web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Yini okumele uyifundise umuntu osandakwamukela inkolo ye-Islam?

What should I teach a person who has just embraced Islam?

Yini okumele uyifundise umuntu osandakwamukela inkolo ye-Islam?

Lokhu okulandelayo kuyindlela elula ekutheni ufundise lowo osandakungena enkolweni ye-Islam.

Okokuqala Simfundisa ngokholo. (Aqaaid)

1. I-Kalima yokuqala kanye nencazelo yayo.

2. I-Kalima yesibili kanye nencazelo yayo.

3. Simchazele kafushane ngokunqatshelwa kokuhlanganisa abanye oNkulunkulu noMdali, uMvelingqangi.

4. Umchazele nge-Imaan e Mufassal.


Okwesibili Ukuhlanzeka. (Tahaarah)

1. Ukuya endlini encane noma endlini yangasese. (Istinja)

2. Ukuzihlanza umzimba wonke. (Ghusal)

3. Ukuhlanza (izinyawo nokunye) ngaphambi komthandazo.(Wudhu)


Okwesithathu Umthandazo (Salaah)

1. Indlela okwenziwa ngayo umthandazo.

2. Umfundise i-Qur'aan, uqale nge Sura Faatiha, kanye namasura amane kwamancane, kanye nama- Duas ashiwoyo uma usemthandazweni.

3. Umfundise amagama nezikhathi zemithandazo emihlanu ngosuku.

4. Bese umuthi fahla nje kancane ngokuzila (Saum), umnikelo (Zakaah), kanye nohambo olungcwele (Hajj).

 

Okwesihlanu ukudla esikudlayo (Halaal ne Haraam)

1. Umchazele ngokudla esikudlayo.

2. Umchazele nangezenzo ezivumelekile nezingavumelekanga.

Ukuziphatha kahle (Aadaab)

1. Ekudleni

2. Uma Ulala

3. Ukugqoka

Kubalulekile ukuba i-Muslim ngalinye libe nolwazi olunzulu ngenkolo yobu-Islam. Ngakhoke-lowo nalowo oyi-Muslim uyanxuswa ukuba avakashele labo abanolwazi oluqavile ngenkolo ye-Islam, aphinde ahambele nayo yonke imicimbi yama-Muslim ukuze ancele ulwazi. Okunye okubalulekile yikho ukuthi sizijwayeze ukuhlala nalabobantu abamesabayo uNkulunkulu.

Nansi incwadi esachazwe ngolimi lwesiZulu esihloko “Buyini Ubu-Islam?”

Ehunyushwe

ngu Hajee Dawood Sithole (RA)

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

07/10/2019

  • Mahr Fatimi: R14 225.26
  • Minimum Mahr: R284.51
  • Zakaah Nisaab: R5690.10

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe