09 July 2020   16. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Ukuvakashela isiguli / Visiting the sick

Kumele umuntu ahlale ebabaza ubuhle bezimfundiso zeDeen. U-Rasulullah (u.k.k) wasifundisa ukucoceka kwemininingwane yezenzo ezibukeka ziwubala. Kepha bungangezihlabathi zolwandle ubuhlakani obutholakala kulezizimfundiso. Umvuzo walezenzo ubonakala kuphela lapho umuntu ezihumushela ezenzweni lezizimfundiso.

Kulezizimfundiso ezinhle kubalwa nendlela yokuvakashela umuntu ogulayo. Ekugcizelele kakhulu wabuye wakukhuthaza ukuhambela abagulayo, uRasulullah (u.k.k) wabuye wakuchaza ngamazwi nangezenzo ukuthi kumele kwenziwe kanjani.

Ukubusiseka

Izibusiso zalesisenzo esihle zinkulu kakhulu. Iqiniso yikho ukuthi njengoba siyiSunnah kaRasulullah (u.k.k) sifanele ukubusiseka. Kwakungesiwo umkhuba waMphrofethi (u.k.k) ukuhambela abalandeli bakhe kanye namalungu omndeni wakhe kuphela uma bexinwe wukugula. Wake wahambela umfanyana ongumJuda owayehlaselwe wukugula, waphinda futhi wahambela owayengumholi wama Munafiqeen (amambuka) u-Abdullah bin Ubay bin Sulool. Ngale kwalokho maningi amaHadeeth achaza ukubusiseka kokuvakashela iziguli. Kubikwa ukuthi lowo ohambela isiguli ngokuhlwa kwelanga, izingelosi eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa zimcelela intethelelo kuze kuse. Kanti uma esihambele ekuseni, izingelosi ezingama 70 000 zimkhulekela zimcelela intethelelo kuze kube kuyahlwa. (Tirmidhi)

 

Komunye umzekelo kubikwa ukuthi ngosuku lokwahlulela u-Allah Ta'ala uyobuza umuntu kanje: “Ngaxinwa wukugula awaze wangihambela?” “Kodwa ngingakuvakashela kanjani, wena Mdali wami, ube unguMondli wemihlaba,” kuziphendulela umuntu mumbe. U-Allah Ta'ala uyobe esethi. “Awukaze uzwe ukuthi usibani bani, oyisisebenzi sami wayegula? Awuzange uqonde ukuthi ukuba wamhambela wawuzongifica Mina nginaye? (Bukhari). Ngale kwalokho, uRasulullah (u.k.k) wachaza kaningana ngamalungelo e-Muslim okuthi kumele lihanjelwe lapho lihlaselwa wukugula.

 

Indlela okwenziwa ngayo

Ngesikhathi sokuhambela isiguli ziningi izibusiso ezitholakalayo, indlela okuyiyo okumele kwenziwe ngayo kumele ilandelwe noma igcinwe.

Okulandelayo ngezansi ngeminye yemikhuba (Aadaab) ebaluliwe necashunwe kumaHadith ahlukahlukene:

 

-Hambela ogulayo kuphela ngesizathu sokuthokoza kuka-Allah, ukuze uzuze izibusiso ezichaziwe nokuyoduduza lowomuntu.

 

-Ungahlali isikhathi eside. Kugcizelelwe kuma-Hadith ukuthi kumele kube yisikhathi esingeside.

 

-Uma kuyisigulane uqobo lwaso esinxenxa isivakashi ukuba sihlale isikhashana, akunacala kulokho.

 

-Qala ngokubuza ngesimo sempilo yesiguli. Xoxa ngezinto ezihlekisayo ukumthokozisa kancane. Kuyabikwa ukuthi kuhle isihambeli sitshele isiguli ukuthi Insha Allah uzosinda abuye awadle anhlamvana isikhathi eside. Ungalinge uxoxe ngezinto ezizomthusa noma zimenze akhathazeke.

Kuhle ukumbikela ngezigameko zabantu ababenokholo olukhulu ukuthi babenzenjani uma bexinwe wukugula.

 

-Mbikele ogulayo ukuthi ukugula kuholela ekuxolelweni izono.

 

-Ungalinge ukhale noma ubalise phambi kwesiguli.

 

-Kubalulekile ukubeka isandla esiphongweni sesiguli bese usenzela i-Duah.

 

Funda ama Duah u-Rasulullah (u.k.k) ayewenzela abagulayo nawe bese wenza wona uma uhambele ogulayo.

 

-Ngaphandle kokwenzela ogulayo i-Duah, kuhle nesihambeli sizicelele ama-duah kulowo ogulayo.

 

-Khuthaza isiguli ukuba senze i-Salaah ama-Dhikr, Durood njll. Kumele kuphawuleke ukuthi isiguli asikaze sihoxiselwe ukwenza i-Salaah yaso. Uma singeke sikwazi ukwenza i-Salaah yaso simile, singayenza sihleli phansi. Uma nalokho kungenzeki, singayenza sincikile. Uma kungelula ukwenza i-Wudhu, kungenziwa i-Tayammum. Ama-Masa'il aphathelene nalokhu kumele afundwe kuma Ulama noma ezincwadini ezithembekile.

 

-Uma umuntu egulela esibhedlela, gcina izikhathi nemithetho yasesibhedlela.

 

-Uma odokotela beyalezele ngokuba isiguli singakhulunyiswa, ungagcizeleli ukuthi kumele ukhulume naso.

 

-Uma isiguli sivakashelwa ekhaya, qikelela ukuthi usihambela ngesikhathi esilungile.

 

Sengathi u-Allah angasivikela kuzozonke izinhlobo zezifo asivikele nasezingozini. Amen

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe