web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Ukuzila (Fasting)

Ukuzila ngenyanga ka-Ramadhaan kungenye yezinsika ze-Islam. Kuphoqelekile kuma-Muslim awesilisa nawesifazane athombile ukuthi azile ukudla. Ukuzila kwama-Muslim kuhlukile kwezinye izinkolo.

U-Allah Ta'ala wethembise izibusiso ezinkulu kulabo abazilayo, nesijeziso esibuhlungu kulabo abangazili. Ukuzila kunezinto eziningi ezilusizo empilweni, emphefumulweni kanye nasemphakathini. U-Allah wenze ukuzila kwaba yimpoqo ukuze sibe nokholo nokumesaba kweqiniso. Kwi-Islam ukuzila kusho ukugwema ukudla, ukuphuza nanoma yini, ukubhema, kanye nocanci kusukela ekuseni, ngaphambi kwentathakusa kuze kuyoba sekushoneni kwelanga, ngenhloso yokuzilela u-Allah, nokuthola yonke inhlobo yezibusiso u-Allah azibekele lowo ozilayo.

Okunye okumele sikwazi ukuthi, u-Allah unobubele, akabacindezeli abagulayo, abadala noma abasohambeni. Labo abaphoqelekile ukuba bazile ngenyanga ka-Ramadhaan. Kodwa kumele bazile lapho sebengcono noma futhi sebekwazi ukuthi bangazila. Lokhu kuzila kusuke kukhokhwa lezizinsuku ongazizilanga.

Nazi izinto ekumele uzigweme uma uzilile:

 • Ungakhulumi kungenasidingo.

 • Ungahlambalazi.

 • Ungabi nenhliziyo encane.

 • Ungaqambi amanga.

 • Ungahlebi.

 • Ungaxabani nabanye.

 • Ungaziqhenyi nokuzitshela.

 • Ungayithuki inhlamba.

 • Ungabuki izinto ezingasile.

 • Ungalaleli inkulumo embi.

 • Ungenzi izono.

 • Ungakhulumi izindaba zabantu.

 • Ungadli ukudla okungaqondakali nge-Iftaar.

“Ukuzila kuyihawu elivimbela umlilo wesihogo nesiphephelo esiqinileyo (esiyovikela ikholwa esijezisweni somlilo).”

Sengathi u-Allah angasivikela sonke emlilweni weSihogo. Ameen

 

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

21/10/2019

 • Mahr Fatimi: R13 741.33
 • Minimum Mahr: R274.83
 • Zakaah Nisaab: R5496.53

Important Dates

 • Thursday, 1 August 2019
  Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe