09 July 2020   17. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Izimangaliso zika-Rasulullah (ukuthula makube kuye) – Miracles of Rasulullah (saw)

Isimangaliso yisehlakalo esimangazayo esidalwa ngamandla angabonakali ka-Allah Ta'ala. I-Qur'aan eNgcwele isebenzisa amagama athi: (Aayat, Burhan, njll.) nachaza ukuthi 'isibonakaliso',  'ukuphikisana', njll, esikhundleni segama elithi 'Mu'jizah' (umlingo). Lamagama yiwo kanye ayihlaba esikhonkosini. Izimangaliso (izibonakaliso) zinendima enkulu eziyidlalayo ezimpilweni zaba-Phrofethi. Amandla omoya yiwona abehlale njalo eyisikhali esikhulu ezandleni zabo. Abakaze bagxilise izimfundiso zabo ebukhazukhazini obuphathekayo.  U-Allah, unguNaphakade wehlisela izimangaliso kubaPhrofethi njengezibonakaliso (ama “Aayat”) zobuPhrofethi babo.

Izimangaliso zika-Dawood (A.S), uSuleimaan (A.S), u-Ibraheeem (A.S), u-Moosa (A.S) kanye no-Isaa (A.S) yizona ezidumile. Lezizimangaliso zibuye zabalulwa kanye nezinye kwi-Qur'aan eNgcwele.  Zazidingeka kakhulu izibinakaliso kulabo baPhrofethi abahlangabezana nokuphikiswa kakhulu, labo ababegcotshelwe kuphela ukuvuselela ukukhumbula kwabantu ngalokho okwakukade kulethwe ngabaPhrofethi baphambilini babengaludingi usizo lwezimangaliso zabo.  Umphrofethi uMohammad (u.k.k) njengesithunywa sokugcina sika-Allah soluntu lonke, wanikezwa izimangaliso ezazibhekiswe kwisuntu sonke.  Eqinisweni isibalo sezimangaliso ezenziwa nguMphrofethi (ukuthula makube kuye) sizidlula ekudeni lezo ezenziwa noma ngabe yimuphi uMphrofethi.  Ukukhanya kobuso bakhe, umlingo womphumela wamazwi akhe kanjalo namandla esimilo nokuziphatha kwakhe, konke lokhu kwakungokohlobo lwezomangaliso kunjalo nje kwakunomthelela ofanele, nokwakumlekelela ukuzuza umgomo ayebekelwe wona, okwakuwukuhlwyela ivangeli le-Isalm ngempumelelo. Ukuziphatha kwakhe kanjalo nemikhuba yakhe uqobo kwakuwummangaliso.

I-QUR'AAN NJENGOMMANGALISO  I-Qur'aan eNgcwele iwummangaliso omkhulu ka-Allah, oPhakemeyo. Uphonsa inselelo kubo bonke abangakholwayo bazikhathi zonke ngokubabuza ukuba baveze i-Surah efana nayo uma beneqiniso.  “Kanti-ke uma ninokungabaza mayelana nalokho esikuthumelele isithunywa sethu, ngakho-ke vezani i-Surah efana nayo bese nibiza abasizi benu nibhekene no-Allah uma nineqiniso.” (Q. 2:23)  Lena yinselelo sonke isizwe soluntu esingasoze sakwazi ukuthi singaliveza ivesi elifana nalelo umuntu alithola kwi-Qur'aan eNgcwele. Kanti-ke uma behluleka wukwamukela lenselelo, kanti-ke  noma yikanjani abasoze bakwazi ukwenza lokho, bayobe sebefanele wukubhekana nomlilo izinkuni zawo okungabantu kanye namatshe. I-Qur'aan eNgcwele ithi: “Kanti futhi uma ningaphumeleli ukukwenza, kanti-ke noma yikanjani anisoze nakwazi ukukwenza, ngakho-ke xwayani umlilo izinkuni zawo okungabantu kanye namatshe, nokulungiselwe abangakholwa.” (Q.2:24)   I-MIRAAJ: (ukunyukela kukaMphrofethi oNgcwele (sallallahu alayhi wassallam) emazulwini  I 'Mi'aaj yenzeka eMakkah.

Lesisigameko esimangalisayo senzeka ngesikhathi kusele unyaka   ngaphambi kokuba uMphrofethi (ukuthula makube kuye) asuke e-Makkah afudukele eMadina. UHazrat Jibra'il (A.S) wafika ngobusuku, wahlangana noMphrofethi (ukuthula kube kuye) wamholela e' Masjid-ul-Aqsa eseJerusalem begibele i-Buraaq (isilwane esifana nehhashi) Umphrofethi (ukuthula makube kuye) wanqwamana nababye babaPhrofethi (A.S) eMasjid-ul-Aqsa wabalinda emkhulekweni. Ukudlula lapho uHazrat Jibra'il (A.S) waholela uMphrofethi (ukuthula makube kuye) we-Islam ekunyukeleni ezigabeni ezihlukene zezulu nalapho afumana khona abanye abaPhrofethi abahloniphekile wabuye wabona iZulu kanjalo nesiHogo. Ngemuva kwalokho uMphrofethi (ukuthula makube kuye) wenyukela phezulu kakhulu nakulapho akwazi ukusondela ku-Allah Ta'ala, nowambusisa, wamnikeza nokunye kokholo kanye nemikhuleko emihlanu yabekwa ukuba ibe wumgomo. Emva kwalokho wabe esehlela eJerusalemu wabe esebuyela e-Makkah ephephile engenamyocu.

I-Qur'aan eNgcwele ikubeka ngalamazwi alandelayo:  “Udumo malube kuYe owenze isiSebenzi Sakhe sahamba ngobusuku sisuka eMosque eNgcwele saze sayofika eMosque esekudeni kakhulu nendawo eyizungezile eSiyibusisile, ukuze Simkhombise (ezinye) izibonakaliso Zethu. UngoZwayo, noBonayo.” (Q.17:1)  UKUHLUKANA KWENYANGA  Kwake kwenzeka abangakholwa base Makkah babuza iSithunywa sika-Allah ukuba sifakazele ubuPhrofethi baso ngokubakhombisa noma yisiphi isibonakaliso. Umphrofethi (sallallaahu alayhi wasallam) wabe esekhombisa umunwe wakhe ewubhekisa enyangeni neyavele yahlukana izigaba ezimbili.

I-Qur'aan eNgcwele ikubeka kanje: “Ihora (loKwahlulela) liyasondela, nenyanga ihlukaniswa kabili. Kepha lapho bebona isibonelo (abangakholwa) baphendula imihlane yabo bese bethi: Umlingo onamandla!” (Q. 54:1)  Ngakho-ke, ababangakholwa basiphika lesisigameko bathi singumlingo.

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe