Print this page

Isikhathi Siyimpilo

ISIKHATHI SIYIMPILO

ISIKHATHI SIYIGUGU ELIKHULU

 

Ake uzicabangele nje, kunebhange elifumbela kwi akhawunti yakho imali elinganiselwa ku-R86,400 nsukuzonke. Akukho silinganiso (balance) eliyidlulisayo, ukusuka osukwini kuya kolunye. Alikuvumeli nokuba kube khona isikalo semali osigcinayo, kanti njalo kusihlwa lisula yonke ingxenye yemali osuke uhlulekile ukuyisebenzisa emini. Ungenzenjani? Ungakhipha lonke isenti ngokufanelekile! Uzoyiyekelani imali ize isulwe? Uyabona, wonke umuntu unalo ibhange elinjalo. Igama lalo elibizwa ngalo ISIKHATHI. Nsukuzonke ekuseni likufumbathisa ngemizuzu engu 86 400. Njalo kusihlwa sonke lesosikhati ohlulekile wukusisebenzisa noma wukusigcina (invest), siyesulwa sonke lesosikhathi njengesilahlekile. Akukho silinganiso esidluliselwa phambili. Asamukeli i -“overdraft” (okuyimali eyeqile kuleyo umuntu asuke eyifake ebhange). Usuku nosuku sikuvulela ibhuku elisha. Njalo kusihlwa izinsalela zosuku siyazishisa. Uma uhluleka wukusebenzisa i-diphozi nguwe olahlekelwayo. Akukho ukubuyela emuva. Akukho ukukhipha imali yakusasa. Kumele uphile namuhla ngemali yanamhlanje. Investa ngobunyoninco ukuze uzuze kakhulu empilweni, ebumnandini kanye nasempumelelweni. Iwashi liyagijima. Sebenzisa inamhlanje ngobuchule, kwazise ikusasa lingase lingafiki.

 

Ukuze uqonde ukubaluleka konyaka, buza umfundi ofeyile

ibanga.

Ukuze uqonde ukubaluleka kwenyanga eyodwa, buza umama wengane ezelwe singakafiki

isikhathi.

Ukuze uqonde ukubaluleka kwesonto elilodwa, buza umhleli wephephandaba eliphuma

kanye ngesonto.

Ukuze uqonde ukubaluleka kosuku olulodwa, buza isisebenzi esinezingane okumele

sizondle.

Ukuze uqonde ukubaluleka kwehora elilodwa, buza izithandani ezilinde ukubonana emvakwesikhathi eside zaqcinana.

Ukuze uqonde ukubaluleka komzuzu owodwa, buza umuntu oshiwe

yisitimela.

Ukuze uqonde ukubaluleka komzuzwana, buza umuntu oqeda ukuvika

ingozi.

Ukuze uqonde ukubaluleka komzuzwanyana, buza umuntu ozuze indondo yethusi kuma

Olympic.

 

Yenza sonke isikhathi onaso sibe yigugu, ungalinge ukhohlwe wukuthi isikhathi asilindi muntu. Izolo seliwumlando. Ikusasa liseyiphupho. Inamuhla yilona suku olunokubaluleka; usuku lokucubungula; usuku lokuzibuyekeza. Qiniseka ukuti isikhathi sakho esiyigugu usisebenzisa ngokuyikho, ungakhohlwa wukusisebenzisela u-Allah oNgcwele.

Login to post comments