09 July 2020   17. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

I-AMAANAT (UKUSISA) - Zulu

U-Hakeem ul Umaaah Thanvi rahmatullahi alayhi wathi:
Impilo yomuntu iyimpahla ka Allah Ta'ala kanti uye wabeka phezu kwethu imiqathango mayelana nezimpilo zethu. Impilo iye yakhwezwa phezu kwethu njenge Amaanat (ukusisa). Ngakho-ke kubalulekile ukuba sisebenzise sibuye sigcina le Amaanat ngokomyalelo ongcwele. Nanka amanye amalungelo awumgomo kithi ngokuphathelene nempilo yethu.

Ukuvikeleka kwempilo yayo kanjalo namandla. Lokho kusho ukugwema noma yisiphi isenzo, esithwesa impilo ngokudonsa kanzima nokukhungatheka okungadingekile. Ukungawanakekeli lamalungelo kuba nomthelela wokuhlukumezeka kwe Deen yomuntu, ukuthula komqondo kanjalo nokukhathazeka kube sekubhubha nokuholela ekuhlulekeni komuntu ukusiza abanye. Ngezinye izikhathi, ngenxa yokukhungatheka, isimo somuntu sonakala siye sifike ebangeni lapho i-Imaan yakhe iba sengozini yokushabalala. Lesisimo esingalungile siwumphumela wokungabekezeli kanjalo nokungabongi okubangelwa wukukhungatheka nokudana okuyoye kwengamele umuntu ohlulekile wukugcina amalungelo omzimba nomoya wakhe.

Lengxoxo engenhla ikubeka kucace kuthi bho ukuthi impilo, amandla kanye nokuthula komqondo konke kuyiziphetho ezidingekayo nokumele kulandelwe noma kuzingelwe. Konke okwenziwayo okushayisanayo nokuzuza leziziphetho akuthandeki futhi akukuhle. Izibambezelo ezinjena ngezinye izikhathi azivunyelwe kwasanhlobo kanti ngezinye izikhathi ziyasolisa.

Ngezinye izikhathi lezizinhloso ezincomekayo (impilo, amandla kanye nokuthula) ziyabhidlika, zingabhidlizwa yisenzo esiyintando somuntu, kodwa zibhidlizwa yisenzo sika Allah Ta'ala. Ezikhathini zobunzima ezifana nalezi kumele kukhethwe i-Sabr (ukubekezela). Ama Thawaab ayanda ngokuvela kwalobubunzima obuzehlela ngobungcwele ekubeni ngaso lesosikhathi usizo olungcwele noma yikanjani luyehliswa ukuze umuntu akwazi ukumelana nobunzima.

Ngaleyondlela ukukhungatheka nokudangala akusoze kwakha kulowo muntu. Lobunzimaobuzeh;lela ngobungcwele kwenzeka kuwo wonke ama-Auliyaa Kiraam. I-Qur'aan kanye neHadith igcwele iyachichima yileyomizekelo.   

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe