06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Umyalezo kubafundi (Message for students)

Umyalezo wanamuhla ubhekiswe kubafundi, kungaba esikoleni, elokishini noma enyuvesi. Usesimeni esinzima, kodwa bonga u-Allah ngokuthi usenabazali abakwazi ukukuthengela izidingo zakho zesikole. Yonke into uyinikiwe ukuze ufunde ugogode uthole iziqu bese uthola umsebenzi, bese ufundisa izingane zakho ngendlela nawe ofundiswe ngayo. Vuselela inhloso yakho yokuthi ufundela ukuthokozisa u-Allah. U-Allah ukusho ephindelela ukuthi ulwazi lubalulekile kakhulu kwi-Islam. Ngalokho-ke zimisele kakhulu ukuze uphumelele. Ngisho ngesikhathi uphuma ekhaya kwenu, kumele ube nenhloso yokuthi uyozuza ulwazi. Ukuze uma kwenzeka uficwa wukufa ungakafiki esikoleni, ubalwe kanye nabafe endleleni ka-Allah. Kunama Ahadith athi uma uya esikoleni ngenhloso yokuyofunda ukuze u-Allah athokoze, u-Allah ukwenzela indlela ibe lula kanjalo nezingelosi ziba nawe.

 

Ungabobalalela labo abafuna ukuba uhluleke. Ubobabuka ngesikhathi senihlolwa, bayobe bekopela noma begqolozele iphepha lemibuzo. Ungabi yilabo abaya esikoleni nsukuzonke kodwa bangafundi lutho. Ngisho nokopelayo, usuke ebhala ngokungaboni, kungekho lutho aluqondayo. Akukho lutho abaluzuzile! UMphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi, okopelayo akasiyena omunye wethu. Awukucabangeke lokho! Sebenza kanzima! Musa ukufundela ukuthi uyafunda-nje, ngifuna ube ngomunye wabafundi abaphuma phambili!

 

Hlonipha othisha bakho. Kubonakala kuse “Stayeleni” ukuba luhlaza kothisha bakho, kepha uMphrofethi (u.k.k) wathi labo abangahloniphi labo abasifundisayo abasibona abanye bethu. Kumele sibahloniphe labo abadlulisela ulwazi kithina. Bakunika ulwazi, ngakho-ke kumele ubahloniphe, ungabi luhlaza kubona, noma ubasanganise noma ubaphathise ngamakhanda. Ake uzicabange nawe usunguthisha emva kwalokhu? Ungathanda kube khona owenza lokho kuwena? Honipha abantu ukuze nabo bakuhloniphe.

 

Kumele uhloniphe isikole sakho. Ungalimazi impahla yesikole. Kungani ungagcini isikole sisesimeni esihle ukuze nabeza emva kwakho basifice sisihle? Awucabange sekufika umuntu mumbe ekhaya lakini bese ebhala izinto etafuleni lakini, ungakuthanda yini lokho? Ungalinge nawe wenze into enjengaleyo esikoleni sakho. UMphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi, ungalimazi izinto noma uhlukumeze abantu.

 

Fika ngesikhathi esikoleni. Uma ufika sekudlule isikhathi usengumfundi, uyokwenzenjani lapho sewusebenza? Kubalulekile ukuba ugcine izikhathi okuvunyelwane ngazo. Lungisa izinto zakho ebusuku. Hleleka, ungathwesi umama wakho umthwalo wakho: Uma ufika ekhaya uvela esikoleni, beka isikhwama sakho endaweni yaso. Hleleka, ukuze ukwazi ukuthola konke ngesikhathi usukudinga. Uma ukhumula izingubo, zilengise endaweni yazo. Ungashiyeli umama wakho ukuba akuqoqele yonke into. Hleleka ukuze ube ngumuntu ebantwini. Uhlelo lusho ukuthi awusoze wamosha isikhathi sakho ufuna izinto.

 

Ungathembeli kulowo okufundisa ngasese. Naka uthisha wakho esikoleni. Ungasheshi ukutshela umzali wakho ukuthi ufuna uthisha ozokusiza ngasese ngoba awukwazi ukubamba esikoleni. Uma wethembele kuwena uqobo lwakho bese ugxilisa umqondo wakho esikoleni, awusoze wadinga ukumosa imali ngokungadingekile kuthisha wangasese. Uyobe sewujwayele ukuba yivila, kwazise udinga umuntu othile ukuba akufundise.

 

Zama ukuhlale ubukeka. Kama izinwele zakho, xubha amazinyo, unqume nezinzipho zakho. UMphrofethi (u.k.k) wathi, “u-Allah uthanda ubuhle.”

 

Qiniseka ukuthi inkulumo yakho ihlonophekile. Uma uvuka, bingelela umama wakho kamnandi, uqabule isandla sakhe. Ube sewuya kobingelela nobaba wakho.Kumele ube nobuntu be-Islam. Lekelela emsebenzini wasekhaya, ukuze ube ngumuntu obalulekile ekhaya, ngisho noma kunemisebenzi kini! Ngakho-ke ungamsiza umama wakho ube wumuntu okhuthele ekhaya.

 

Zama ukuba wumfundi okhuthele. Zihlanganise namaqembu asenyuvesi noma asesikoleni. Zihlanganise nenhlangano yama-Muslim, neqembu lezemidlalo. Yiba nezinto ozithandayo nemidlalo ochitha ngayo isizungu, bese uyakuthuthukisa. Unganciki ngezindonga, kwazise akukhuthazwa kwakhona lokho kwi-Islam! Yakha ukwazi ngezinto ezenzeka ngalesosikhathi kwiphephandaba lasesikoleni noma ephephabhukwini.

 

Khetha abangani bakho ngokucophelela. Uzohambela emakubo uma ufuna ukuyofunda nabo kanti nabo bazoza kini.

Uma benokuziphatha, bazohlonipha ikhaya lakini nabantu abahlala khona, bazoba nobuntu ngoba benokuziphatha, kanjalo nawe. Ngakho-ke bhekisisa abangani bakho uqinisekise ukuthi abasilona uhlobo olungeluhle. Umngani omuhle uzokufisela impumelelo kanti akukho lutho olubi azolwenza ukukuhlukumeza. Akazukugqugquzela ukuba ubheme noma uphuze utshwalla noma uzikhiphe namantombazane noma abafana. Nikeza abahlobo bakho imibono ezobasiza benze okuhle ubuye ubaholele ekutheni babe ngabantu abangcono. U-Allah uzokwenza umuntu ozokhanyisela abanye uma-nje inhloso yakho iqondise okothi lomkhonto.

 

Sengathi u-Allah Ta'ala angasiza avikele abafundi bethu abahle abuye abavikele ebubini, Ameen.

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe