06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Omama be-Islam - Women of Islam

Indaba ka Umme Suleym


U Umme Suleym (RA) wayengunina ka Anas (RA). Emveni kokufa komyeni wakhe, waba ngumfelokazi isikhashana ngoba ezinikele ekukhuliseni indodana yakhe. Wabeseshada no Abu Talha (RA) wathola kuye indodana eyabizwa ngo Abu Umeyr. U Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) wayevamise ukuya ekhaya lakhe afike adlalise ingane.


Ngeliny’ilanga, u Abu Umeyr wayegula, kanti u Abu Talha wayezilile. Ngesikhathi u Abu Talha wayengekho ngomsebenzi, yasale yashona ingane. Unina wayigeza ingane wasisonga kahle isidumbu sayo wayeseyibeka ekhothini. Naye-ke wabesebhava washintsha nezingubo zakhe. Ekubuyeni komyeni, eseyidlile ne Iftaar, wabuza wathi:


“Injani ingane?”

Umkakhe waphendula wathi: “Isisekuthuleni manje.”

Weneliseka umyeni wakhe. Ngalobobusuku balala ndawonye. Sebevuka ekuseni, babanalengxoxo elandelayo.

U Umme Suleym: “Nginombuzo engicela ukukubuza wona.”

U Abu Talha: “Mbuzo muni lowo?”

U Umme Suleym: “Ake sithi umuntu uphathiswe into ethize. Ngabe kufanele ayidedele leyonto uma isifuneka, noma cha?”

U Abu Talha: “Kufanele ayidedele. Akanalo ilungelo lokuyigodla.”

U Umme Suleym: “U Abu Umeyr besimphathiswe wu Allah. Usephinde wamthatha.”

U Abu Talha (RA) wadabuka kakhulu. Wamane wathi:

“Pho yini ungangitshelanga ekuqaleni?”

Waya ku Rasulullah (Sallallahu alayhi wasalam) wafike wamlandisa yonke indaba. Wamthandazela wayesethi kuye.

“Kungenzeka u Allah akubusise ngokuhlangana nomkakho ngobusuku bayizolo.”

Omunye wama Sahaba uthi:


“Ngaphila ngaze ngawubona umphumela wesibusiso sika Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam). Ngenxa yokuhlangana nomkakhe kulobobusuku, u Abu Talha wathola indodana eyabizwa ngo Abdullah. Lo Abdullah wathola amadodana ayisishiyagalolunye ayengama Qari wonke.”


Kudinga isibindi esikhulu nokubekezela okukhulu ukwenza lokho okwenziwa wu Umme Suleym (RA) ekufeni kwendodana yakhe. Akathandanga ukuba umyeni wakhe azi ngokufa kwengane ngesikhathi ezilile nangesikhathi ayedinga ngaso ukudla nokuphumula.Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe