web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

SAUM (Fasting) (Zulu)

SAUM (Fasting)
(UKUZILA)

 by: Moulana Imraan Ngcobo


Ukuzila ngenyanga ka-Ramadhaan kungenye yezinsika ze-Islam. Kuphoqelekile kuma-Muslim awesilisa nawesifazane athombile ukuthi azile ukudla. Ukuzila kwama-Muslim kuhlukile kwezinye izinkolo.

U-Allah Ta'ala wethembise izibusiso ezinkulu kulabo abazilayo, nesijeziso esibuhlungu kulabo abangazili. Ukuzila kunezinto eziningi ezilusizo empilweni, emphefumulweni kanye nasemphakathini. U-Allah wenze ukuzila kwaba yimpoqo ukuze sibe nokholo nokumesaba kweqiniso. Kwi-Islam ukuzila kusho ukugwema ukudla, ukuphuza nanoma yini, ukubhema, kanye nocanci kusukela ekuseni, ngaphambi kwentathakusa kuze kuyoba sekushoneni kwelanga, ngenhloso yokuzilela u-Allah, nokuthola yonke inhlobo yezibusiso u-Allah azibekele lowo ozilayo.

Okunye okumele sikwazi ukuthi, u-Allah unobubele, akabacindezeli abagulayo, abadala noma abasohambeni. Labo abaphoqelekile ukuba bazile ngenyanga ka-Ramadhaan. Kodwa kumele bazile  lapho sebengcono noma futhi sebekwazi ukuthi bangazila. Lokhu kuzila kusuke kukhokhwa lezizinsuku ongazizilanga.

 

Izinto okumele ungazenzi uma uzilile

Ungakhulumi kungenasidingo.
Ungahlambalazi.
Ungabi nenhliziyo encane.
Ungaqambi amanga.
Ungahlebi.
Ungaxabani nabanye.
Ungaziqhenyi nokuzitshela.
Ungayithuki inhlamba.
Ungabuki izinto ezingasile.
Ungalaleli inkulumo embi.
Ungenzi izono.
Ungakhulumi izindaba zabantu.
Ungadli ukudla okungaqondakali nge-Iftaar.

“Ukuzila kuyihawu elivimbela umlilo wesihogo nesiphephelo esiqinileyo (esiyovikela ikholwa esijezisweni somlilo).”
Sengathi u-Allah angasivikela sonke emlilweni weSihogo. Ameen

Darul Ihsan

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

07/10/2019

  • Mahr Fatimi: R14 225.26
  • Minimum Mahr: R284.51
  • Zakaah Nisaab: R5690.10

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe