06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo - The Upper hand is better than the lower hand

U - Asma uphana ngesihle.

U Asma wayenenhliziyo enkulukazi yokuphana endleleni ka Allah. Ekuqaleni, wayevame ukunikela ngokucophelela ngokuyisilinganiso. Ngeliny’ilanga u Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) wathi kuye:

“O, Asma, musa ukulokhu ubeka eceleni, ubala, khipha ukhululeke-nje endleleni ka Allah.”

Emva kwalokhu, waqala ukunikela kakhulu. Amadodakazi akhe nezisebenzi zakwakhe wayebaluleka ngokuthi:

“Ningalindi ukuthi imali ize ibeningi ngaphambi kokunikela endleleni ka Allah. Njengalokhu izidingo ziya zikhula zokuba nezinto ezithize, nemali iya ngokuya incipha, singabe sisabakhona isikhathi sokunikela endleleni ka Allah. Khumbulani ukuthi ngeke nilahlekelwe uma ninikela ngesihle.”

Yize lababantu babempofu, kepha babephana kakhulu. Ama Muslim namuhla akhononda ngobuphofu bawo, kodwa kuyobalukhuni ukuthola phakathi kwawo abantu ababempofu njengama Sahaba.

Sesifundile ukuthi ayelamba kanjani izinsuku eziningana engenakudla, nanokuthi amanye awo ayewabophela kanjani amatshe eziswini zawo ethiba indlala.

Ngakhoke masiphane singanaki, nakanjani siyozithola izibusiso zika-Allah.

 

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe