Print this page

Zulu - Yini I-Hajj (What is Hajj)

Ngaphambi kokuba ngichaze ngesihloko esingenhla, nakhu okubalulekile okumele sikwazi.

I-Islam iyinkolo yoxolo

I-Islam iyinkolo yeqiniso

I-islam isifundisa izinto ezinhle ngalomhlaba nomhlaba ozayo.

I-Islam inezinsika ezinhlanu ezilandela kanjena, Kalima Tayyibah, Salaah, Zakaah, Saum, Hajj.

Kalima Tayyibah

Wonke umuntu ongena enkolweni yobu-Islam kufanele akholelwe kuleKalima futhi aphimise ngomlomo lawamagama athi: Laa-ilaaha il-lal-laahu muhammadur rasoo-lul-laah.

Okuchaza ukuthi: AKEKHO OFANELE UKUKHONZWA NGAPHANDLE KUKA-ALLAH (Umdali wethu sonke) nokuthi uMOHAMMAD (Sallallahu-Alayhi-Was-Sallam) uyisithunywa sika-Allah.

SALAAH

Imithandazo emihlanu ngosuku okumele yenziwe.

ZAKAAH

Umnikelo wabaswele ophoqelekile kulabo abacebile.

SAUM

Ukuzila ngenyanga kaRamadhaan, okuyinyanga yesi 9 ekhalendeni lamaMuslim

HAJJ

Uhambo olungcwele lokuvakashela indlu ebusisekile ka-Allah, eseMakkah Mukaramah ngezinsuku ze-Hajj.

U-Allah uthi kwi-Qur'aan yakhe eNgcwele, “Ukuhambela indlu ka-Allah kungumsebenzi ophezu kwesintu, kulowo onamandla nendlela yokwenza lokho, futhi noma ngubani ongakholwa, u-Allah uzimele ungaphezulu kwezidingo zasemhlabeni.” (Q: Surah Al Imraan, V:97)

Umphrofethi uMohammad (u.k.k) wathi, “Asikho esinye isibusiso seHajj eyamukelekile ngaphandle kweJannah (iZulu).”

 

 

 

Login to post comments