08 July 2020   16. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Umuntu ngumuntu ngabantu

Buyini Ubuntu?

Uzamile uMbhishobhi uDesmond Mpilo Tutu ukuchaza ngukujulile (ngonyaka ka 1999):

Umuntu onobuntu uhlale evulekile, futhi kulula nokuthi abanye bafinyelele kuyena, uyavumelana nabanye, akesatshiswa wubuhle nokuphila kwabanye, kwazise unokuzethemba okugcwele nokusuka olwazini lwakhe lokuthi yena uyisiqu esiphelele, enjalo-nje uyahlukumezeka uma abanye bephoxekile, noma aphoxeke uma abanye behlukunyezwa noma becindezelwa.

Waphinda futhi uMbhishobhi uDesmond Tutu wachaza kabanzi njengalokhu okulandelayo. (Ngonyaka ka 2008)

Esinye isisho ezwenilethu yileso esithi ubuntu-okuwumsuka wokuba wumuntu. Ubuntu bukhuluma kakhulu ngokuthi awusoze wakwazi ukuphila wedwa. Kukhuluma ngokuxhumana kwethu. Awusoze waba ngumuntu wedwa, kanti uma udume ngokuba nalesisibonakaliso soBuntu kusho ukuthi udume ngokuphana.

Esikhathini esiningi sizibona singabantu abehlukahlukene komunye nomunye, kanti sinakho ukuxhumana. Lokho okwenzayo kuba nomthelela emhlabeni wonke. Uma wenza kahle, Kuyasabalala, Kwazise kusuke kungokwaso sonke isizwe.

U-Nelson Rholihlahla Mandela wabuchaza Ubuntu kanje,

Isihambi esinqamula amazwe sasithi lapho sima esgodini esithize, sasingadingi ukucela ukudla noma amanzi. Uma sike sama, abantu basipha ukudla, basiphakamele. Lokho ngenye indlela yoBuntu kanti nayo ihlukene imikhakha eyahlukene. Ubuntu abusho ukuthi akumele abantu bazibheke bona. Umbuzo-ke uthi: ingabe uzokwenza kanjalo ukuze umphakathi owakhele ukwazi ukuthuthuka na?

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe