09 July 2020   16. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Amathiphu alishumi okuba ngumnyeni onempumelelo

Ziphihlele unkosikazi wakho:

Gqokela owakwakho kahle, ubukeke uncwaba futhi unuke kahle. Sagcina nini thina madoda ukubukeka sibahle ukuze sithokozise abafazi bethu. Njengoba indoda ifuna unkosikszi wayo abukeke emuhle kuyona, kanjalo naye unkosikazi ufuna umyeni wakhe amgqokele kamnandi naye. Khumbula ukuthi uRasulullah (sallallaahu alayhi wasallam) wayeqala njalo nge Miswak uma ebuya ekhaya kanti njalo nje wayezifela ngamaphunga amtoti.

Sebenzisa amagama athandekayo kowakwakho:

Sebenzisa amagama ekhethelo kumkakho. U Rasulullah (Sallallaahu alayhi wa Sallam) wayenezidlaliso zabafazi bakhe, lezo nabo ababezithanda. Biza uwakwakho ngamagama azifelayo ngawo, uwaxwaye lawo amthunuka imizwa yakhe.

Bona okuhle bese ugxila kuko:

Ungamphathisi okwempukane. Asilingi sicabange ngempukane ezimpilweni zethu kube iyasihlupha. Kanjalo-ke, unkosikazi wenza kahle usuku lonke kodwa umyeni angaboni lutho kuze kuba yilapho enza into ezomhlupha. Ungamphathi kanjalo, bona konke akwenzayo bese ugxila kuko.

Thalalisa kokonakele:

Uma ubona iphutha kunkosikazi wakho, zama ukuthalalisa ungaphawuli! Lena ngenye yezindlela uRasulullah (Sallallaahu alayhi wasallam) ayeyisebenzisa lapho ayesuke wabona okungekuhle kumakhosikazi akhe (Radi Allahu anhunna). Leli yiqhinga lambalwa kakhulu amadoda angaMuslim aliqondayo.

Moyizelela umkakho:

Moyizelela owakwakho noma nini lapho umbona ubuye umxhage ngasosonke isikhathi. Ukumoyizela kuyi Sadaqah, (kanti nonkosikazi wakho uyingxenye ye-Muslim Ummah ongazuza ngaye izibusiso zika-Allah). Awucabange ngempilo ongayiphila naye ehlale ekubona umoyizela. Khumbula lawo maHadith lapho kubikwa khona ukuthi uRasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) wayemanga unkosikai wakhe njalo ngaphambi kokuya kwi-Salaah, ngisho noma ezilile.

Mbonge:

Mbonge ngaso sonke isikhathi ngalokho asuke ekwenzele kona. Phinda futhi umbonge! Asilinganise ngokudla ekhaya kwakho, wuyena ophekayo, wuye futhi ohlanza ikhaya abuye abe nemisebenzi eminingi okumele ayenze. Esikhathini esiningi, ukwaziswa okutholayo okokukhunjuzwa ukuthi usawoti awuzwakali ekudleni. Akumele wenze kanjalo, mbonge!

Mthokozise:

Mcele abhale izinto ezilishumi zokugcina omenzele zona nezimjabulisile. Bese uyahamba uyozenza futhi. Kunokwenzeka ukuthi kube nzima ukubona izinto ezijabulisa owakwakho. Akumele udlale umdlalo wokuqagela, mqonde umbuze bese usebenza ukuphindaphinda lezozikhathi empilweni yakho.

Mduduze:

Ungazibukeli phansi izifiso zakhe. Mduduze, mhlawumbe amadoda angazibukela phansi izicelo zabafazi bawo. U-Rasulullah (u.k.k) wasenzela isibonelo esigamekweni sikaSafiyyah (Radi Allahu anha) owakhaliswa wukuthi umPhrofethi (u.k.k) wamgibelisa ikameli elihamba kancane. Wamsula izinyembezi, wamduduza, wabe esemlethela ikameli elingcono.

Ncokola naye:

Yiba namancoko kube khona imidlalo oyidlala nowakwakho. Bheka ukuthi uRasulullah (s.a.w) wanyencintisana ngokugijima no Aisha (Radu Allahu anha) ogwadule. Sagcina nini thina ukwenza into enjalo?

Zama ukuba ngoNgcono:

Ngaso sonke isikhathi khumbula amazwi esithunywa sika Allah ayethi: “Abangcono kunina yilabo abaphatha imindeni yabo kangcono. Futhi mina ngingcono kunina emndenini wami.” Zamani ukuba ngabangcono!

Ukuphothula: Ungalinge ukhohlwe wukwenza iDua ku-Allah (Azza wa jall) ukuba enze umshado wakho ube yimpumelelo.

Kanti-ke wu-Allah Kuphela owazi kangcono!!

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe