web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Izinsuku Ezilishumi Zokuvuselela Umoya (Zulu)

IZINSUKU EZILISHUMI ZOKUVUSELELA UMOYA

Seliphindile lavela futhi ihuba eliyigugu likunyuka kokholo nokuzuza. Izenzo ezinhle zomuntu ezinsukwini zokuqala ezilishumi nobusuku benyanga ka-Zil Hijjah, ziliguguku-Allah Ta'ala. Ukuzuza ukuphumelela kanye nokusondela ku-Allah Ta'ala kwenziwe kwaba lula kulezizinsuku.

UMphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi: “Ngimfunge noma Ngifunga u-Allah, alikho ithuba (lemisebenzi emihle / lezenzo ezinhle) elidlula izinsuku zokuqala ezilishumi zenyanga ka-Zil Hijjah, lapho ukuzila okukodwa (okugcinwe kulezizinsuku) kulingana nokuzila unyaka wonke kanti nokuthandaza ubusuku obubodwa kulingana noBusuku ba Mandla (i-Laylatul Qadr).” (Tirmidhi)

Ukuvuselela ukholo nobukhazikhazi balezizinsuku eziligolide kufika kuvuthwandaba / esicongweni ngoSuku oluyisimangaliso lwase Arafah (umhlaka 9 ku Zil Hijja.)

I-Hadith ikhomba ukuthi ukuzila ngaloluSuku lwase-Arafah njengentethelelo yezono zonyaka odlule kanjalo nolandelayo / nozayo.

Ngakho-ke amaMuslim ayanxuswa / ayanxenxwa ukuba azijube ngokwamandla kanjalo nesikhathi abanakho baqonde / bathathe umzuzu nomzuzwana njengegugu / njengobalulekile.

Mas'ala (Umgomo) Ku-Mustahab (kuyathandeka futhi kunomvuzo) kulowo ozokwenza i-Qurbani (ozohlaba) ukuba anganqumi izinzipho noma agunde izinwele kusukela kuphuma ilanga lulunye (1st) ku-Zil Hijjah kuze kube isilwane sakhe siyahlatshwa / sihlatshiwe. Njengoba lesisenzo sithandeka kangaka, kepha asiyona impoqo, ngakho-ke akukho sono uma singagcinwanga / Singenziwanga. Inhloso yaso wukudala / ukwenza umfaniswano nalabo abasuke bekwi-Ihram, begcwalisela insika eyisimangaliso kwi-Islam, okuyi Hajj.

Darul Ihsan

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

21/10/2019

  • Mahr Fatimi: R13 741.33
  • Minimum Mahr: R274.83
  • Zakaah Nisaab: R5496.53

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe