09 July 2020   17. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Amafu amnyama e-Fitnah ayasigubezela - Black clouds of fitnah are closing in upon us

Izimfundiso zika-Nabi (sallallahu alayhi wasallam) zazilandeleka kuwo wonke umkhakha. Akagcinanga ngokufundisa ngenkathi edlulile kanye  neyamanje kuphela, kodwa wafundisa nangenkathi ezayo. Inkulumo yakhe yayiyihlaba esikhonkosini futhi ayilokothi iphaphalaze
mayelana nesikhathi esizayo, kwazise unyaka nonyaka kanjalo nosuku ngosuku, siyawabona amazwi akhe amaningi ephenduka iqiniso phambi kwawo amehlo ethu. Eziningi izibikezelo sezenzekile, kanti eziningi zazo zisazokwenzeka. Njengakho ukulindela kwethu ilanga ukuba
liphume kusasa ekuseni, nokukholelwa kwethu ezibikezelweni zakhe ezisazofezeka kumele kwande.

Ezibikezelweni ezinkulu zika-Nabi (sallallahu alayhi wasallam) kwakungesokuvela nokusabalala
kwama fitnah azohlasela sonke isintu. Amanye amaSahaba (r.a), njengoba uHadhrat Hudheifah (r.a) kuyisihloko lesi ayewungoti kuso, futhi enjalo-nje wayejulile ngolwazi lwaso, kangangokuthi
ngezinye izikhathi wayeyaye athi, uma ngase ngibalule ezinye izinto, lentamo (esho ekhomba
umqala wakhe) unganqunywa.

Izibonelo ze-Fitnah
I-Fitnah ichazwe ngezindlela zezibonelo ezimbili kwi-Hadith. Isibonelo sokuqala sifana naleso semvula, “I-Fitnah iyokwehlela phezu kwemizi yenu njengokwehla kwemvula.” Esinye isibonelo
esinikeziwe sifana naleso sobusuku obumnyama., “Kuzokuba ne-Fitnah njengengxenye yobusuku
obumnyama.” Kulezizibonelo, isibonakaliso esinzima esibaluliwe se-Fitnah ukusabalala yonke
indawo kobunjalo bayo, ngalendlela yokuthi akekho ozosinda kuyona ngaphandle kwengcosana,
njengoba kunzima ugugwema nokubalekela imvula. Ukuqhubeka lapho, le-Fitnah izokuba mnyama
ngokwebala, nokukhombisa ukwesabeka kohlobo nobunjalo bayo nokwenza ukuba umuntu angakwazi ukubona indlela yakhe kuyona njengomuntu osuke edwanguza ebumnyameni, nokuyinto
eyenzeka kwabaningi abantu lapho besesikhathini esikhungethwe yi-Fitnah.

Yini  i-Fitnah
Ukuthi Fitnah yigama lolwimi lwesi Arabhu, nelichaza ukuncibilikisa izigaxa zegolide bese kukhethwa ukungcola nokuye kube sekususwa kulelogolide, isibonelo, ukwahlukanisa okuhle kokubi. Yiko kanye-ke lokho okuye kwenzeke uma kuhlasele i-Fitnah, ububi buyahlukana nobuhle.
Ngaleyondlela-ke, leligama lisho isivivinyo, isigameko, amanqamu noma inhlekelele, lokho
okuveza obala umphumela wokuthi ngubani ongcono kanjalo nongemuhle, ophumelelayo kanjalo
nongezukuphumelela.

Izinhlobo ze-Fitnah
I-Ummah ibhekwe yizinhlobonhlobo ze-Fitnah. Phakathi kwe-Fitnah enkulukazi singabala i-Irtitaad
okuwukuhlubuka noma ubumbulu, lapho bebaningi abazalwa bengama-Muslim befulathela i-Imaan, ngenhloso noma bengaqondile. Lokhu kubikezelwa njenge-Fitnah enkulu kuyo yonke i-Hadith efanisa i-fitnah nobusuku obumnyama, “.......... indoda  izovuka iyi Mu'min (ine-Imaan) ekuseni, kanti liyothi liyozibeka kunina ibe isiyi-Kaafir (umhedeni), kanjalo nelala ebusuku iyi-Mu'min iyovuka ekuseni isiyi-Kaafir.” Kulezizinsuku zanamuhla, izigameko zabantu abanganqeni ukwahlulela nge-kufr ngokuphazima kwehlo, zanda ngesikhulu isivinini esesabekayo, benjalo-nje iningi lalabo abenza lokhu abadikizelwa nqulu ngobungozi bomphumela walokhu abakwenzayo.

Sengathi u-Allah angayivikela i-Imaan yethu kanjalo naleyo yezizukulwane zethu ezisezayo.

Enye i-Fitnah yileyo yenkolelo yokuthi umuntu ukhululekile ukuthi angenza noma yini ayithandayo, (liberalism) kanjalo nenkolelo yokuthi ukuzithokozisa yinto enkulu empilweni (hedonism) lapho ingcebo ephathekayo kanye namagugu kanye nokusanganiswa yizifiso kanye
nokuziphakamisa kugcina sekuwumgomo kanye nenjongo yokuphila komuntu.                          Mayelana nale-fitnah, uNabi (sallallahu alayhi wasallam) waxwayisa wathi, “Lapho usubona kugijinywa kujahwa umona, sekukhothanyelwa nezinkanuko, sekukhethwa nomhlaba (kunelizayo), nalapho umuntu nomuntu eziqhayisa ngombono wakhe, kuyobe sekumele uzikhathalele wena (insindiso yesiqu sakho) ungakhathaleli abanye.” Ngokwenyukela, ukuba namandla kwale-fitnah sekuyazibonakalisa umhlaba wonke. Namhlanje osekubalulekile wukuthi uhamba ngahlobo luni
lwemoto, amaholide uwadlela kuphi, umuzi wakho unamakamelo amangaki futhi unjalo-nje
wakhiwe kumuphi umgwaqo, nokuthi lapho uthenga ngabe uthenga ngemali noma uhlale uqiqinge
umqulu webhuku lasebhange, njalo njalo.

Ukuhlakazeka nokwahlukana kwe-Ummah nomphumela wako okuwumbango, ukugeleza kwegazi
kanye nengcindezelo ngesinye isibonelo se-fitnah. Kungcono uma zinqunywa amakhanda ziyekwe
ngaloludaba, kwazise le-Ummah okufanele ibumbeke njengesiqu esisodwa, ayikaze ihlukane ibe
yizicucu njengoba siyibona namhlanje. Kungabe sikhuluma ngomhlaba wonkana noma sikhuluma
ngamazwe ngamazwe abuswa nge-Islam kanye nabaholi bawo, noma sikhuluma ngamazwe noma
ngezifundazwe noma  izigodi kuze kuyofika phansi ezinhlanganweni, imindeni ngisho namakhaya,
kuhlasele ukwahlukana nokungezwani yonke indawo.

Sengathi u Allah angazihlanganisa izinhliziyo. 

Ubuchwepheshe bezesayensi sebulethe inqwaba ye-fitnah, njenge-fitnah ye-Internet, eye-Mixit, eyomakhalekhukhwini, eyama Computer games, nama Video games, njll. Bese kuba khona ne-fitnah yezidakamizwa kanjalo nophuzo oludakayo, ubudlelwano bokuhlobonga, izahlukaniso, umculo, i-Satanism, umbhedukazwe ohlasele abantu, ubugebengu, njll.

Lezi ngezinye zezibonelo ze-fitnah ebaluliwe. Ngokweqiniso ingamakhulu ngamakhulu i-fitnah
esichaziwe, kanjalo futhi sekubhalwe imiqingo ngemiqingo yamabhuku ngesihloko se-fitnah ebizwa ngokuthi, “ Kitab-al-Fitan,” nasi isibonelo “Al-fitan” elotshwe ngu Allamah Miwazi kanye
namanye.

Yini okumele yenziwe ngesikhathi se-Fitnah
Lolu wudaba olubaluleke kakhulu. Ukwazi konke nge-fitnah akwenele. Umuntu udinga ukwazi ukuthi angasinda kanjani abuye ayilwise kanjani i-fitnah. Lokhu nako sekubaluliwe kwi-Hadith Shareef. Ezinye zezixazululo noma amakhambi okuhlongozwayo kuyalandela:
Ngaso sonke isikhathi landela izakhiwo zeningi kanye nabaholi bazo njengoba kubaluliwe kwenye yama-Hadith. Lokhu kubhekiswe engxenyeni enkulu ye-Ummah- ama- Ahlus-Sunnah-wal-Jama'ah.
Lowo oyinkomo edla yodwana, ahlale 'esokola', maningi amathuba okuba aduke.
Ungaziphakamisi. I-Hadith Shareef  ithi,  “Njengesiqephu esibekwe phansi”. Siyofika isikhathi lapho omile uyobe engcono kabi kunohambayo, kanjalo nohlezi phansi uyobe engcono kabi kunomile njalo njalo.

Lonke ikhanda lawo wonke umuzi kumele ngokuzikhandla nangokuzinikela lisebenzele ukulungiswa nokusindiswa komndeni walo. I-Qur'aan Shareef ithi, “Nina enikholwayo, zisindiseni
nina kanjalo nemindeni yenu emlilweni wesihogo.” Kanti futhi umuntu nomuntu ungumelusi,
obhekele umhlambi wakhe njengoba kushiwo kwi-Hadith edumile.

Umuntu nomuntu kumele azikhandlele isimo somoya esinamandla, nesingukuphela kwehawu
lokuzivikela  kuyo yonke i-Fitnah. Lokho kusho ukuthola ulwazi oluyisisekelo olulungile nolwenele. Uhlale njalo uzisondeza kwabakholiwe. Ufunde ne-Qur'aan ubuye wenze i-Dhikrullah
ngokuvamile wenze nama-Dua amaningi, konke lokhu ukuphelezele ngezinye izenzo ezinhle.
Thatha isinqumo sokwenza i-Mashura kanye ne-Istikharah ngaphambi kokuba uthathe noma yisiphi
isinqumo, kwazise kulokho kunokuphepha okukhulu nokuvikeleka, kanjalo nobuholi obubheke
endleleni eqondileyo.

Sengathi u-Allah angayivikela yonke i-Ummah kuyo yonke i-fitnah. Sifundisiwe kule-Dua ekwi Hadith Shareef. Lena yi-Dua okubalulekile ukuyifunda njalo ngezikhathi eziyingozi ze-fitnah esihlala kuyo: O Allah! Ngidinga ukuphepha kwakho kulo lonke uhlobo lwe fitnah, esobala kanjalo
nefihlekile. Ameen, Ameen, Ameen.

Ngu: Mufti Zubair Bayat

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe