09 July 2020   16. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Uthi Bewazi?

IZIMANGALISO ZOMZIMBA WOMUNTU

 • Izinhliziyo zethu zishaya cishe izikhathi eziwu 100,000 nsukuzonke.

 • Igazi lihamba ibanga elingalingana cishe namamayela awu 60,000.

 • Amehlo ethu akwazi ukwahlukanisa cishe imibala eyisigidi abuye akwazi ukwamukela imininingwane eminingi ukwedlula i-Telescope enkulu kunawowonke akhona emhlabeni.

 • Amaphaphu ethu adonsa ngaphezulu kwamalitha ayizigidi ezimbili (2 million) zomoya nsukuzonke, ngaphandle kokucabanga. Uma engase afuthwe agcwaliswe lomoya, angagcwala inkundla yonke yentenesha, inkundla ye-Tennis phela!

 • Imizwa yethu yokuzwa ibukhali ngalendlela yokuthi ikwazi ukwehlukanisa amakhulu ngamakhulu ezinkulungwane zemisindo eyahlukene.

 • Imizwa yethu yokuthinta ilungiswe (yadalwa ngobuhlakani) ukudlula noma yini eyake yakhiwa.

 • Ubuchopho bethu budalwe ngobuhlakani ngokuphithana ukudlula i-Computor enamandla kakhulu, kanti bune mizwa (nerve cells) engale kuka-100 billion.

 • Sikhiqiza ama-Red cells angu-100 billion nsuku zonke.

 • Uma kukhona esikuthintayo, sithumela umyalezo engqondweni yethu ngesivinini esingu 124 mph.

 • Sinamamasela angaphezulu kuka- 600

 • Ngokuhamba nje kukodwa, sivocavoca amamasela angu 250.

 • Okungenani angu30 amamasela esiwavocavocayo lapho simoyizela.

 • U-70% womzimba wethu wakhiwe ngamanzi.

 • Sakha ilitha yonke yamathe ngosuku.

 • Amakhala ethu ayiziphehla moya, noma singathi phecelezi (air conditioning system). Afudumeza umoya obandayo, apholise oshisayo bese esefa nokungcola.

 • Kwi-square inch esisodwa sesandla sethu sinemithambo yegazi engama fithi ayisishiyagalolunye (nine feet), imizwa yobuhlungu engu600, izinwele ezingu30, amayadi awu13 emizwa, iziphetho zemizwa ezingu 9000, imizwa yokushisa engu 36 kanye nemizwa yamandla engu 75.

 

NGEMPELA SIYIZIDALWA ZALOWO OMKHULUKAZI U-MDALI USOMANDLA

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

 • Mahr Fatimi: R15 988.69
 • Minimum Mahr: R319.77
 • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe