09 July 2020   17. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Ukubaluleka kokuthi Insha-Allah - Zulu

Ngenye i-Jummah Khutbah edolobheni elincanyana, i-Imam yakhuluma ngokubaluleka kokuthi “Insha-Allah” (okusho ukuthi uma u-Allah ethandile) uma ehlela ukwenza noma yini esikhathini esizayo. Ngemuva kwezinsukwana ezimbalwa, enye indoda eyayikade iyizwile nayo le-Khutbah yayiyothenga inkomo emakethe. Endleleni yahlangana nomngani wayo owayibuza ukuthi ilibangisephi.

Insha Allah Yabe seyimtshela ukuthi iyothenga inkomo kodwa ayaze yasho ukuthi Insha-Allah ekugcineni. Umngani wayo wayikhumbuza ngeKhutbah wayitshela ukuba ithi Insha Allah. Kodwa lombhemu wathi yena unayo imali ayidingayo ukuze athenge inkomo, futhi enjalo-nje unawo amandla okuya emakethe, ngakho-ke akasiboni isidingo sokuthi athi Insha-Allah kwazise noma kanjani inkomo uzoyithenga kumnyama kubovu. Wayecabanga ukuthi noma angasho ukuthi Insha-Allah akukho mehluko okwakuzowenza.

Yathi lapho ifika emakethe, wayithola inkomo eyayivumelana nezidingo zayo. Wabe eseqala eqophisana nomdayisi ngentengo yenkomo baze bafika emalini abavumelana ngayo. Ekugcineni yabe seyinquma ukukhokha imali yokuthenga inkomo kepha zehla izihlathi lapho seyithola ukuthi imali yayo yabe seyinyamalele. Imali yayebiwe yisela elalikhuthuze lomnumzane ngesikhathi ehamba emakethe eyayiphithiza abadayisi kanye nabathengi. Wabuza umthengisi ukuthi wayeyithenga yini yini inkomo noma cha. Yaphendula indoda yathi: “Insha-Allah, ngizoyithenga ngesonto elizayo.” Wathi lapho esefika ekhaya, umkakhe wambuza ukuthi iphi inkomo. Waphendula umnumzane echaza ngokukhohlwa kwakhe wukuthi Insha-Allah, yabuye yaqinisekisa ngokuthi, Insha-Allah, bengizimisele ngokuyithenga inkomo. Kodwa Insha-Allah, imali yami ivele yanyamalala. Insha-Allah ngizoyithenga ngesonto elizayo.” Unkosikazi wakhe wabe esemcacisela ukuthi kumele sithi Insha-Allah uma kukhona okungakenzeki kodwa esihlela ukukwenza. Akushiwo lapho sekwenzeke kwadlula lokho esisuke sikade sikwenza.

Akaphindanga lomnumzane wakhohlwa wu “Insha-Allah” wakhe impilo yakhe yonke.

Lomzekelo ubikwa ngu Shaikh Wahidullah.
 

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe