27 January 2020   1. Jumad-us-Thaani 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Ukuhlanzeka ne-Islam (Zulu)

Ukuhlanzeka ne-Islam

Uma ufunda, noma ulandela kahle inkolo yama-Muslim uzothola ukuthi ukuhlanzeka empilweni ye-Muslim kugcizelelwa kakhulu. Impilo ye-Muslim igxile kakhulu ekuhlanzekeni Kangangokuthi ngisho nasendlini yokukhuleka awuvunyelwe ukungena uma ungahlanzekile. Nemikhuleko oyenzayo ayinakho ukwamukeleka kuMdali ngenxa yokungcola kwakho. NoMphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi, “ Ukuhlanzeka kuyingxenye yokholo.” [Mishkaat]

 

UNkulunkulu uHlanzekile, uNgcwele, uMsulwa uthanda labo abahlanzekileyo. Ulindele ukuba abakhuleki bakhe bahlale behlanzekile ngokomoya, ngokokuziphatha, engqondweni, nasemzimbeni, ngisho nasezimpahleni ezigqokwayo. Kudinga umzamo wangempela ukuhlala sihlanzekile emehlweni kaNkulunkulu.


Uma uya emcimbini othile noma umenyiwe emshadweni ugqoka kanjani na?

Impendulo uyayazi, ngakhoke uma singama-Muslim kumele sizimisele engathi siya emcimbini othile NGASOSONKE ISIKHATHI sihlanzekile sinuka namakha amahle.


Sengathi uMdali angasipha ugqozi lokuhlala sihlanzekile.


Ameen.

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

27/01/2020

  • Mahr Fatimi: R13 465.11
  • Minimum Mahr: R269.30
  • Zakaah Nisaab: R5386.04

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe