27 January 2020   1. Jumad-us-Thaani 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Izilokotho ezihle nge-eid

 

IZILOKOTHO EZIHLE NGE-EID


I - EID-UL-FITR wumkhosi ogujwa ngosuku lokuqala enyangeni ka-Shawwaal, ngemuva kokuphela kwe-Ramadhaan. I-Shawwaal yinyanga yeshumi ngokwekhalenda le-Islam. I-Eid-ul-Fitr wusuku olugcwele injabulo, iwusuku lwangempela lokubonga lwamadoda, amakhosikazi nabantwana abakholiwe. Ngalolusuku ama-Muslim akhombisa injabulo yawo yangempela, ngempilo, amandla kanye namathuba empilo, abakunikezwe wu-Allah ukuba bafeze izipho zokuzila kanye nezinye izenzo ezinhle ngenyanga ebusisekile ye-Ramadhaan.


Ama-Sunnah e-Eid / nokumele sikwenze ngalolusuku

 • Sheshe uvuke

 • Lungiselela ukuhlanzeka komzimba, ubhekele nemininingwane yezingubo zokugqoka, njll

 • Yenza i-Ghusl (ukuhlanza umzimba) ngemuva kwe-Fajr.

 • Xubha amazinyo

 • Gqoka, uvunule ngezingubo zekhethelo onazo, noma ngabe zindala noma zintsha, inqobo nje wukuthi mazihlanzekile.

 • Ziqhole ngamakha anuka kahle.

 • Yidla isidlo sasekuseni nge-Eid-ul-Fitr ngaphambi kokuya enkundleni yomkhuleko.

 • Khokha umnikelo we-Zakaat-ul-Fitr ngaphambi kwe-Salaat-ul-Eid (nge-Eid-ul-Fitr)

 • Hamba uye enkundleni lapho kuzobe kukhulekelwa khona kusenesikhathi.

 • Yenza i-Salaat-ul-Eid nebandla endaweni evulekile ngaphandle uma izulu lingelihle, uma linetha noma likhithika.njll.

 • Ungabuyeli ekhaya ngendlela ohambe ngayo uya emkhulekweni.

 • Funda le-Takbir elandelayo ngesikhathi usendleleni ulibangise emkhulekweni, uze uyeke ukuyifunda ngoba sekuqala i-Salaat-ul-Eid: (Umthadazo)


Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaaha illallahu Allahu Akbar.

Allahu Akbar Walillaahil hamd.


Incazelo:

(U Allah Mkhulu, U Allah Mkhulu. Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. U-Allah Mkhulu, U-Allah Mkhulu. Nodumo lonke lungoka-Allah.)


Sengathi u-Allah angayamukela yonke imikhuleko yethu

Ameen


written by: ML Imraan Ngcobo


Taken from:

www.darulihsan.com

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

27/01/2020

 • Mahr Fatimi: R13 465.11
 • Minimum Mahr: R269.30
 • Zakaah Nisaab: R5386.04

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe