14 December 2019   16. Rabi-us-Thaani 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

I-Islam Inkolo yoXolo noThando

Ngaphambi kokuba nginabe kakhulu, okumele sikwazi ukuthi wonke amagama asetshenziswayo uma sikhuluma nge-Islam noma ngamaMuslim, asukela olwimini lwesi-Arabhu, ezweni lase Saudi Arabia okuyizwe lama-Arabhu, lapho uthi uma ungabheka (eMephini) ibalazwe lase Afrika, lelizwe ungalithola uma uwela ulwandle olubovu, noMphrofethi olandelwayo wadabuka kulelizwe, futhi engum'Arabhu, igama lakhe kungu Mohammad (ukuthula makube kuye). Kwathi umhlaba wonke walandela izimfundiso zakhe, kusukela kuma-Arabhu, Iran, Iraq, India, Pakistan, abaseGibhithe, Sudan, Topiya, Kenya, kwehle kuze kufike lapha eMzansi neAfrika. Ikakhulukazi lapha eMzansi, lenkolo yafika nabaseNdiya beze lapha kwelakithi ngokuzosebenza ezimobeni njll.njjl, bona lenkolo beyi thathele ezweni lama Arabhu, base beyidlulisela kithina bomdabu baseNingizimu Afrika. Ngakhoke okumele sikwazi ukuthi lenkolo akuyona eyaseNdiya noma eyabaseNdiya, njengoba abaningi becabanga nje. Ngiyathemba lokhu kuthe ukucacisa kulabo abangenalo ulwazi.

 

I-Islam yinkolo yoXolo noThando

 

AmaMuslim ayaluthanda uxolo. Kangangokuthi noma sibingelelana sibingelela ngolwimi lwesi-Arabhu sithi: As-salamu-Alaykum, okusho ukuthi “uXolo malube kuwe” uma sesihumusha ngeSizulu. Uma umuntu ekubingelela kufanele uphendule ngokuthi: Wa-alayiku-mus-salaam okusho ukuthi “uXolo lube nawe futhi”. AmaMuslim ayaphoqwa ukuba ahloniphe futhi abekezelele izinkolo zabanye kanye nabalandeli bazo. Akumele sisebenzise izici ngezinkolo zabanye. AmaMuslim akholelwa encwadini eyambulwa emvakweBhayibheli ogamalayo kuyi Qur'aan Engcwele. AmaMuslim akholelwa ekutheni, emva kukaMphrofethi uJesu (ukuthula makube kuye) uNkulunkulu uMdali weZulu noMhlaba wathumela uMphrofethi wokugcina ogamalakhe kunguMohammad (ukuthula makube kuye), njengoba sengichazile leligama yigama lesi-Arabhu elichaza ukuthi (oDumisekayo, oBongekayo, njll.njll). U-Allah, igamalesi-Arabhu elichaza uMvelinqangi, uNkulunkulu uMdali weZulu noMhlaba.

 

U-Allah onguSomandla uthi kwi-Qur'aan eNgcwele, “Akukho ukuphoqwa oKholweni”. Okuchaza ukuthi umuntu akaphoqwa ekutheni angene enkolweni ye-Islam kepha uyazikhethela ukuthi uyayikhetha noma cha. Ngamanye amazwi, asinalo igunya lokuphoqa abanye ekutheni bangene enkolweni ye-Islam ngenkani.

 

AmaMuslim athatha izeluleko ezishweni zoMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye).

Lezizisho, imibiko noma ungathi izimfundiso zikaMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) ngolimi lwesi-Arabhu zibizwa ngokuthi amaHADEETH. Noma I-HADEETH.

 

Nazi ezinye izisho, imibiko noma izimfundiso zamaHadeeth.

 

UKUBINGELELA

UMphrofethi (ukuthula makube kuye wathi), “Ngizonilayela into okuthi uma yenziwa idale uthando kini,............Zifundiseni ukubingelelana.”

 

UKUHLAMBALAZA

“I- Muslim lingumfowabo welinye i-Muslim. Akufanele ukuthi lihlukumeze noma liphathe kabi elinye, ilithuke noma lilibukele phansi.”

“Angeke yini nginikhombise into okuyothi lapho yenziwa idale uthando phakathi kwenu? Kwenzeni kube wumkhuba wenu ukubingelelana!”

 

I-Muslim lingumfowabo welinye i-Muslim. Akufanele liliphathe kabi noma lilithuke kumbe lilibukele phansi.

 

UKUZWANA

“Alukho uKholo lwenu oluphelele (awusoze waba yi-Muslim leqiniso) ngaphandle kokuba ufisele umfowenu lokho ozifisela khona wena.”

 

UMONA, UKUXHAPHAZA ABANTU, INZONDO

“Ningabi nomona phakathi kwenu, ningasebenzisani budedengu, ningazondani, hlalani njengabantu abangabafowenu, nina zisebenzi zika-Allah.”

 

UKULIMAZA

“I-Muslim akufanele ukuthi ngezandla zalo nolimi lwalo lilimaze amanye ama-Muslim.”

 

UKUPHA ABANTULAYO

“Zivikele eMlilweni noma ngabe wenza isenzo esihle (noma ngabe sincane kangakanani).”

 

UTHANDO LUKAMAKHELWANE

“Lowo okholwa ku-Allah noSuku lokuGcina kufanele ukuba ahloniphe umakhelwane wakhe “(umakhelwane kumele ahlonishwe, aphathwe ngokucophelela, nokuba ube nesihe kuye futhi asizwe)

 

UKWAZISA IZIVAKASHI

“Lowo okholwa ku-Allah noSuku lokuGcina kufanele azise izivakashi.”

 

UKUTHULA KUBUSISEKILE

“Lowo okholwa ku-Allah noSuku lokuGcina, makakhulume ngezinto ezinhle noma athule.”

 

OKUHLE NOKUBI

UMphrofethi oNgcwele uchaza okuhle nokubi kanje: OKUHLE: Ukuziphatha kahle okuheha uthando nenhlonipho kwabanye abantu; OKUBI: Yilezo zenzo ezimbi ezikulimazayo ngaphakathi bese zigcina zaziwa ngabanye, uzozizonda.

 

IZONO EZINKULU

Isono esikhulu (esesabekayo) “ukulinganisa u-Allah nabanye” oNkuluNkulu bokuziqambela njengokukhonza izithixo. Ukungalaleli abazali, ukubulala, ukuphinga, ukweba, nokubulala izinto eziphefumulayo, abantu, izilwane, izinyoni, nakhokonke okuphilayo ngaphandle kwesizathu, nokufunga ngoNkulunkulu uqamba amanga.

 

ULAKA

“Akanawo amandla lowo othela phansi abantu othulini (ngamandla akhe) kodwa lowo okuthi lapho evukwa ulaka azibambe, nguye onamandla.”

 

UKUSINGA ULWAZI

“Ukufuna ulwazi kuyimpoqo kunoma iliphi i-Muslim, abesilisa nabesifazane.”

 

UKUHLAMBALAZA

“Lowo ohlambalazayo (okhuluma kabi, futhi aqambe amanga ngabanye) akasoze awungena umbuso weZulu.”

 

UBUNGANI

“Kungcono ukuba wedwa kunokuba ube nomngani omubi.”

 

 

 

IZINKULUMO ZANGASESE

“Lapho kunabantu abathathu (noma abangaphezulu kwababili) akungenzeki ukuthi laba ababili babambe ingxoxo ngaphandle kowesithathu noma (abanye), ngoba lokho kungahlale kumphathe kabi emoyeni.

 

UKUXABANA

“Ngempela u-Allah uzonda izinto ezintathu kumuntu: Ukuxabana kokulwa, ukumosha umnotho noma umcebo womunye, kanye nokubuza kaninginingi okungenamsebenzi.”

 

ISEXWAYISO ESINZULU

“Lowo ozibulalayo uyokusha emlilweni wesiHogo, ukuhambela ebantwini abenza okubi njengokuthakatha. Ukuhleba, ukudala udlame, ukukhonza amathuna, ukukhonza abantu abaphilayo njll njll. Bonke laba bayothola isijeziso esinzima kuMdali.

 

Lokhu okungehla kunjengeconci olwandle olwazini olukhona nongaluthola uma ulandela i-Islam.

 

ASIZIFUNDELE NGEQINISO, SINGABI YISIZWE ESIFUNZWAYO NGEZENKOLO.

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

9/12/2019

  • Mahr Fatimi: R13292.20
  • Minimum Mahr: R265.84
  • Zakaah Nisaab: R5316.88

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe