28 January 2020   2. Jumad-us-Thaani 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

ISIFUNDO NGE MI'RAJ (Uhambo olungcwele)


ISIFUNDO NGE MI'RAJ (Uhambo olungcwele)

Uhambo oluyisimangaliso


 • Al-Isra (uhambo lwase Masjid-al-Aqsa [eJerusalemu]) kanye ne Al-Mi'raj (uhambo lwaseZulwini), lesi esinye sezimangaliso ezinkulu zikaMphrofethi uMohammed (ukuthula kube kuye). Akukho muntu ngaphambi Kwakhe noma emuva Kwakhe owake wahamba uhambo olungaka ngesikhathi esincane kangaka. Kudingeka ukholo oluqinile ekukholelweni lesimangaliso esingaka, okuyinto engakaze yenzeke.

 • Ukuliphika noma ube nokungabaza loluhambo olungcwele, kungabulala futhi kudilizele ukholo lomuntu phansi.


 • Loluhambo lwasebusuku lukhombisa ubukhulu, nobuholi obuqotho obungenakulinganiswa ngaphezu kwazozonke izithunywa zika-Allah ngenkathi uMphrofethi Mohammed (ukuthula kube kuye) ebahola bonke (abaPhrofethi [ukuthula makube kubo bonke]) emthandazweni e-Masjid-al-Aqsa (eJerusalema). Umbuzo uthi, kungabe siyamuthatha yini lomholi omkhulu kangaka njengo muntu odlala indima eyisibonelo esihle kithi na?


 • Ukulunga kobukhulu kanye nendumiso eyanikezwa uMphrofethi (ukuthula kube kuye) yokuba nguMholi wabobonke abaPhrofethi, thina njengoba singabalandeli bakhe, sesibe yibandla elingaphezu kuwowonke amabandla ayelandela abaPhrofethi babo ngaphambili, Lokhu kusinike ukuziqhenya, nodumo kanye nenhlonipho eyisimangaliso. Kepha kulokhu kuziqhenya, nodumo esinako, kuza nezibopho ezinzima. Kungabe siyazigcina yini lezizibopho njengoba singabakhethiweyo na?


 • Lokhu kubaluleka okukhulu kangaka kwe-Masjid Al-Aqsa kanye ne-Masjid Al-Quds kwasunguleka ngaloluhambo lukamPhrofethi (ukuthula kube kuye), kwakuyiwo loMhlaba oyiNgcwele owakhethwa ekutheni kuhlanganyele khona bonke abaPhrofethi (ukuthula kube kubo bonke). Kepha sesalahlekelwa yindlu ka-Allah yesithathu ngenxa yezenzo zethu ezimbi. Umbuzo uthi: Singayizuza kanjani na?


 • I-Mi'raj yama-Muslim izuzwa nge-Salaah, kanti umPhrofethi uMohammed (ukuthula kube kuye) wanikezwa mathupha (umthandazo) nguMdali ohambeni lwakhe lokuya eZulwini. Bese kuthi yonke eminye imithetho yehliselwa lapha emhlabeni yiNgelosi u-Gabriyel. Kungabe siyasibonga yini lesisipho esasinikezwa ngu-Allah (uMdali) noma sisithatha njengomthwalo noma inkathazo na?YENZA UMTHANDAZO WAKHO

NGAPHAMBI KOKUBA WENZELWE UMTHANDAZO

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

27/01/2020

 • Mahr Fatimi: R13 465.11
 • Minimum Mahr: R269.30
 • Zakaah Nisaab: R5386.04

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe