web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

i-hajj yokuvalelisa - Farewell Hajj

I-HAJJ YOKUVALELISA YOMPHROFETHI UMOHAMMAD (ukuthula makube kuye):

Lapho u-Allah eseyihlambululile i-Ka'bah (umuzi oNgcwele) ekungcoleni kanjalo nezithombe zezithixo ezibaziweyo sezibhujisiwe, ama-Muslim abe eseqala elangazelela ukwenza i-Hajj. Ukuthunywa kuka-Mphrofethi uMuhammad (sallallaahu alayhi wasallam) nako kwase sekusondelela ngasekupheleni, ngaleyondlela-ke kwakubalulekile ukuba avalelise kubalandeli bakhe ababemkhonzile. Ngakho-ke u-Allah wasivumela iSithunywa (ukuthula kube kuso) sakhe ukuba sihambise abalandeli baso kuloluhambo olungcwele olubizwa nge-Hajj. Kwakuyi Hajj yakhe yokuqala uMphrofethi (ukuthula kube kuye) selokhu ayeqale ukuthunywa kwakhe.

 

Ziningi izizathu ezamenza wafulathela i-Madinah: ukwenza i-Hajj, ukuhlangana namaMuslim

avela kude kanye nawasendaweni, ukuwafundisa ngokholo lwawo kanjalo nokuphathelene nokholo; ukufakazela iqiniso; kanjalo nokunikezela ngokubhekelwa kokholo; nokunikezela

ngemiyalezo yakhe yokugcina. Kwakuzomele ahlele isifungo sokuzibophezela kumaMuslim

sokulandela izimfumdiso zakhe nokukhuculula insalela yomkhondo weJahiliyyah (singathi phecelezi ubuqaba). Angaphezulu kwekhulu lezinkulungwane amaMuslim enza i-Hajj kanye noMphrofethi ukuthula kube kuye. Lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Hajjat al-Wada' (i-Hajj yokuvalelisa) nokuthi yi-Hajjat al-Balaagh (i-Hajj yokudlulisa).

 

 

UMPHROFETHI WENZA I HAJJ:

 

Wanele wanquma uMphrofethi (ukuthula kube kuye) ukuthatha uhambo lwe-Hajj, wabe esazisa

abantu ngenhloso yakhe nokulapho babe sebeqala nabo ukulungiselela uhambo. Zathi uma izindaba

zale Hajj zikapakela nangaphandle kwase-Madinah, abantu babutheleka edolobheni befuna

ukuzimbandakanya ohambeni lwe-Hajj kanye nesiThunywa (sallallaahu alayhi wasallam) sika

Allah. Ezinye izinkumbi ngezinkumbi zabantu zahlanganyela noMphrofethi (ukuthula kube kuye)

endleleni. Izixuku zaziyibanga elide ngaphambi kwakhe, ngemuva kwakhe, kwesokudla sakhe

nasekhohlo lakhe ubude bazo babushaya lapho kufika khona ihlo. Wafulathela i-Madinah

ngosuku lwesikhombisa (uMgqibelo), zingama 25 enyangeni ka Dhu'l-Qa'dah ngemuva kokwenza

ama rak'at amane omkhuleko wasemini i-Dhuhr. Eshumayela ngaphambi komkhuleko, wachaza

izidingo zokugqoka i-ihram, (ingubo yohambela umuzi ka-Allah oNgcwele), kanye nokumele kugcinwe kwi-Hajj kanjalo nama-Sunan ayo.

 

Ngesikhathi ehamba wayehamba esho i-Talbiyah, okungukuthi: 'Ngiyasabela O Allah, ngiyasabela!

Awunamlingani. Ngiyasabela! Udumo kanye nezibusiso konke kungokwaKho kanjalo noMbuso.

Awunamlekeleli.' Nezihlwele zazihaya kanye naye i-Talbiyah ngesikhathi beqhubeka nohambo

lwabo.

 

Wangena eMakkah zizine (4) enyangeni ka-Dhul-Hijjah wabe eseqonda ngqo e-Masjid al-haram.

Wenza i-Tawaf (ukuzungeza) ye-Ka'bah kanjalo ne-Sa'ee phakathi kwe-Safa ne-Marwah. Wahlala

e-Makkah izinsuku ezine kwathi ngosuku lwe-Tarwiyah, umhlaka; 8 ku Dhu'l-Hijjah, wathuthela

e-Mina nabalandeli bakhe nokuyilapho athandaza khona i-Dhuhr kanye ne-Asr wabe esechitha ubusuku khona. Ngokuphuma kwelanga ziyi 9 ku-Dhu'l-Hijjah wafulathela i-Mina walibhekisa e-Arafat elandelwa yizinkumbi zezihambi. Kwase kunguLwesihlanu. Phansi esigodini, wenza i-Khutbah enkulu ehlezi ekamelini eshumayeza abantu. Waqala ngokuqinisekisa ngezinsika ze-Islam wabe esehlaba ehlikiza ezimpandeni zokukhonza izithixo kanjalo ne-Jahiliyyah. Wayaleza abantu ukuba bahloniphe futhi bakuthathe njengokungcwele konke lokho izinkolo zonke ezivumelanayo ngakho, nokuyimpilo, impahla, kanjalo nesithunzi.

 

Wagomela ukuthi yonke imikhuba ye-Jahiliyyah yase igxotshwe ngezinyawo nokuthi yonke inzalo

(ukuzalisa imali) yabe seyisusiwe yafana nento engekhoyo. Wayalela abantu ukuba baphathe kahle abesifazane wabuye wagagula amalungelo amadoda anawo emakhosikazini awo kanjalo namalungelo abafazi abanawo emadodeni abo, wanezelela nokuthi kuwumgomo ukuba amadoda ondle abuye agqokise abafazi bawo.

 

Wayalela isizwe sakhe ukuba sibambelele siqinise eNcwadini ka- Allah (i-Qur'aan); washo nokuthi uma bengakugcina lokho abasoze balahlekiswa. Ekugcineni, wabatshela ukuthi ngoSuku lokwahlulela u-Allah uyakubabuza ngaYe. Wabe esebanxusa ukuthi uwudlulisele kubona yini umyalezo njengoba ayelayeziwe.

 

Bavuma bonke ngezwi elilodwa bethi, ' Siyafakaza ukuthi uwudlulisile umyalezo nokuthi umsebenzi wakho uwenzile.

 

Wabe esekhomba esibhakabhakeni wamemeza u-Allah kathathu ukuba akufakazele lokho. Wabe

eseyaleza ababekhona ukuba badlulisele umyalezo kulabo ababengekho. Yathi lapho ifika esiphethweni i-Khutbah, watshela u-Bilaal (omunye wabalandeli bakhe) ukuba enze i-Adhaan, nokwathi emva kokwenziwa kwe-Iqaamah wabahola emkhulekweni we-Dhuhr eyayinama rak'aat amabili nokwathi emva kwayo kwenziwa i-Iqaamah ye-Asr neyathi ingaphela wabahola emkhulekweni we-Asr nawo owawunama rak'aat amabili.

 

Wathi angaphothula imikhuleko yakhe, wabe esegibela ikameli lakhe wahamba waze wafika e-Mawqif, okuyindawo yokuma e-Arafat. Ngaphandle kokwehla esilwaneni sakhe, wakhuleka wadumisa u-Allah kwaze kwashona ilanga. Ngesikhathi ekhuleka wayephakamisele izandla zakhe

esifubeni sakhe, njengomfokazana ekhongozele ukudla, wayecela ethi, O Allah! nguWe ozwa amazwi ami futhi nguWena obona lapho ngikhona. Wazi izimfihlo zami nalokho engikuvezayo. Akukho lutho olungafihlwa kuWena. Ngingohluphekile oneshwa ocela usizo nokuvikelwa. Nginovalo netwetwe, ngiyahlambuluka futhi ngiyazivuma izenzo zami ezingalungile.

 

Ngiyakunxusa njengomfokazana ohluphekile uma ecela, futhi ngicela kuWe ngokucela komuntu

oyisoni nozehlisayo. Ngikhuleka kuWe njengomuntu ongaboni emehlweni osuke enovalo; lowo

okhothama phambi kwaKho lapho amehlo akhe esuke egcwalele Wena izinyembezi, omzimba

wakhe osuke wehlisiwe nosuke engenamandla okubhekana naWe. O Allah! ungangenzi ngilahle

ithemba lokucela kuWe, Mdali. Yiba nomusa nobubele kimi, Wena obadlula bonke labo abacelwayo nobadlula bonke abanikayo!

 

Kulapho-ke kwembulwa kuye lelivesi: “Namhlanje ngiyigcwalisile inkolo yakho ngiyigcwaliselela

wena, ngabuye ngaphothula izibusiso zami kuwena, ngabuye ngakhetha i-Islam njengenkolo

yakho.” (5:3)

 

Ngokushona kwelanga, uMphrofethi (ukuthula kube kuye) wasuka e-Arafat wabhekisa amabombo

e-Muzdalifah, lapho afika khona wathandaza umkhuleko we-Maghrib kanye ne-'Isha' wabe eselala

kwaze kwasa. Kwathi lapho sekuntwela ukusa wavuka wenza umkhuleko we-Fajr ngesikhathi sayo

sokuqala waqeda lapho wagibela ikameli wangena indlela kwaze kwabe ufika e-Mash'ar al-Haram

okuyindawo eNgcwele yase-Muzdalifah. Waphenduka wabheka e-Qiblah wabe eseqala enza

imikhuleko. Wayefunda i-Takbir, ALLAHU AKBAR ('u-Allah mkhulu') kanye ne Tah'lil LA ILAHA ILALLAH ('Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah'). Lathi lingakaphumi ilanga wasuka e-Muzdalifah wahamba ngokushesha ebheke e-Jamrat al-Aqabah e-Mina, nafike wajikijela amatshana amancane kuloluphawu lukaShaytaan.

 

 

 

E-Mina washumayela intshumayelo eyayinokuchaza nabikela kuyo amaMuslim ngokungcweliseka

koSuku loMhlatshelo, ukungeqiwa kwalo kanjalo nobuhle balo ku-Allah. Wabuye wawakhumbuza

ngokungcweliseka kwe-Makkah ukwedlula wonke amanye amadolobha. Wawayala ukuba athobele

abaholi ngokweNcwadi ka-Allah, ukuba amukele izenzo ze-Hajj ayezisebenzisile, nokuba angalokothi abuyele ebuhedenini emva kokuwashiya kwakhe nokuba angaqali ukulwa wodwa.

Wawayaleza nokuba adlulisele nakwabanye amazwi akhe. “Dumisani uMdali wenu, thandazani

imikhuleko yenu emihlanu, nizile inyanga yenu, bese nithobela lowo oniholayo, ngaleyondlela

niyongena eMadlelweni oMdali wenu”. Washo lamagama uMphrofethi (ukuthula kube kuye). Ngemuva kwalokho wabe esevalelisa kubantu. Yingalokho-ke le-Hajj yaqanjwa ngokuthi “I-Hajj yokuvalelisa.”

 

Ngemuva kwalokho uMphrofethi (sallallaahu alayhi wasallam) ka-Allah waya endaweni yokwenza

umhlabelo e-Mina lapho afike wahlaba amakameli angamashumi ayisithupha nantathu (63), ikameli

ngalinye lalimele unyaka wempilo yakhe. Wabe eseyalela u-Ali ukuba aqedele ukuhlaba amakameli

ayesasele kwayikhulu ayelethwe esuka e-Madinah. Wathi lapho uMphrofethi (ukuthula makube kuye) eseqedile ukwenza umnikelo, wabiza ogundayo ukuba amgunde izinwele zakhe. Izinwele zakhe wazabela labo ababeseduze kwakhe. Ngemuva kwalokho wabe esegibela isilwane sakhe elibangisa e-Makkah lapho afike wenza i-Tawaaful-Ifaadah, nebuye yaziwe ngokuthi yi-Twaafuz-Ziyaaarah. Wafika emthombeni wamanzi e-Zam zam waphuza amanzi e-Zam zam emile ngaphambi kokuba abuyele e-Mina ngalo lolosuku nalapho afike walala khona ngobusuku.

 

Ngakusasa ekuseni walinda kwaze kube ilanga liyathamba ngaphambi kokuba ayokwenza isenzo esiyingxenye ye-Hajj sokujikijela u-Shaytaan ngamatshe. Waqala ngokujikijela kokuqala okwaziwa ngokuthi yi-Jamrat-al-'Ula, walandelisa nge-Jamrat-al-Wusta wabe esegcina nge-Jamrat-al-Aqabah.

Lokhu kwaphindwa phindwa kwenziwa ngezinsuku ezintathu ze-Ayyaam at-Tashriq ezilandela usuku lokuhlaba.

 

Ngemuva kwezinsuku ezintathu ze-Tashriq, wasuka e-Mina walibhekisa e-Makkah nalapho afike

wenza i-Tawaaf yokuvalelisa ngaphambi kokuba kuntwele ukusa. Wabe esazisa abalandeli bakhe

ukuba balungiselele ukubhekisa amabombo e-Madinah. Ohambeni lwabo sebebuyela emuva balala ubusuku e Dhul-Hulayfah. Wathi lapho amehlo akhe ekhangwa yi-Madinah okokuqala ngqa emva kokubuya e-Makkah wafunda i-Takbir kathathu wabe esethi, “Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, noYedwa qhwaba. Okwakhe wumbuso kanti futhi okwakhe wukudunyiswa. Unamandla phezu kwazo zonke izinto. Siyabuya, siyazisola, siyamkhonza, siyakhothama kuMdali wethu, futhi siyamdumisa Yena. U Allah ube neqiniso esithembisweni saKhe wabuye walekelela isigqila sakhe wabuye wanqoba izitha yedwa.”

 

UmPhrofethi (ukuthula makube kuye) Wangena e-Madinah Munawwarah emini bebade.

 

 

 

 

 

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

21/10/2019

  • Mahr Fatimi: R13 741.33
  • Minimum Mahr: R274.83
  • Zakaah Nisaab: R5496.53

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe