14 July 2020   22. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

I-HAJJ YOKUVALELISA YOMPHROFETHI UMOHAMMAD (ukuthula makube kuye):

Lapho u-Allah eseyihlambululile i-Ka'bah (umuzi oNgcwele) ekungcoleni kanjalo nezithombe zezithixo ezibaziweyo sezibhujisiwe, ama-Muslim abe eseqala elangazelela ukwenza i-Hajj. Ukuthunywa kuka-Mphrofethi uMuhammad (sallallaahu alayhi wasallam) nako kwase sekusondelela ngasekupheleni, ngaleyondlela-ke kwakubalulekile ukuba avalelise kubalandeli bakhe ababemkhonzile. Ngakho-ke u-Allah wasivumela iSithunywa (ukuthula kube kuso) sakhe ukuba sihambise abalandeli baso kuloluhambo olungcwele olubizwa nge-Hajj. Kwakuyi Hajj yakhe yokuqala uMphrofethi (ukuthula kube kuye) selokhu ayeqale ukuthunywa kwakhe.

 

Ziningi izizathu ezamenza wafulathela i-Madinah: ukwenza i-Hajj, ukuhlangana namaMuslim

avela kude kanye nawasendaweni, ukuwafundisa ngokholo lwawo kanjalo nokuphathelene nokholo; ukufakazela iqiniso; kanjalo nokunikezela ngokubhekelwa kokholo; nokunikezela

ngemiyalezo yakhe yokugcina. Kwakuzomele ahlele isifungo sokuzibophezela kumaMuslim

sokulandela izimfumdiso zakhe nokukhuculula insalela yomkhondo weJahiliyyah (singathi phecelezi ubuqaba). Angaphezulu kwekhulu lezinkulungwane amaMuslim enza i-Hajj kanye noMphrofethi ukuthula kube kuye. Lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Hajjat al-Wada' (i-Hajj yokuvalelisa) nokuthi yi-Hajjat al-Balaagh (i-Hajj yokudlulisa).

 

 

UMPHROFETHI WENZA I HAJJ:

 

Wanele wanquma uMphrofethi (ukuthula kube kuye) ukuthatha uhambo lwe-Hajj, wabe esazisa

abantu ngenhloso yakhe nokulapho babe sebeqala nabo ukulungiselela uhambo. Zathi uma izindaba

zale Hajj zikapakela nangaphandle kwase-Madinah, abantu babutheleka edolobheni befuna

ukuzimbandakanya ohambeni lwe-Hajj kanye nesiThunywa (sallallaahu alayhi wasallam) sika

Allah. Ezinye izinkumbi ngezinkumbi zabantu zahlanganyela noMphrofethi (ukuthula kube kuye)

endleleni. Izixuku zaziyibanga elide ngaphambi kwakhe, ngemuva kwakhe, kwesokudla sakhe

nasekhohlo lakhe ubude bazo babushaya lapho kufika khona ihlo. Wafulathela i-Madinah

ngosuku lwesikhombisa (uMgqibelo), zingama 25 enyangeni ka Dhu'l-Qa'dah ngemuva kokwenza

ama rak'at amane omkhuleko wasemini i-Dhuhr. Eshumayela ngaphambi komkhuleko, wachaza

izidingo zokugqoka i-ihram, (ingubo yohambela umuzi ka-Allah oNgcwele), kanye nokumele kugcinwe kwi-Hajj kanjalo nama-Sunan ayo.

 

Ngesikhathi ehamba wayehamba esho i-Talbiyah, okungukuthi: 'Ngiyasabela O Allah, ngiyasabela!

Awunamlingani. Ngiyasabela! Udumo kanye nezibusiso konke kungokwaKho kanjalo noMbuso.

Awunamlekeleli.' Nezihlwele zazihaya kanye naye i-Talbiyah ngesikhathi beqhubeka nohambo

lwabo.

 

Wangena eMakkah zizine (4) enyangeni ka-Dhul-Hijjah wabe eseqonda ngqo e-Masjid al-haram.

Wenza i-Tawaf (ukuzungeza) ye-Ka'bah kanjalo ne-Sa'ee phakathi kwe-Safa ne-Marwah. Wahlala

e-Makkah izinsuku ezine kwathi ngosuku lwe-Tarwiyah, umhlaka; 8 ku Dhu'l-Hijjah, wathuthela

e-Mina nabalandeli bakhe nokuyilapho athandaza khona i-Dhuhr kanye ne-Asr wabe esechitha ubusuku khona. Ngokuphuma kwelanga ziyi 9 ku-Dhu'l-Hijjah wafulathela i-Mina walibhekisa e-Arafat elandelwa yizinkumbi zezihambi. Kwase kunguLwesihlanu. Phansi esigodini, wenza i-Khutbah enkulu ehlezi ekamelini eshumayeza abantu. Waqala ngokuqinisekisa ngezinsika ze-Islam wabe esehlaba ehlikiza ezimpandeni zokukhonza izithixo kanjalo ne-Jahiliyyah. Wayaleza abantu ukuba bahloniphe futhi bakuthathe njengokungcwele konke lokho izinkolo zonke ezivumelanayo ngakho, nokuyimpilo, impahla, kanjalo nesithunzi.

 

Wagomela ukuthi yonke imikhuba ye-Jahiliyyah yase igxotshwe ngezinyawo nokuthi yonke inzalo

(ukuzalisa imali) yabe seyisusiwe yafana nento engekhoyo. Wayalela abantu ukuba baphathe kahle abesifazane wabuye wagagula amalungelo amadoda anawo emakhosikazini awo kanjalo namalungelo abafazi abanawo emadodeni abo, wanezelela nokuthi kuwumgomo ukuba amadoda ondle abuye agqokise abafazi bawo.

 

Wayalela isizwe sakhe ukuba sibambelele siqinise eNcwadini ka- Allah (i-Qur'aan); washo nokuthi uma bengakugcina lokho abasoze balahlekiswa. Ekugcineni, wabatshela ukuthi ngoSuku lokwahlulela u-Allah uyakubabuza ngaYe. Wabe esebanxusa ukuthi uwudlulisele kubona yini umyalezo njengoba ayelayeziwe.

 

Bavuma bonke ngezwi elilodwa bethi, ' Siyafakaza ukuthi uwudlulisile umyalezo nokuthi umsebenzi wakho uwenzile.

 

Wabe esekhomba esibhakabhakeni wamemeza u-Allah kathathu ukuba akufakazele lokho. Wabe

eseyaleza ababekhona ukuba badlulisele umyalezo kulabo ababengekho. Yathi lapho ifika esiphethweni i-Khutbah, watshela u-Bilaal (omunye wabalandeli bakhe) ukuba enze i-Adhaan, nokwathi emva kokwenziwa kwe-Iqaamah wabahola emkhulekweni we-Dhuhr eyayinama rak'aat amabili nokwathi emva kwayo kwenziwa i-Iqaamah ye-Asr neyathi ingaphela wabahola emkhulekweni we-Asr nawo owawunama rak'aat amabili.

 

Wathi angaphothula imikhuleko yakhe, wabe esegibela ikameli lakhe wahamba waze wafika e-Mawqif, okuyindawo yokuma e-Arafat. Ngaphandle kokwehla esilwaneni sakhe, wakhuleka wadumisa u-Allah kwaze kwashona ilanga. Ngesikhathi ekhuleka wayephakamisele izandla zakhe

esifubeni sakhe, njengomfokazana ekhongozele ukudla, wayecela ethi, O Allah! nguWe ozwa amazwi ami futhi nguWena obona lapho ngikhona. Wazi izimfihlo zami nalokho engikuvezayo. Akukho lutho olungafihlwa kuWena. Ngingohluphekile oneshwa ocela usizo nokuvikelwa. Nginovalo netwetwe, ngiyahlambuluka futhi ngiyazivuma izenzo zami ezingalungile.

 

Ngiyakunxusa njengomfokazana ohluphekile uma ecela, futhi ngicela kuWe ngokucela komuntu

oyisoni nozehlisayo. Ngikhuleka kuWe njengomuntu ongaboni emehlweni osuke enovalo; lowo

okhothama phambi kwaKho lapho amehlo akhe esuke egcwalele Wena izinyembezi, omzimba

wakhe osuke wehlisiwe nosuke engenamandla okubhekana naWe. O Allah! ungangenzi ngilahle

ithemba lokucela kuWe, Mdali. Yiba nomusa nobubele kimi, Wena obadlula bonke labo abacelwayo nobadlula bonke abanikayo!

 

Kulapho-ke kwembulwa kuye lelivesi: “Namhlanje ngiyigcwalisile inkolo yakho ngiyigcwaliselela

wena, ngabuye ngaphothula izibusiso zami kuwena, ngabuye ngakhetha i-Islam njengenkolo

yakho.” (5:3)

 

Ngokushona kwelanga, uMphrofethi (ukuthula kube kuye) wasuka e-Arafat wabhekisa amabombo

e-Muzdalifah, lapho afika khona wathandaza umkhuleko we-Maghrib kanye ne-'Isha' wabe eselala

kwaze kwasa. Kwathi lapho sekuntwela ukusa wavuka wenza umkhuleko we-Fajr ngesikhathi sayo

sokuqala waqeda lapho wagibela ikameli wangena indlela kwaze kwabe ufika e-Mash'ar al-Haram

okuyindawo eNgcwele yase-Muzdalifah. Waphenduka wabheka e-Qiblah wabe eseqala enza

imikhuleko. Wayefunda i-Takbir, ALLAHU AKBAR ('u-Allah mkhulu') kanye ne Tah'lil LA ILAHA ILALLAH ('Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah'). Lathi lingakaphumi ilanga wasuka e-Muzdalifah wahamba ngokushesha ebheke e-Jamrat al-Aqabah e-Mina, nafike wajikijela amatshana amancane kuloluphawu lukaShaytaan.

 

 

 

E-Mina washumayela intshumayelo eyayinokuchaza nabikela kuyo amaMuslim ngokungcweliseka

koSuku loMhlatshelo, ukungeqiwa kwalo kanjalo nobuhle balo ku-Allah. Wabuye wawakhumbuza

ngokungcweliseka kwe-Makkah ukwedlula wonke amanye amadolobha. Wawayala ukuba athobele

abaholi ngokweNcwadi ka-Allah, ukuba amukele izenzo ze-Hajj ayezisebenzisile, nokuba angalokothi abuyele ebuhedenini emva kokuwashiya kwakhe nokuba angaqali ukulwa wodwa.

Wawayaleza nokuba adlulisele nakwabanye amazwi akhe. “Dumisani uMdali wenu, thandazani

imikhuleko yenu emihlanu, nizile inyanga yenu, bese nithobela lowo oniholayo, ngaleyondlela

niyongena eMadlelweni oMdali wenu”. Washo lamagama uMphrofethi (ukuthula kube kuye). Ngemuva kwalokho wabe esevalelisa kubantu. Yingalokho-ke le-Hajj yaqanjwa ngokuthi “I-Hajj yokuvalelisa.”

 

Ngemuva kwalokho uMphrofethi (sallallaahu alayhi wasallam) ka-Allah waya endaweni yokwenza

umhlabelo e-Mina lapho afike wahlaba amakameli angamashumi ayisithupha nantathu (63), ikameli

ngalinye lalimele unyaka wempilo yakhe. Wabe eseyalela u-Ali ukuba aqedele ukuhlaba amakameli

ayesasele kwayikhulu ayelethwe esuka e-Madinah. Wathi lapho uMphrofethi (ukuthula makube kuye) eseqedile ukwenza umnikelo, wabiza ogundayo ukuba amgunde izinwele zakhe. Izinwele zakhe wazabela labo ababeseduze kwakhe. Ngemuva kwalokho wabe esegibela isilwane sakhe elibangisa e-Makkah lapho afike wenza i-Tawaaful-Ifaadah, nebuye yaziwe ngokuthi yi-Twaafuz-Ziyaaarah. Wafika emthombeni wamanzi e-Zam zam waphuza amanzi e-Zam zam emile ngaphambi kokuba abuyele e-Mina ngalo lolosuku nalapho afike walala khona ngobusuku.

 

Ngakusasa ekuseni walinda kwaze kube ilanga liyathamba ngaphambi kokuba ayokwenza isenzo esiyingxenye ye-Hajj sokujikijela u-Shaytaan ngamatshe. Waqala ngokujikijela kokuqala okwaziwa ngokuthi yi-Jamrat-al-'Ula, walandelisa nge-Jamrat-al-Wusta wabe esegcina nge-Jamrat-al-Aqabah.

Lokhu kwaphindwa phindwa kwenziwa ngezinsuku ezintathu ze-Ayyaam at-Tashriq ezilandela usuku lokuhlaba.

 

Ngemuva kwezinsuku ezintathu ze-Tashriq, wasuka e-Mina walibhekisa e-Makkah nalapho afike

wenza i-Tawaaf yokuvalelisa ngaphambi kokuba kuntwele ukusa. Wabe esazisa abalandeli bakhe

ukuba balungiselele ukubhekisa amabombo e-Madinah. Ohambeni lwabo sebebuyela emuva balala ubusuku e Dhul-Hulayfah. Wathi lapho amehlo akhe ekhangwa yi-Madinah okokuqala ngqa emva kokubuya e-Makkah wafunda i-Takbir kathathu wabe esethi, “Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, noYedwa qhwaba. Okwakhe wumbuso kanti futhi okwakhe wukudunyiswa. Unamandla phezu kwazo zonke izinto. Siyabuya, siyazisola, siyamkhonza, siyakhothama kuMdali wethu, futhi siyamdumisa Yena. U Allah ube neqiniso esithembisweni saKhe wabuye walekelela isigqila sakhe wabuye wanqoba izitha yedwa.”

 

UmPhrofethi (ukuthula makube kuye) Wangena e-Madinah Munawwarah emini bebade.

 

 

 

 

 

 

Isimangaliso yisehlakalo esimangazayo esidalwa ngamandla angabonakali ka-Allah Ta'ala. I-Qur'aan eNgcwele isebenzisa amagama athi: (Aayat, Burhan, njll.) nachaza ukuthi 'isibonakaliso',  'ukuphikisana', njll, esikhundleni segama elithi 'Mu'jizah' (umlingo). Lamagama yiwo kanye ayihlaba esikhonkosini. Izimangaliso (izibonakaliso) zinendima enkulu eziyidlalayo ezimpilweni zaba-Phrofethi. Amandla omoya yiwona abehlale njalo eyisikhali esikhulu ezandleni zabo. Abakaze bagxilise izimfundiso zabo ebukhazukhazini obuphathekayo.  U-Allah, unguNaphakade wehlisela izimangaliso kubaPhrofethi njengezibonakaliso (ama “Aayat”) zobuPhrofethi babo.

Izimangaliso zika-Dawood (A.S), uSuleimaan (A.S), u-Ibraheeem (A.S), u-Moosa (A.S) kanye no-Isaa (A.S) yizona ezidumile. Lezizimangaliso zibuye zabalulwa kanye nezinye kwi-Qur'aan eNgcwele.  Zazidingeka kakhulu izibinakaliso kulabo baPhrofethi abahlangabezana nokuphikiswa kakhulu, labo ababegcotshelwe kuphela ukuvuselela ukukhumbula kwabantu ngalokho okwakukade kulethwe ngabaPhrofethi baphambilini babengaludingi usizo lwezimangaliso zabo.  Umphrofethi uMohammad (u.k.k) njengesithunywa sokugcina sika-Allah soluntu lonke, wanikezwa izimangaliso ezazibhekiswe kwisuntu sonke.  Eqinisweni isibalo sezimangaliso ezenziwa nguMphrofethi (ukuthula makube kuye) sizidlula ekudeni lezo ezenziwa noma ngabe yimuphi uMphrofethi.  Ukukhanya kobuso bakhe, umlingo womphumela wamazwi akhe kanjalo namandla esimilo nokuziphatha kwakhe, konke lokhu kwakungokohlobo lwezomangaliso kunjalo nje kwakunomthelela ofanele, nokwakumlekelela ukuzuza umgomo ayebekelwe wona, okwakuwukuhlwyela ivangeli le-Isalm ngempumelelo. Ukuziphatha kwakhe kanjalo nemikhuba yakhe uqobo kwakuwummangaliso.

I-QUR'AAN NJENGOMMANGALISO  I-Qur'aan eNgcwele iwummangaliso omkhulu ka-Allah, oPhakemeyo. Uphonsa inselelo kubo bonke abangakholwayo bazikhathi zonke ngokubabuza ukuba baveze i-Surah efana nayo uma beneqiniso.  “Kanti-ke uma ninokungabaza mayelana nalokho esikuthumelele isithunywa sethu, ngakho-ke vezani i-Surah efana nayo bese nibiza abasizi benu nibhekene no-Allah uma nineqiniso.” (Q. 2:23)  Lena yinselelo sonke isizwe soluntu esingasoze sakwazi ukuthi singaliveza ivesi elifana nalelo umuntu alithola kwi-Qur'aan eNgcwele. Kanti-ke uma behluleka wukwamukela lenselelo, kanti-ke  noma yikanjani abasoze bakwazi ukwenza lokho, bayobe sebefanele wukubhekana nomlilo izinkuni zawo okungabantu kanye namatshe. I-Qur'aan eNgcwele ithi: “Kanti futhi uma ningaphumeleli ukukwenza, kanti-ke noma yikanjani anisoze nakwazi ukukwenza, ngakho-ke xwayani umlilo izinkuni zawo okungabantu kanye namatshe, nokulungiselwe abangakholwa.” (Q.2:24)   I-MIRAAJ: (ukunyukela kukaMphrofethi oNgcwele (sallallahu alayhi wassallam) emazulwini  I 'Mi'aaj yenzeka eMakkah.

Lesisigameko esimangalisayo senzeka ngesikhathi kusele unyaka   ngaphambi kokuba uMphrofethi (ukuthula makube kuye) asuke e-Makkah afudukele eMadina. UHazrat Jibra'il (A.S) wafika ngobusuku, wahlangana noMphrofethi (ukuthula kube kuye) wamholela e' Masjid-ul-Aqsa eseJerusalem begibele i-Buraaq (isilwane esifana nehhashi) Umphrofethi (ukuthula makube kuye) wanqwamana nababye babaPhrofethi (A.S) eMasjid-ul-Aqsa wabalinda emkhulekweni. Ukudlula lapho uHazrat Jibra'il (A.S) waholela uMphrofethi (ukuthula makube kuye) we-Islam ekunyukeleni ezigabeni ezihlukene zezulu nalapho afumana khona abanye abaPhrofethi abahloniphekile wabuye wabona iZulu kanjalo nesiHogo. Ngemuva kwalokho uMphrofethi (ukuthula makube kuye) wenyukela phezulu kakhulu nakulapho akwazi ukusondela ku-Allah Ta'ala, nowambusisa, wamnikeza nokunye kokholo kanye nemikhuleko emihlanu yabekwa ukuba ibe wumgomo. Emva kwalokho wabe esehlela eJerusalemu wabe esebuyela e-Makkah ephephile engenamyocu.

I-Qur'aan eNgcwele ikubeka ngalamazwi alandelayo:  “Udumo malube kuYe owenze isiSebenzi Sakhe sahamba ngobusuku sisuka eMosque eNgcwele saze sayofika eMosque esekudeni kakhulu nendawo eyizungezile eSiyibusisile, ukuze Simkhombise (ezinye) izibonakaliso Zethu. UngoZwayo, noBonayo.” (Q.17:1)  UKUHLUKANA KWENYANGA  Kwake kwenzeka abangakholwa base Makkah babuza iSithunywa sika-Allah ukuba sifakazele ubuPhrofethi baso ngokubakhombisa noma yisiphi isibonakaliso. Umphrofethi (sallallaahu alayhi wasallam) wabe esekhombisa umunwe wakhe ewubhekisa enyangeni neyavele yahlukana izigaba ezimbili.

I-Qur'aan eNgcwele ikubeka kanje: “Ihora (loKwahlulela) liyasondela, nenyanga ihlukaniswa kabili. Kepha lapho bebona isibonelo (abangakholwa) baphendula imihlane yabo bese bethi: Umlingo onamandla!” (Q. 54:1)  Ngakho-ke, ababangakholwa basiphika lesisigameko bathi singumlingo.

Ngaphambi kokuba ngichaze ngesihloko esingenhla, nakhu okubalulekile okumele sikwazi.

I-Islam iyinkolo yoxolo

I-Islam iyinkolo yeqiniso

I-islam isifundisa izinto ezinhle ngalomhlaba nomhlaba ozayo.

Sadaqatul-Fitr Explained

By Mufti Taqi Usmani

Sadaqat-ul-fitr is an obligation for every Muslim, male or female, who owns 613.35 grams of silver or its equivalent,

Q: What are the acts which make ghusl obligatory?

Q: What is the Awrah (satar) for men and women explained, in Quran or Ahadith?

Translation of a talk by Amr Khalid in Arabic by Mona Soueid

The sons of the Prophet were al-Qasim, Abdullah, Tahir/Tayib, and the daughters were Zaynab, Ruqayya, Umm Kulthoom and Fatima.

Anâs Radhi-Allâhu ‘anhu reports that Nabî Sallallâhu ‘alayhi wasallam has said: “From among the women of the world who have reached perfection and who are worthy of following are (the following four):Miryam the daughter of Imrân; Khadija daughter of Khuwailid; Fatima daughter of Muhammad and Asiyah wife of Fir’aun” (Tirmidhi)

10 years after his migration from Mecca to Medina, the Prophet Muhammad (Sallallaahu Alaihi Wa Sallam) performed his Hajj, which came to be known as the "Hajj of Farewell." The Prophet told his followers: "Learn how to perform Hajj, as after this year I may not perform it." As the news spread around, people from Medina and nearby areas started assembling there to accompany the Prophet.

The Great Expedition of Badr took place in Ramadan, 2 A.H. Allah called this battle 'The Day of Distinguishing.' Allah says, 'if you believe in Allah and what We sent down on Our servant on the Day of Distinguishing, the day the two hosts met.' (8: 41)

vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe