13 November 2019   15. Rabi-ul-Awwal 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Ukucela imvume ngaphambi kokungena endlini yabazali

Imvamisa njengenhlala yenza izingane zivame ukuzichancasela emakhaya azo. Kepha kunemigomo ekumele igcinwe kubantwana abathe ukukhulakhula lapho kumele kube khona imingcele ekungafuneki ukuba bayeqe. Njengokuthi kumele ukuthi bacele imvume kubazali ngaphambi kokuba bangene egumbili labo lokulala.

No-Allah uyafakaza kwi-Qur'aan eNgcwele uthi, “O nina enikholwayo! labo okungabezandla zenu zangakwesokudla nalabo abenu abangakathombi mabacele imvume kini izikhathi ezintathu ngaphambi komthandazo wasekuseni nangenkathi nikhumula izingubo zenu ngenxa yokushisa kwantambama nangasemuva komthandazo wakusihlwa. Lezi yizikhathi ezintathu zokuba nibe nodwa; ngaphandle kwalezi zikhathi bangahamba phakathi kwenu abanye (besiza) abanye. Kanjalo u-Allah uyanicacisela imibiko. Futhi u-Allah Wazi konke, Unokuhlakanipha konke.” {An-nur 24:58}

Kuye kuthandeke ukuthi uma ingane ithe ukukhulakhula lapho isikwazi nokwehlukanisa phakathi kokuhle nokubi (kusukela eminyakeni eyisikhombisa kuya phezulu), kumele iqale icele imvume ngaphambi kokungena egumbini labazali. Lokhu kugcizelelwa ikakhulukazi abazali uma sebesendlini beyolala sebefake nezembatho zokulala, ngezikhathi zasebusuku nasekuseni, kubuye kwenzeke kube nasemini lapho abazali bethe ukucambalala. Lemfundiso khuthaza futhi igcizelele nenhlonipho yokunika abazali ithuba labo bangaphazanyiswa ngaphandle kwesidingo.

Kulokhu okungenhla kuyasifundisa ukuthi ingane ifundiswa ukuziphatha kanye nenhlonipho yokungqongqoza icele nemvume uma ingena egumbini likamama.

U-Allah uthi eNcwadini yakhe eNgcwele, “Futthi lapho izingane phakathi kwenu sezithomba mazicele imvume njengoba lezo ezingaphambi kwazo zayicela imvume. Kanjalo u-Allah uyayenza icace imibiko Yakhe. Futhi u-Allah wazi konke Unokuhlakanipha konke. {An-nur 24:59}

Lena yiyo indlela eqotho kanye nembewu okumele itshalwe ezinganeni zethu zisakhula. Njengesisho esithi, “Zibanjwa zisemaphuphu.”

Inkolo ye-Islam iyindlela yonke yokuphila. Nathi singabazali asichithe esinye sesikhathi sethu sifundisa izingane zethu ngempatho enhle, zingaze ziphunyuke endleleni ekuyiyo bese sisala sikhala.

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

6/11/2019

  • Mahr Fatimi: R14 303.69
  • Minimum Mahr: R286.07
  • Zakaah Nisaab: R5721.47

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe