06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Umsindo ohlanyisayo wezingcingo (Crazy Ringtones)

Cishe wonke umuntu namuhla kunomakhalekhukhwini ephaketheni lakhe. Omdala kanye nomcane, ompofu kanye nosozimali ngisho nomashayela imbala, bonke bathakasela ubunyoninco cishe bamathuluzi okuxhumana nokungcebeleka asesimeni sika makhala ekhukhwini.


Namhlanje omakha'ekhukhwini bakwazi ukulayisha izinhlobonhlobo zeminkenenkenezo. Thina njengama Muslim, lezi “zinhlobo nhlobo” zinomgcele kanjalo nomthetho wokuthibela emsindweni ovumelekile kuphela. Umsindo womculo kungaba owesiNgisi noma owesiZulu (singasazibali nezinye izinhlobo) awuvumelekile nhlobo okusho ukuthi uyiHaraam


Akukuhle ngempela ukubona amaMuslim engenelela ekusebenziseni lokhu kukhala komculo oku yiHaraam.


Lesisimo sibuye sibe nzima kakhulu lapho usuthola lokhu kukhala komculo sekunkeneneza ngaphakathi kwezindonga ze Masjid (okuyindawo yokudumisa uNkulunkulu) . Amanye amaMusalli avele akushaye indiva lokhu kuvinjwa okukhulu kokudlala umculo eMasjid, bheka-nje ngoba nase Madina uzwa leminkenenezo, ngisho nase Makkah phambi kwayo iKa'abah eNgcwele uqobo lwayo!


Kwake kwenzeka ngenye imini u-Umar (R.A) esemkhulekweni (i-Salaah). Kwafika indoda ethize neyayiphethe okuthile ngesandla neyafike yakuphonsa phansi ngaphambili ngesankahlu, yabe nayo seyenza i-Sallah. Kwathi lapho uHazrat Umar (R.A) ephothula i-Salaah yakhe, wabe eseyixwayisa lendoda ngokuthi, “Ubaphazamisile labo abathandazayo.” [Kitab al-l'tesam, Shatibi]


Sesingazicabangela-ke ukuthi wayeyomenzani lowo onomsindo womculo oqhuma phakathi ekungcweleni kwe-Masjid ngesikhathi ibandla lisajulile kwi-Salaah!!!

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe