15 November 2019   17. Rabi-ul-Awwal 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

U-Hajee Dawood Sithole (Rahmatullah alayhi) (Zulu)

U-Hajee Dawood Sithole (Rahmatullah alayhi)

Indatshana ngempilo Yakhe

U-Allah Ta'ala ushilo kwi-Qur'aan eNgcwele ukuthi, “Wonke umphefumolo uzokuzwa ukufa, kunjalo-nje ngoSuku lwe-Qiyaamah wonke umphefumulo uyozuza umvuzo wawo.”

NgoMgqibelo ziwu 18 Okthoba 2008, cishe ngeHora lesikhombisa 19h00 kusihlwa, uHajee Dawood Sithole emva kokugula isikhashana wedlula kulomhlaba wesikhashana, edlulela empilweni engapheliyo kwi-Aakhirah, eshonela esibhedlela sase Wenthworth eThekwini. inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'oon. Sengathi u-Allah Ta'ala angamenzela i Maghfirah abuye amgixabeze ngesikhundla esiphakemeyo e-Jannah. Aameen.

I-Marhoom umfoka Jobe (rahmatullah alayhi) wazalelwa e-Sydenham, eThekwini ngonyaka ka 1949. Kwathi ngo1955 wathuthela eMlazi lapho ehlale khona waze wawushiya lomhlaba. Ngemuva kokuqeda umatikuletsheni eMlazi, waya eButterworth eMpuma Koloni ukuyoqhuba izifundo zakhe. Wayehlale njalo enothando lwenkolo ye-Islam. Wakwazi ukuthi Assalaamu alaykum ngesi Arabhu, nokwakuthi njalo uma ehlangana neMuslim alibingelele ngalamazwi, noma yena wayengakabi yi-Muslim.

Ngaphambi kokuba amukele i-Islam, wayehlale enelukuluku enhliziyweni yakhe lokuthola iqiniso. Waqala ngokufunda ngebandla lamaNazaretha nokwathi emva kwalokho walamukela, ecabanga ukuthi usekutholile ayekufuna. Ngokusho kwakhe esaphila, wathola ukuthi inhliziyo yakhe isesebumnyameni. Ngemuva kwalokho wabe esengena ebandleni laseZiyoni, noma nakulona engazange akuthole ukuphumula kwenhliziyo. Lokho kwabe sekulandelwa wukungena ebandleni lamaRoma aKhatholika. Nakhona lapho futhi waphinda wazithola engekho kulokho ayekufuna.

Ngonyaka ka 1986 ilapho azithola egqugquzelwa ngumuzwa womoya wogqozi, ukuba amukele i-Islam. Wafunda izincwadi ze-Islam eziningi waqala nokufunda i-Deen. Ekugcineni wahambela u Mnu Ahmed Deedat (ra) e-Islamic Propagation Centre, nokuyilapho afike amukela khona i-Islam ezandleni zakhe. Wayehlale njalo ephawula kubalingani bakhe ukuthi akumele kubekhona ohlekayo uma abantwana basemaphandleni benza i-Salaam kuma Muslim, ngoba kunokwenzeka le-Salaam ibe wutho lwe-Hidaayat kubo ngokuhamba kwesikhathi njengoba kwenzeka kuyena.

Ukusebenzela i-Deen

Ngonyaka ka 1996 u-Hajee Dawood Sithole wangena e-Jamiat kanti waqala ngokuqondana nomkhakha we Da'wat. Baningi abamukela i-Islam ngenxa yokuzikhandla kwakhe. Mihla namalanga wayehlala nabantu amahora ngamahora, ebachazela nge-Islam, nokwaholela enqwabeni yabantu abamukela-Islam. Ekuqaleni wayengena umnyango nomnyango ememela abantu eqinisweni. Osukwini lwesine ngaphambi kokuba asishiye waphawula amehlo akhe egcwele izinyembezi ethi, “ Ukuzisola kwami okukhulu empilweni wukuthi, angizange ngisebenzise isikhathi sami esithe xaxa ngimemele izihlobo zami kwi-Islam. Uma u-Allah Ta'aala enganginika ithuba lesibili, nginganikela ngaso sonke isikhathi sami esithe xaxa ngimemele izihlobo zami kwi-Islam. Uma u-Allah Ta'aala enganginika ithuba lesibili, nginganikela ngaso sonke isikhathi sami ekunikeni i-Da'wah ezihlotsheni zami.”

Ukuhumusha ngesiZulu

Usizo lwakhe olukhulu alwenzele i-Jamiat, kwaba wukuzinikela kwakhe emnyangweni wezokubhala. Uhumushele olwimini lwesiZulu inqwaba yezincwadi, wabuye wabaphambili ekusungulweni kwephepha bhuku i-Al-Jamia yesiZulu. Alhamdulillah, baningi abantu abazuzile ngezincwadi zakhe, kanti kusaqhubeka ukuzuza ngazo. Ezincwadini azihumushela esiZulwini.

Lezi ezilandelayo ngezinye zazo:

 1. What is Islam? Ebhalwe ngu Hadhrat Moulana Manzoor Nu’maani (RA)

 2. Shu’bul Imaan. ngu Imaam Bayhaqi (RA)

 3. Stories of Sahaabah ngu Hadhrat Moulana Zakariyya (RA)

 4. Virtues of Ramadhaan ngu Hadhrat Moulana Zakariyya (RA)

 5. Virtues of Zikr ngu Hadhrat Moulana Zakariyya (RA)

 6. Virtues of Tableegh ngu Hadhrat Moulana Zakariyya (RA)

 7. Virtues of Salaah ngu Hadhrat Moulana Zakariyya (RA)

 8. Seerah of Muhammad ngu Qari Siddeeq Baandwi (RA)

 9. Duroosul Islam ye Sakhulwazi Education Trust

 10. How a Muslim should live ngu Mufti Aashiq Ilaahi (RA)

 11. Islamic Aadaab ngu Mufti Aashiq Ilaahi (RA)

 12. Hidden treasures of the bible ngu Moulana Anwar Bismillah

Ama Makaatib

Kwakungenxa yokukhathazeka kuka Hajee Dawood Sithole ukudlulisa umnyalezo we-Deen Islam oquqabeni okwaholela ekuvulweni kwama Maktab (Madrassah) ambalwa e-Mlazi kanye nase Folweni. Ezinye zalezizikhungo zavulwa wuye uqobo lwakhe, kanti Alhamdulillaah namanje zisasebenza.

I-Da'wah ne Tableegh

Emva kokwamukela I-Islam waba nothando lomzabalazo we Da'wah ne Tableegh. Isikhathi sakhe abengasebenzi ngaso ubesichitha endleleni ka-Allah Ta'ala, wabuye wahambela ama Tshilla (izinsuku ezingu 40) eshumayeza abantu. Ubengaphuthi ekuhambeleni izinhlelo zamasonto onke eMarkaz ye Tableegh. Usishiya nje bese kusezinhlelweni zakhe ukuphuma izinyanga ezine aye e-India, nase Pakistan kanye naseBangladesh.

Izimo zobumsulwa.

U-Hajee Dawood ubengumuntu ozothile nonomoya omsulwa. Zonke izinto ubezithatha ngomoya ophansi, ubefudumele futhi ebantwini. Baningi abantu abebehehwa yisimilo sakhe esihle bagcina bengene kwi-Islam ngenxa yobunjalo bakhe obuhle. Wayehlale njalo egcina i-Muhabbat (uthando) nawo wonke umuntu.

E-Mlazi, iningi labantu belimbiza ngo 'Jesu' ngenxa yokuhlale njalo egqoke ngeSunnah (ehlale egqoka izembatho ezimhlophe). Ngaphandle kokukhathala, ubegqoka i-Kurta yakhe bese ethwala i-Turban yakhe ekhanda. Noma bebekhona labo abangabahedeni, abancishwe ukholo (i-Imaan) ebebekubhuqa lokhukugqoka kwakhe, kepha akuzange kumkhubaze ekugqokeni kwakhe nge-Sunnah.

Ukuphetha

Eseneminyaka engu 58 uye walivalelisa ikhaya lakhe lesikhashana waqhubekela ukuyohlangana (ne-Rabb) noMdali wakhe. I-Janazah salaah yakhe yaholwa ngu Hazrat Mufti Ebraheem Salehjee Sahib (daamat barakaatuhu) e-Madraasah Taaleemuddeen eSiphingo. Wabe eseyobekwa endlini yakhe yokugcina emathuneni ase- Dayal Road e-Clairwood.

Sengathi u-Allah angagcwalisa i-Qabr yakhe (ithuna) nge-Noor (ukukhanya) abuye ambusise ngesigaba esiphakemeyo e-Jannah.

Aameen.

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

13/11/2019

 • Mahr Fatimi: R14 303.69
 • Minimum Mahr: R286.07
 • Zakaah Nisaab: R5721.47

Important Dates

 • Thursday, 1 August 2019
  Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe