likabhanana, ulihlikihle ngqo esicathulweni.... bese

umenyezelisa ngendwangu eyomile. Isithelo esimangazayo!

 

Ngu Mufti Zubair Bayat (DB)

Ukonakala - Ifeshini yomhlaba wanamuhla.

Impucuko yasentshonalanga ihleka usulu lapho kuke kwaphathwa amagama afana nesimilo, ukuziphatha kanye nokuhlonipheka. Lamagama athathwa njengokuthi asephelelwe yisikhathi futhi

engasayifanele inqubo yokukhululeka nenkululeko engenazithiyo. Ukungaziphathi, ukuhlobonga,

ukungabi namahloni nokuphinga sekuthathwa njengezinto eziyintuthuko futhi nezisefeshinini. Ekubeni kube kuyikho kanye okuwumsuka wokubhubha kobumbano lomndeni oqinile. Miningi

kakhulu imindeni ebineme kodwa esihlakazekile ngenxa yokungethembeki, nokube sekushiya

uhide losizi, izinhliziyo ezibuhlungu kanye nomphakathi ontengantengayo. Ukuphinga nako kuholela emavezandlebeni abantwana abangafunwa nabaphenduka enkulu inkinga le emphakathini,

ngenxa yokuswela ukukhuliswa ngabazali okuyikho. Ngempela ukonakala kuyisiqalekiso soluntu kanjalo nomphakathi.

IMelika nomhlaba waseNtshonalanga basanganiswe ngamandla okungaziphathi.

Lelozwe elizigqaja ngokuba yisikhondlakhondla somhlaba sanamuhla, nokuba ngungqa phambili

empucukweni yanamuhla, i United States of America isanganiswe ngamandla okungaziphathi.

Eminyakeni engemingaki edlulile, u Bill Clinton wabiza imbizo yabaholi bezwe lonke ukuba

kuzodingidwa inkinga yentsha engama 15 million esengcupheni eMelika. Namhlanje yonke enye

ingane yaseMelika iyivezandlebe (izalelwe ngaphandle komshado). Manje ama 38% ezingane

ahlala ngaphandle kukababa oyizalayo; kuthi eziyigidi ezingu 6.6 zona zihlala nabazali asebehlukanisile nabahlala ngabodwana, iningi labo okungomama abayeni asebahlukana nabo,

nabavele banyamalale kuhle okomoya ezinganeni zabo. Lena yimpilo yomndeni e Melika. ''Kukhona okungalungile ngayo yonke impilo yomndeni yase Melika,'' kubhala u Martin Marty,

inzululwazi e University of Chicago ephepheni i Los Angeles Times. '' Kunomuzwa oxakayo

umuntu anawo wokuthi i Melika yizwe elinezingane eziningi kodwa abantu abadala ababonwa.''

Lomfanekiso osabekayo uwumphumela wokusweleka kobuqotho, ukuhlonipheka, kanye

nokuzithoba e Melika kanye nakuwo wonkana umhlaba wase Ntshonalanga.

I-Islam iqinisekisa ubuqotho boluntu.

Indlela eyodwa qhwaba nokuyiyona kuphela engabuyisela emuva loku konakala ibuyisele nesizotha

eluntwini, wukubuyela endleleni yobuqotho kanye nokuhlonipha. Kungenxa yalesisizathu-ke iIslam

iye yabeka isigcizelelo esikhulu odabeni lokuhlonipha. Phakathi kwezimfundiso eziphakeme, i Islam ikhuthaza ngamandla amakhulu umqondo wobuqotho. Ubumsulwa kobuqotho kwamukelwa njengensika yomphakathi owakhiwe wumndeni ohlanzekile. Noma ngabe yini eswabisa ngokubhubhisa umongo wobuqotho bomphakathi kanye nempilo yomndeni kuthathwa njengecala

elibi kabi kwi Islam. Isibonelo, ukuphinga, noma ngabe kwenziwe ngongakashadi noma oseshadile, kuyisenzo esilimaza impilo yomndeni eqinile. Akekho umfazi othanda ukuba umyeni wakhe abe

nomakhwapheni kanjalo nomyeni. Ngaleyondlela i Islam iye yamemezela ukuphinga njengento

engavumelekile. Ukuphinga kuthathwa njengecala elibi kakhulu; umphingi uqalekiswe kakhulu.

Ezweni elibuswa ngomthetho we Islam, lelicala lithwele isijeziso esikhulu kunazo zonke ngaphansi

komthetho.

 

I Islam ayigcinanga ngokuqalekisa ukuphinga-nje kuphela. Noma yini ethathwa njengokukwazi

ukuphehla ukukhanuka, noma ekugcineni engaholela ekulingekeni kanye nesono sokuphinga, nayo

iqalekisiwe kwabuye kwanqunywa ukuthi ayivumelekile kwi Islam. Ngalendlela, umnyango oya

ebubini nasekonakaleni uvaleke ngempela. Kufana nesimo sokuqhelisa utshani obomile bokufulela

kude nekloba lomlilo, kunokuzama ukulawula ikloba lomlilo ngethemba lokuthi utshani ngeke

buhangulwe wumlilo. Lesisifanekiso sishwankathela inqubo ye Islam kanye nendlela ubuqotho obuthathwa ngayo uma kuqhathaniswa naleyo yase Ntshonalanga. Eminye yemithetho eyamukelwe

yi Islam ukuvikela nokuqhakambisa ubuqotho, wukuvinjwa kwehlo lokukhanuka phakathi kwabesilisa nabesifazane.

 

 

Izevatho ze-Islam zinika abesimame isithunzi, zilondoloze nobuqotho.

 

Omunye umthetho.yilowo ogcizelela ukumboza lezozindawo zomzimba ezikhuthaza imizwa yokukhanuka kanye nomunyu. Konke lokhu kuqoqelwe endleleni yokugqoka kwe Islam. Owesimame, nogcwele ithonya kanye nobuhle bendalo, uyalelwe ukuba amboze zonke lezizizitho

zomzimba wakhe. Nabesilisa nabo kuyadingeka ukuba bamboze ezinye zezitho zemizimba yabo. Ezithweni abesimame bama Muslim okumele bazimboze yizinwele zabo, imilenze, izingalo- kanye

nobuso, uma besezindaweni zomphakathi.Ubuso bowesimame yisona senza samuntu sobuhle bakhe

kanye nesidonsamehlo esikhulu somzimba wakhe. Lokhu kumboza akugcini ngokukhubaza

unkunakwa kwakhe okungadingekile, kodwa kubuye kumnikeze izinga elithile lokuhlonipheka,

udumo kanye nesithunzi nokuthi abe nokuziphathela yena umzimba wakhe abuye ezwe umuzwa wokuba namandla phezu komzimba wakhe, konke abalingani bakhe abahlale bebukisa ngemizimba

yabo abemukiwe kona.

 

Isizotha ekugqokeni sithathwa njengesimo esifanayo kwabesimame bama Khrestu, bama Juda, bama Hindu kanjalo nabama Muslim basemandulo. Izithombe zabafazi bama Bhunu ukwenza

isibonelo, zikhombisa ngokucace bha isizotha ekugqokeni kwabo. Izingubo zabo ezinde ezivulekile,

kanye nemihele yabo eyayifihla izinelwe zabo kanye nengxenye yobuso babo, kufakazela leliphuzu.

Sekungenxa yezimfundiso zokona zesimanje manje eseziholele abafazi baseNtshona sebezithola

belahlekelwe isizotha sabo semvelo, kwaze kwafika isigaba ngesigaba, lapho ukugqoka izigqebhezana ezincane noma ukuzishayela ngesudi yesele sekuthathwa njengento esefeshinini kwabesifazane. Kwathi ukugqoka izevatho kwaphenduka umkhuba wakudala nosuphelelwe yisikhathi. Laba abesimame abalusizi baseNtshonalanga kunokwenzeka bangakuphimisi ngemilomo yabo, kodwa bafela ngaphakathi okwebutho likaZulu mayelana nesizotha kanye nokuhlonipheka kwabesimame sama Muslim. Uma-nje abafazi bama Muslim bengakuthokozela

lokhu babuye babambelele baqinise ezindleleni zabo eziyigugu okwegolide! Insha Allah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

01/06/2020

 • Mahr Fatimi: R15 988.69
 • Minimum Mahr: R319.77
 • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe