web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

ASIBUYELENI EMASIMINI

Umhlaba wonkana wembozwe yifu elimyama lokunyuka kwezinga lamanani okudla, ukushoda kokudla kanye nokuntenga kwezezimali. Ngakhoke thina njengoba singabantu baseMzansi, abayingxenye yomhlaba, nathi sithinteke kakhulu kulomshophi.


Njengozakwethu bakwamanye amazwe, kumele silindele okukhulu ekuntengeni kwezezimali. Kumele sifunde ukunciphisa ukuthenga nanoma yini, okusho ukuthi kumele sithenge lokho esikudingayo kuphela. Kufanele siyeke ingqondo “yokufuna” kepha sibe nengqondo yoku “dinga” kuphela.

Ukudliwa kwamakhaya kanye nezimoto sekwenyuke ngendlela ebabazisayo.

Kanti nokuthasisela lokhu kuntuleka kokudla yilokhukulahlekelwa yimisebenzi. Lithi elami bathini obabaMkhulu lapho belele khona sihlupheka kangaka, kodwa sinomhlaba ongaka esingazilimela kuwo. Asibuyeleni emasimini.

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

07/10/2019

  • Mahr Fatimi: R14 225.26
  • Minimum Mahr: R284.51
  • Zakaah Nisaab: R5690.10

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe