09 July 2020   17. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Ubanana

Ngemuva kokufunda lokhu, awusophinde ubuke ubhanana ngendlela ejwayelekile.

Ubhanana uqukethe uhlobo oluthathu lukashukela wemvelo- i-sucrose, i-fructose kanye ne-glucose

ehlanganiswe kanye ne fibre. Ubhanana unikana umdlandla omkhulu wamandla ahlala isikhathi.

Ucwaningo lukufakazelile ukuthi ubhanana ommbili nje kuphela unikezana amandla okumelana

nokuzivocavoca okunzima okungathatha imizuzu engama 90. Akumangazi ukuthi yingakho

ubhanana uyisithelo esiphambili kubadlali abaphambili umhlaba wonke. Kepha akusiwona kuphela

amandla ubhanana ongasinceda ngawo ukuba sizigcine sondlekile. Uyasiza futhi ukunqoba noma

ukuvikela izifo kanye nezimo ezinhlobonhlobo, nokuwenza ufanelwe wukubaluleka koufakwa

ezidlweni zethu zansukuzonke.

 

Ukubhocobala: Ngokophenyo olusanda kwenziwa yinhlangano i MIND kubantu abaphethwe

yisifo sokukhathala kwamathambo, iningi labo lazizwa lingconywana ngemuva kokudla ubhanana.

Lokhu kungenxa yokuthi ubhanana une trytophan, uhlobo lomsoco oluphendulwa wumzimba libe

yi serotonin, lokhu kwaziwa ngokuthi kuyakuhlambulula, kushintshe isimo okuso kanti singathi

kukwenza uzizwe uthakasile.

 

PMS: Khohlwa ngamaphilisi- idla ubhanana. U vitamin B6 otholakala kuwo ulungisa amazinga

e glucose egazini, nokuyiko okulawula isimo senhliziyo (mood)

 

Anemia: Yona enama iron amaningi, ubhanana uvuselela ukukhiqizwa kwe hemoglobin egazini

ngaleyondlela-ke usiza kakhulu esimweni se anemia.

 

I Blood Pressure: Lesisithelo esiyisimangaliso nesitholakala eduze kolwandle sinemangazini

(i potassium) eningi kanti izinga letswayi kuso liphansi kakhulu, nokwenza sikulungele kakhulu

ukulwa ne blood pressure, ngalendlela yokuthi inhlangano yase Melika i US Food and Drug

Administration kungekudala ivumele abasebenza ngobhanana ukuba benze isaziso esisemthethweni

sokuthi lesisithelo sinamandla okunciphisa ubungozi be- blood pressure kanjalo nesifo sohlangothi

(i-Stroke).

 

Amandla eNgqondo: Bangamakhulu amabili (200) abafundi basesikoleni sase

Twickenham (e Middlesex) abalekelelwa ekubhaleni kwabo ukuhlolwa ngomunye unyaka ngokuba

badle ubhanana ngesidlo sasekuseni, nesangekhefu lokuqala kanye nangekhefu lesibili emizamweni

yokukhuphula amandla ezingqondo zabo. Uphenyo lukhombisa ukuthi lesisithelo esigcwele

i potassium siyakwazi ukulekelela ezifundweni ngokuthi ligcina abafundi bephapheme.

Ukuqunjelwa: Ngenxa yokuba nenxoza (i-fibre) eningi kuwo, ukufaka ubhanana ekudleni

kungalekelela ekubuyiseleni amathumbu ekusebenzeni kwawo okujwayelekile, nokungasiza

ekunqandeni lenkinga ngaphandle kokusebenzisa amakhambi okugijimisa isisu (ama-laxatives).

 

I Bhabhalazi: Enye yezindlela eziphuthumayo zokulapha ibhabhalazi wukwenza i banana

milkshake, enongwe ngoju lwezinyosi. Ubhanana upholisa isisu, kanti ngosizo loju lwezinyosi,

kwakheka amazinga ashukela wegazi asuke esenciphile, ekubeni ubisi lona luthambisa lubuye

lubuyise amanzi emzimbeni osuke sewomelwe ngamanzi.

 

Isilungulela: Ubanana unamandla emvelo okulwa nesilungulela emzimbeni, ngakho-ke uma

uhlushwa yisilungulela, zama ukudla ubhanana ukuze uthole usizo lokupholisa.

 

Ukugula kwasekuseni: Ukubamba umoya ngobhanana phakathi kwezidlo kusiza ekugcineni

amazinga ashukela wegazi ephezulu kubuye kuvimbe i morning sickness.

 

Ukulunywa ngumiyane: Ngaphambi kokugijimela umuthi wokugcobisa uma ulunywe ngumiyane,

ake uzame ukuhlikihla lapho ulunywe khona ngengaphakathi lekhasi likabhanana. Iningi labantu

bathola ukumangala okukhuulu lapho bethola ukuthi ukuluma nokuvuvukala kuyancipha.

Imizwa: Ubhanana uno vitamin B omningi osiza ukupholisa imizwa.

 

Umkhulu kanti futhi uyasebenza?: Izifundo esikoleni esikhulu se Psychology esise Austria ziveze

ukuthi ingcindezi emsebenzini iholela ekugimbeni ekudleni okumnandi njengoshokoledi kanjalo

namazambane ashiiswe emafutheni. Uma kubhekwa iziguli eziyizi-5 000 zasezibhedlela, uphenyo

lwathola ukuthi iningi logimbela kwesakhe (obese) lenza imisebenzi enengcindezi enkulu kakhulu. Umbiko uphothula ngokuthi, ukuvika ukuhalela ukudla, kumele silawule amazinga kashukela

wegazi lethu ngokuba sibambe umoya ngokudla okune carbohydrate eningi njalo ngemuva

kwamahora amabili ukuze amazinga agcineke engatatazeli.

 

Ama Ulcer: Ubhanana usetshenziswa njengesidlo sokunciphisa isisindo ukulwa nezinkinga

ezisemathunjini ngenxa yokuthamba yokwakhiwa kwawo kanye nokushelela kwawo. Uwukuphela

kwesithelo esingaphekiwe esingadliwa ngaphandle kosizi kwabaphethwe yizifo ezingalapheki.

Ubuye uthene amandla ubumuncu okwedlulele ubuye unciphise ukukhawuzela (irritation)

ngokukwenza ulwelwesi olumboza isisu.

 

Ukulawula ukushisa: Ezinye izizwe eziningi kubhanana zibona isithelo esi- ''cool'' nesikwazi

ukwehlisa izinga lwako kokubili ukushisa komzimba kanye nokomoya komama abakhulelwe.

Isibonelo, e Thailand, abesifazane abakhulelwe badla ubhanana benzela ukuba ingane yakhe

umama izalwe nesimo sokushisa esipholile (cool).

 

I Seasonal Affective Disorder (SAD): Ubhanana ukwazi ukusiza labo abanesifo i SAD kwazise

uqukethe ama natural mood enhancer tryptophan.

 

Ukusetshenziswa kukaSikilidi kanye neMboza: Ubhanana uyakwazi nokusiza abantu abazama

ukuyeka ukubhema. Lo B6, B12 obaqukethe, kanjalo ne potassium kanye ne magnessium

okutholakala kuwo ubhanana, kusiza umzimba ukwazi ukululama ekukhahlamezekeni kokudonsa

i nicotine.

 

I Stress: I Potassium iyi- mineral elibalulekile, elilekelela ukukwenza inhliziyo ishaye kahle,

lithumele i- oxygen ebuchosheni libuye lihambise ngokuyikho isimo samanzi omzimba wakho.

Uma siba ne- Stress, izinga lokugayeka kokudla (metabolism)liyanyuka, ngaleyondlela bese

kuncipha amazinga e- Potassium yethu. Lokhu kungabuyiselwa esimeni sako ngosizo lwesidlo

esincane sikabhanana wona ogcwele i- potassium.

 

Izifo zohlangothi (Strokes): Ngokophenyo lwe The New England Journal of Medicine, ukudla

ubhanana njengendlela yokudla okujwayelekile kunganciphisa ubungozi bokubulawa yisifo

sohlangothi ngama 40%

 

Izinduna (Warts): Labo abakhonze ukusebenzisa izindlela zendalo bayagomela ukuthi uma ufuna

ukubulala induna, thatha ingxenyana yesikhumba sikabhanana usibeke enduneni, okuphuzi balo

kube ngaphandle. Ngokucophelela bamba lelikhasi likabhanana ngesinamathiseli noma

ngebhandishi lasemtholampilo!

 

Ngako-ke ubhanana ngempela uyikhambi lezifo eziningi. Uma ungawuqhathanisa ne apula,

unama protein aphindwe kane, ama carbohydrate aphindwe kabili, i phosphorus ephindwe kathathu

u vitamin A and iron ophindwe kahlanu, bese uba nawo wonke amanye ama vitamin kanye

nama mineral aphindwe kabili. Uphinde unothe kakhulu nge potassium kanti ungokunye kokudla

okungabizi nokutheni okutholakayo. Ngakho-ke mhlawumbe sekuyisikhathi sokuba siguqule

lesisho esijwayelekile ukuze sithi,

'' Ubhanana owodwa ngosuku ugcina udokotela buqamama!''

“A banana a day keeps the doctor away!''

 

DLULISELA KUBAHLOBO BAKHO

 

PS: Ubhanana kumele ube yisizathu sokuba izinkawo zihlale zinamile ngaso sonke isikhathi!

Ngizojobelela nalokhu kokugcina; ngabe sifuna indlela esheshayo yokumenyezelisa izicathulo

zethu? Thatha INGAPHAKATHI lekhasi likabhanana, ulihlikihle ngqo esicathulweni.... bese

umenyezelisa ngendwangu eyomile. Isithelo esimangazayo!

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe