06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Amakhosikazi Abusisekile oMphrofethi - Blessed wives of the Prophet

 

Ngaphambi kokuba ngingene esihlokweni bengicela ukuthi ngithi ukuchaza kafushane ngezibongo, kanye nokubhalwa kwezibongo lapha ngezansi ngaphambi kokuba sidideke.

Uma sibheka indaba yezibongo, emandulo kwakuyinto engasetshenziswa. Umuntu wayebizwa ngegama lakhe kulandelwe ngegama likayise, kanje..., uMbopha kaSithayi, Bongoza kaMefu, uShaka kaSenzangakhona njll. njll. Namhlanje usuthola sizibiza ngezibongo, Sibusiso Gumede, Tholakele Mkhize, Thokozane Ngcobo, njll. njll.

 

Uma sibheka kwi-Islam sithola ukuthi lendlela yakudala isasetshenziswa ikakhulukazi ezizweni zama-Arabhu, uma sibheka osaziwayo, Muhammad bin Abdullah, Muhammad igama lakhe, bin kusho indodana ka, Abdullah igama likababa wakhe. Lokhu kusicacisela ngokusobala ukuthi usiko lweSintu luyafana nosiko lwenkolo ye-Islam.

 

Amakhosikazi oMphrofethi

(ukuthula makube kuye)

Ummahatul Mu'mineen

Omama besizukulwane sama-Muslim

 

U Khadijah bint Khuwaylid al-Qurashiyah al-Asaadiyyah (u-Allah ambusise) wayengunkosikazi wokuqala emakhosikazini kaMphrofethi (u.k.k). Wagcagcela kuye ngaphambi kobuPhrofethi bakhe, eneminyaka engama 40. Wendela koyisemkhulu sekusele iminyaka emithathu kube yi Hijra (ufuduko). Nguye owatholela uMphrofethi (u.k.k) bonke abantwana ngaphandle kuka Ibrahim.

 

Emva kokushona kwakhe, uMphrofethi (ukuthula makube kuye) wabe esethatha isandla sika Sawdah bint Zam'ah al-Qurashiyyah ukuba wumakoti wakhe. Emva kwalokho wabe esegcagcelwa ngu-A'ishah as-Siddiqah bint Abi Bakr as-Siddiq owayekhaliphile kakhulu futhi enolwazi ukudlula bonke abafazi be -Ummah. Wabe eselandelisa ngo Hafsah bint Umar ibn al-Khattab, yena owalandelwa wu Zaynub bint Khuzaymah nowashona emva kwezinyanga ezimbili nje vo eshade noMphrofethi (ukuthula makube kuye) wabe esethatha u-Umm Salamah, no Hind bint Abi Umayyah al-Qurashiyyah al-Makhzumiyyah nowaba ngowokugcina emakhosikazini kaMphrofethi (u.k.k) ukushona. Wabuye washada noZaynub bint Jahsh, indodakazi yamalumekazi wakhe u-Umaymah. Wabuye washada noJuwayriyyah bint al-Harith ibn Abi Dirar al-Mustaliqiyyah, no Umm Habibah bint Abi Sufyan kanye no Safiyyah bint Huyayy ibn Akhtab, owayeyinduna yesizwe sakwa Banu n-Nadir, unkosikazi wakhe wokugcina kwaba nguMaymunah bint al-Harith al-Hilaliyyah. Ngesikhathi ekhothama (uMphrofethi u.k.k) wayenamakhosikazi ayisishiyagalolunye, nguKhadijah kanye no Zaynub bint Khuzaymah kuphela abashona uMphrofethi esadla anhlamvana. Bonke ngaphandle kuka A'ishah, babengabafelokazi ngesikhathi beshadela kuMphrofethi (u.k.k). Kunezigqila ezimbili ezasinda, zazingo Mariyah bint Sham'uu, owayeyisigqila saseQibhithe nowathulwa kuMphrofethi (u.k.k) njengesipho ngu Muqawqis, owayebusa eGhibhithe nokunguye owatholela umPhrofethi (u.k.k) indodana u-Ibrahim kanye noRayhanah bint Zayd, wesizwe sakwa Banu'n Nadir. Wathi lapho amukela i-Islam, uMphrofethi (u.k.k) wamkhulula wabe esemshada.

 

Izingane zikaMphrofethi

 

U-Khadijah wamtholela u-al-Qasim, lowo uMphrofethi (u.k.k) athola i-Kun'yah (isidlaliso) ngaye, wayebizwa ngo Abul Qasim, okusho ukuthi, ubaba ka-Qasim. Washona esewusana. Waphinda uKhadijah watholela uMphrofethi amadodakazi amane: uZaynab, uRuqayyah, u-Umm Kulthum, U-Fatima, kanti nenye indodana, u-Abdullah owayebizwa ngo at-Tayib no at-Tahir. U-Fatima wayeyintandokazi kuMphrofethi emadodakazini akhe. Mayelana no Fatima, uMphrofethi wathi uyoba ngumholi wabesimame eZulwini. Washada no-Ali ibn Abi Talib, indodana babomkhulu kaMphrofethi (u.k.k). Wayenamadodana amabili, uHasan no Hussein, owaphawula ngabo uMphrofethi (u.k.k) wathi, u-Hasan kanye no-Hussein bangabaholi bentsha eZulwini.

 

U-Mariya wayengumama ka-Ibrahim owashona esewusana. Ngesikhathi eshona, uMphrofethi (u.k.k) ngokudangala waphawula wathi, “Ihlo likhala izinyembezi kanti inhliziyo idabukule, kepha akukho lutho esingalusho ukuzidonsela ngomsele ulaka luka Allah. Sikhathazekile, we Ibrahim.”

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe