06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Umzekelo kababa nendodana

Umzekelo kababa nendodana

Ubaba osekhulile wayehlezi egcekeni lomuzi wakhe kanye nendodana yakhe eyayiyisifundiswa

esikhulu. Ngokuphazima kweso kwahlala igwababa (uhlobo lwenyoni oluthize) odongeni lomuzi. Wabuza ubaba kumfana wakhe: Hlobo luni lwenyoni lolu? Yaphendula indodana yathi: Yigwababa. Emva kwesikhashana waphinda futhi ubaba wambuza umfana wakhe: Nyonini lena mfana wami? Washo umfana: Yigwababa baba.

Emva kwemizuzu engemingaki ubaba wambuza umfana okwesithathu: Hlobo luni lwenyoni lolu? Umfana wathi: Baba, ngiqeda kukutshela khona manje ukuthi lenyoni yigwababa. Emva kwesikhashana ubaba omdala waphinda wabuza futhi kumfana wakhe okwesine: Nyonini le mfana wami? Ngaleso sikhathi kwase kuzwakala ekukhulumeni komfana ukuthi sekunokunengeka ngesikhathi ehahameza uyise ethi: Baba! yigwababa . Kwadlula isikhashana waphinda futhi ubaba wabuza kwindodana: Nyonini lena mfana wami? Manje umfana waphendula ngentukuthelo ethi: Baba, ulokhu uphindaphindana nombuzo owodwa, noma sengikutshele izikhathi eziningi kangaka ukuthi yigwababa. Konakelephi kuwe, awuzwa yini?

Ubaba wabe esesukuma eya endlini wabuya nebhuku lokubhala okwenzekansukuzonke (i-Diary) elidala. Wathi uma evula ikhasi limbe wabe esetshela indodana ukuba ifunde okubhaliwe. Okwafundwa yindodana yilamazwi alandelayo ayebhalwe ebhukwini.

Namhlanje umfana wami omncane kade ehlezi nami egcekeni ngesikhathi kundizela igwababa eduze kwethu. Yangibuza indodana amahlandla aze aba ngamashumi amabili nanhlanu ukuthi yini le, nami ngamtshela izikhathi ezingamashumi amabili nanhlanu ukuthi yigwababa ngaphandle kokunengeka nokucasuka nakancane. Esikhundleni salokho ngangizwa uthando lwengane yami emsulwa lwehla ngomgogodla.

Ubaba wabe eseyichazela indodana yakhe umahluko phakathi komqondo kababa nowendodana. Ngesikhathi usemncane wangibuza lombuzo izikhathi ezingamashumi amabili nanhlanu (25) angizange ngicasuke ukuphendula umbuzo wakho izikhathi eziningi kangaka, kodwa uma namhlanje sengikubuza umbuzo ofanayo kahlanu nje kuphela, uye wacasuka, wanengeka wahluleka nawukungibekezelela.

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe