09 July 2020   16. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Ezinye zezimfundiso ezinhle zama-Muslim

INHLONIPHO

Isizotha, ubumnene, noma inhlonipho, konke lokhu kusho ubumsulwa kanjalo nokucabangela abanye abantu. Umuntu onenhlonipho abuye abemsulwa uyisibusiso emndenini, emphakathini nasesizweni sakhe sonkana kanye nasezweni lonke. Abesilisa nabesifazane abangamaqhawe nabanobuntu, bayohlale njalo benobumnene.

 

KUBONA SIQUSABO

Bathembekile, baneqiniso, babuye babemsulwa kanti futhi abalusebenzisi ulwimi olubi.

Abazimbandakanyi nabenzi bobubi, bagcina nemizimba yabo, izingubo zabo nakho konke okukubo kuhlale kuhlanzekile futhi kumenyezela ngaso sonke isikhathi.

 

EKHAYA

Lekelela abazali bakho, uzame ngokusemandleni akho ukubathokozisa ngayoyonke indlela yize kuyele kube lukhuni, baphatheni kahle abafowenu nodade benu nabobonke enisondelene nabo, ikakhulukazi abazali, njengoba sisho nesisho esithi, “Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni” esinye sezisho sithi, “Izulu lilele ngaphansi kwezinyawo zabazali benu”

Ungabi nomhobholo, kepha yabelana nabanye ezintweni zakho ezinhle onazo.

 

ESIKOLENI

Hlonipha othisha bakho, ubuye ubasize ngokusemandleni akho, awuve unzima umsebenzi wabo.

Hlonipha imithetho yesikole. Ungabukeli “ungakopeli” umsebenzi wabanye nangengozi.

Ungalimazi impahla yesikole. Okungaba wukubhala amadeski nokudabula izincwadi njll. njll.

Ungalinge ubhece abanye abafundi baze bashaywe bengenzanga lutho, kube kunguwe ogangile. Lokhu kuwubugwala nokuba nenhliziyo embi.

 

LAPHO KUDLALWA KHONA

Ungalokothi uwake noma ukhohlise emdlalweni. Ungachukuluzi abanye: Amagwala enza lokho.

Hlala njalo uthokozile ungabi wuphuma silwe.

Ungaklolodeli ofunda nabo, noma ubabize ngamagama owazi kahle ukuthi abawathandi noma abawafuni.

 

EMGWAQENI

Bingelela wonke umuntu, abadala nabancane, othisha bakho, nabangani bakho uma uhlangana nabo, bayohlale bekubingelela njalo. Lesisenzo sokubingelelana sidala ukubumbana nokuzwana okukhulu.

Ungasunduzi abanye noma ugijime uzishaye kubo.

Ungahambi ubhala iminyango, izindonga namasango.

Ungadlali ngokujikijela amatshe, noma ulimaze impahla.

Ungalokhu uba ngukhathazile ngokugcaluza phambi kweminyango yezitolo.

Musa ukulahla amakhasi amawolintshi nobhanana lapho kuhanjwa khona. Abantu bazozinyathela lezizinto bese belimala kabuhlungu.

Ungalokothi uhlekise nangabantu abadala, noma abakhubazekile, kepha yiba nesizotha kakhulu kubo nakulabo ongabazi endaweni kanye nezivakashi. Ngoba isisho sithi, “Isondo liyajika.” “Ikusasa alaziwa.”

 

NGESIKHATHI SOKUDLA

Qala njalo ngokuhlamba noma ngokugeza izandla zakho ngaphambi kokuba udle.

Yidla ngesandla sakho sokudla.

Bhekela abanye abantu, ungashoni uvumbuka ekudleni. Ungabi nomhobholo.

Ungakhulumi nokudla emlonyeni.

Phenduka ubheke eceleni usebenzise iduku noma okusaduku emlonyeni wakho uma uhlaselwa wukuthimula noma wukukhwehlela ngesikhathi sokudla.

Ungabeki izindololwane zakho phezu kwetafula ngesikhathi sokudla.

Ungadli umile.

 

NOMA KUPHI / EZINDAWENI ZOMPHAKATHI

Ungabi luhlaza kunanoma ubani, kungabe mdala, mncane, usozimali noma uyahlupheka kunawe. Khumbula ukuthi “Ngiyacela” “Ngiyabonga” nokuthi “Yebo Baba” noma “Yebo Mama” nokuthi “Cha Baba” noma “Cha Mama”. Uma ukhuluma nomuntu omdala kunawe.

Kuhle ukuqala ngokungqongqoza ngaphambi kokungena endlini, ikakhulukazi endlini kamama nobaba. Uma ungatholi mpendulo, hamba.

Ngaso sonke isikhathi khombisa inhlonipho kubantu abadala nezihambi, ngokubasiza nanoma ngayiphi indlela, njengokubavulela umnyango, ukubalethela lokho abakudingayo (isigqoko, isihlalo njll).

Uma usebhasini noma kuyiphi into yokuthutha umphakathi, sukumela labo abadala noma abanokukhubazeka kanye nalabo abazithwele.

Ungabophazamisa uma kukhona okhulumayo, mlinde aqede bese uyakhuluma. Uma abantu abadala bekhuluma musa ukuhlala ulalele izindaba zabantu abadala, lokhu kuphambene nenhlonipho. Naka ezakho izindaba.

Gcina isikhathi.

Hlala njalo ubukeka noma uzigcine uhlanzekile.

 

KHUMBULA

Umthetho oyigolide uthi: “Yenza kwabanye njengoba nawe ufisa ukuba kwenziwe kuwe

ngaso sonke isikhathi.” Ngaphambi kokwenza noma ukukhuluma noma yini, ubozibuza lombuzo “Ukuba bengiwuyena, noma bengisendaweni yakhe, bengizofisa ukuphathwa kanjani?” Yenza lokho unembeza wakho okutshela ukuthi kulungile.

 

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe