06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Ukuzinikela Ngeqiniso

I-Makkah yonkana yayisikhululekile phezu kwengcindezi, kanti noMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) wayesendleleni ebuyela e-Madina. Wayelandelwa yizinkulungwane ezazilangazelela ukuzwa umyalezo uphuma emlonyeni wakhe uqobo. Besekulona lolohambo kwabe sekushaya isikhathi somkhuleko we-Asr (umthandazo wantambama ilinga lingakashoni). Ngesikhathi uMphrofethi (u.k.k) enza i-Wudhu yakhe (egeza ngaphambi komthandazo). Amadoda agijima amngunga uMphrofethi (u.k.k), babe sebezisula ebusweni ngamanzi akade esalile uMphrofethi egeza kuwo (befuna izibusiso phela!!!).

Wabe esebabuza uMphrofethi labo ababeseduze kwakhe wathi, “Webangane bami, kungani nizisula ubuso benu ngalawomanzi na?” Baphendula bathi; “Senzela ukukhombisa uthando lwakho kanye nokuhlonipha.” Wabe esephawula uMphrofethi (u.k.k) ethi, “ Uma kuwukuthi ningithanda ngempela, landelani ezinyathelweni zami, niphinde namukele isibonelo kanye nesimilo sami. Labo abangikhombisa ukuhlonipha kwangaphandle kuphela, kodwa isibonelo sami bengasamukeli, abekho kubalandeli bami.” (Bukhari)

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe