web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Yenza Ikhaya Lakho Libe Elama-Muslim (Zulu)

YENZA IKHAYA LAKHO LIBE ELAMA-MUSLIM

Ikhaya lama-Muslim yilelo imithandazo emihlanu yenziwa kulo (Ngabesimame, abesilisa beya e-Masjid). Lapho kwenziwa ngisho nama-Nafl Salaah (ama-Sunnah), kufundwe neQur'aan, ama-Dhikr, ama-Dua ngokudlinza, kanye ne-Ta'leem (lapho kufundwa khona izincwajana ezivuselala ukholo). Kanti nezimilo ezinhle ze-Islam zibonakala kubo bonke abahlali bakulelikhaya, kanjalo nendlela yokuziphatha, nobulungiswa obuhambelana ne-Islam buyabonakala.

Uma kukhona umuntu oyi-Aalim, u-Moulana noma u-Sheikh kulelikhaya, kumele kusetshenziswe amathuba okuba kufundwe izincazelo ze-Quraan, nama-Hadith (izisho zoMphrofethi). Uma kune Haafidh noma i-Qaari kumele kusetshenziswe amathuba ezifundo ze-Tajweed. Ngalendlela ikhaya lama-Muslim lingaphenduka libe yikhaya elibusisekile nokufundelwa kulo nge-Islam.

Ngokwenza ikhaya lakho libe elokufundela kulo, izibusiso kanye noMusa ka-Allah wehlela phezu kwalelikhaya, kube nokuthula nokuhloniphana emagatsheni omndeni. Okumele sikwazi kahle wukuthi, Ingcebo nemali ngeke igcine ngokwenela, kodwa kuyoba khona nemfalakahlana ngaphezulu, okusho ukuthi kuyokuba nezibusiso ngisho nasemalini onayo, Siyobe sesiphepha ezifweni, ezingozini, ezinkingeni ezinhlobonhlobo, njll njll. Impilo ephephile nebushelelezi iyoba yisiqiniseko kuwo wonke umuntu.

Insha-Allah

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

07/10/2019

  • Mahr Fatimi: R14 225.26
  • Minimum Mahr: R284.51
  • Zakaah Nisaab: R5690.10

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe