25 January 2020   28. Jumad-ul-Ula 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Ukuzalwa Komntwana (Zulu)


UKUZALWA KOMNTWANA


Ukufika komntwana emhlabeni kuyinto ebuyisa injabulo enkulu kubazali, emndenini nakubangane. Lomntwana ofikile usuke eqala impilo entsha ufaka nogqozi olukhulu ezinhliziyweni zabazali.


Kepha, kumele sazi ukuthi lokujabula okungaka kokufika komntwana kunezinkinga zakho emahlombe abazali, ngakhoke kumele sikwazi ukuzimela.


I-islam yabe isitshela okuyiyo idlela yokugwema lezizinkinga. Izimfundiso ezikwi-Qur'aan neHadith okuthi uma sizigcina, inshaallah.(ngoMusa ka-Allah) umntwana uzokhula ngendlela eqotho, avikeleke nasemimoyeni emibi. Okumele sikuyeke, yilezizinto ezazenziwa emandulo kuthiwa kuzovikeleka umntwana. Thembela ku-Allah yena yedwa.


EMUVA KOKUBA UMNTWANA ESEZELWE

KUMELE SENZENI NA?


Umntwana uma esezelwe, kumele agezwe kahle, agqokiswe. Ubaba womntwana noma i-Muslim elidala, kumele limemezele i-Adhaan endlebeni yangasokudla aphinde anikezele i-Iqamat endlebeni yangasokunxele.


Lokhu kumemeza kwe-Adhaan ne-Iqamat ezindlebeni zomntwana osanda kuzalwa, Ubunye Buka Allah kanye nombiko kaMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) kungena kufinyelele phakathi enhliziyweni yomtwana. Kumele sazi ukuthi noSathane uyabaleka uma kumenyezwa i-Adhaan.


Uma i-Adhaan seyimenyezeliwe emntwaneni, le Dua elandelayo kumele ifundwe.(mirqaat)


Umntwana uma kungumfana sithi:


Allahumma inni Ueedhuhu bika wa Dhurriyyatuhu Minash shaytaanir Rajeem

 

Incazelo: Oh! Allah ngicela uvikele lomntwana nesizukulwane sakhe, kuSathane oqalekisiweyo.Uma kuyintombazane sithi:


Allahumma inni Ueedhuha bika wa Dhurriyyataha Minash shaytaanir Rajeem


Incazelo: Oh! Allah ngicela uvikele lomntwana nesizukulwane sakhe, kuSathane oqalekisiweyo.


Okulandelayo, ufunde i-Surah Ikhlaas kanye nale Dua elandelayo:


Umntwana uma kungumfana sithi:


Allahumma Allimhul Kitaaba wal Hikmata wa Faqqihhu Fiddeen


Incazelo: O! Allah mfundise i-Qur'aan nobuhlakani (bokufunda i-Sunnah) bese umbusisa ngokwazi kabanzi nge I-slaam.(Bukhari)

Uma kuyintombazane sithi:


Allahumma Allimhal Kitaaba wal Hikmata wa Faqqihha Fiddeen.


Incazelo: O! Allah ifundise i-Qur'aan nobuhlakani (bokufunda i-Sunnah) uyibusise nge-Islam.


Ungafunda nale Dua elandelayo emfaneni:


Allahummaj alhu Barran Taqiyyan wa ambit'hu fil Islaami Nabaatan Hasana.


Incazelo:O!Allah menze akhule ngokuKwesaba, abengozithobayo, abeyimbali eqhakazile ye-Islam.


Uma kuyintombazane sithi:


Allahummaj alha Barratan Taqiyyatan wa ambit'ha fil Islaami Nabaatan Hasana.


Incazelo: O!Allah yenze ikhule ngokuKwesaba, ibengezithobayo, ibeyimbali eqhakazile ye-Islaam.EMUVA KOKUBA UMNTWANA ESEZELWE


Lento ephuma nomntwana uma ezalwa phecelezi (i-Placenta). Kanye ne (Navel Cord)

kumele iphathwe ngokukhulu ukuhlonishwa, bese iyagqitshwa ngesikhulu isizotha, njengoba kuyingxenye yesicu somuntu, Nanoma isiphi isitho somzimba somuntu akufanele sishiswe noma silahlwe noma kanjani. Leyo yimfundiso ye-Islam nosiko Lwayo.TAHNEEK


Igama elithi Tahneek lichaza ukuthi, ukufaka into encane ehlashuniwe emlonyeni womntwna, njenga maDates (ikhajuri) okuyiwona athandekayo. Noju ungalufaka, nanoma yini enoshukela ingaba yinhle.

Tahneek iyi-Sunnah, okusho ukuthi into eyayenziwa nguMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye). Nathi kufuneka siyenze. (Sharhun Nawawi ala Sahih Muslim)


u-Rasulullah (ukuthula makube kuye) yena uqobo lwakhe wayenza i-Tahneek kwamanye amaSahaaba njengo, Abdullah bin Zubair no Abdullah bin Talha (RA). i-Tahneek iwusiko oluhle ekutheni into enhle edliwayo engena emlonyeni wengane kusuke kuyinto ehlashunwe ngumuntu omdala, oyikholwa (i-Muslim) omesabayo u-Allah. Khona ingane izomunca impatho enhle nokholo kulomuntu okholiwe.

 

Nanoma ubani emndenini oKholiwe kakhulu noma u-Moulana angayenza iTahneek. Uma kwenzeke iphutha wakhohlwa ukwenza i-Tahneek, ayikho inkinga noma isono osenzile.


AQEEQAH

IYINI?


I-Aqeeqah (Imbheleko) usiko oluhle lwe-Islam, lapho umtwana ephucwa (egundwa) ikhanda bese kuhlatshwa nembuzi noma isiklabhu, wenzela umntwana.

Lolusiko esalufundiswa nguMphrofethi (ukuthula makube kuye) kumele lwenziwe osukwini lwesikhombisa umntwana ezelwe.


Kuyathandeka noma singathi into enhle ukugingqa isilwane wenzela umntwana osukwini lwesikhombisa. I-Aqeeqah yenziwa kanje..... uma uhlabela umntwana wesilisa kumele kube izimbuzi ezimbili, noma iziklabhu ezimbili. Uma kungumntwana wentombazane imbuzi eyodwa noma isiklabhu esisodwa.


Kuyathandeka noma singathi into enhle ukuphuca (ukugunda) umntwana ngalolusuku. Bese ukhipha nemali yesiliva elingana nesikalo sezinwele eziphuciwe, unikele ngayo kwabampofu. Uma sekwenziwe konke lokhu okubaliwe ngenhla, kumele Wethe umntwana igama.


Umphrofethi (ukuthula makube kuye) wathi: “Umntwana uyavikeleka (emimoyeni emibi) ngokumhlabela (ngoku menzela) i-Aqeeqah osukwini lwesikhombisa, nanangokumphuca ikhanda, kanye nokumetha igama.(Abu Dawud)


QAPHELA: Lokhu kokuhlaba kwenziwa ilabo abanamandla okukwenza, mina nawe uma amandla singenawo ayikho inkinga singakwenza mzukwane amandla sinawo. Akumele size siziphonse ezikweletini nakoMashonisa sithi sifuna ukukwenza, linda amandla aze abekhona.

Alikho icala lapho.


Uma sekuhlatshiwe lenyama ingadliwa yiwowonke umuntu, umndeni, izihlobo, omakhelwane noma unganikela ngayo kwabaswele, ayikho inkinga. Lenyama AKUMELE NEZE IDAYISWE.I-Dua okumelwe ifundwe uma uhlabela i-Aqeeqah


Allahumma hadha Aqeeqatu.......(usho igama lomntwana), damuha bi damihee

wa lahmuha bi lahmihee wa adhmuha bi adhmhee wa jilduha bi jildihee wa sha'ruha

bi sha'rihee. Allahummaj alha fida'a ibnee minan naar.


Incazelo: O! Allah ngihlabela umntwana wami lesisilwane egameni lakho, esikhundleni segazi ngegazi, senyama ngenyama, sethambo ngethambo, isikhumba ngesikhumba, nezinwele ngezinwele.

O! Allah yamukela lomhlabelo, uwenze ube isivikeli somntwana wami emlilweni wesiHogo. Ameen.


UKUYA ENTABENI


Ukusoka emntwaneni womfana kuyi-Sunnah, Le-Sunnah yenziwa yibobonke abaPhrofethi baka-Allah, ngakhoke umntwana womfana kumele asokwe ngaphambi kokuba abe neminyaka eyisikhombisa. Nempilo yomntwana kufuneka inakekelwe kahle kakhulu, Ngakhoke nawe Mzali yisa umntwana kuDokotela onolwazi olunzulu ngalomsebenzi. I-MUSLIM ALIYI ENTABENI ODOKOTELA BEKHONA.UKUNCELISA KUKAMAMA


Kubalulekile kakhulu ukuthi umama ancelise umntwana ibele. Ubisi lukamama lunamavithamini amaningi, lusiza futhi luvikele umntwana ezintweni eziningi, njengoba omama bazi, ukuthi umntwana oncela ibele ukhula ejabule, enothando, ondlekile ngokomzimba nangokomqondo.


Ukuncelisa umntwana amabhodlela akusiyona into enhle, noMtholampilo ungakuchazela kabanzi ngalokhu.Umama kumele aqikelele njalo ukuthi umntwana akazidli izinto eziyiHaraam. (kungangeni lutho esiswini somtwana kwanto eyi-Haraam.)


Ama-Dua okudla kumele umama awafunde uma eqala ukuncelisa nanoma eseqedile. Uma umntwana esencela, umama kumele afunde ama-Zikr, noma ahumushe i-Qur'aan.


Isikhathi esifanele umama ancelise, siyiminyaka emibili.


 

IZIVIKELI MNTWANA EMOYENI EMIBI


Njengoba sazi ukuthi sihlala emhlabeni ogcwele yonke imimoya emibi, nezifo ezimbi. Kubalulekile ukuthi sivikele umntwana yena ulula noma usobala ekutheni acoshe yonke lemimoya emibi.

Lawa ama-Duas alandelayo kumele afundwe ngasosonke isikhathi, bese uphephetha umntwana emva kokuwafunda.


Ayatul Kursi (Sura Baqarah Verse 255)

Four Quls (Surah 109,112,113 no 114)

Kanye nale Dua elandelayo:


Audhu bikalimaatillahit taammat min kulli shaytaani

wamin Kulli Aynil laamma.


Incazelo: Ngicela ukuvikeleka ngamagama ka-Allah kuSathane oqalekisiweyo, nazezilwaneni eziyingozi, nasemehlweni amabi.(Bukhari)


 

UKWETHIWA KWEBIZO


Kuyilungelo lanoma imuphi umntwana, ekutheni abazali bamethe (banqambe) igama elihle elingenasici, nonoma esekhulile ezolithanda lelogama. I-Islam isifundisa ukuthi sinike abantwana amagama anezincazelo ezinhle, uma ungenzi ngendlela lelogama oliphe umntwana uma lichaza into engeyinhle, nomntwana uzophenduka leyonto embi.


IsiboneloUma wetha ingane ngokuthi USGEBENGU. Nakanjani umntwana uyoba ISIGEBENGU

uma esekhulile.


U-Mphrofethi wethu (ukuthula makube kuye) wathi, ''Uma sesivukile kwabafileyo, empilweni ezayo

siyomenyezwa ngamagama ethu, nangamagama obaba bethu, ngakhoke qambani izingane

ngamagama amahle.''

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

23/01/2020

  • Mahr Fatimi: R13 942.78
  • Minimum Mahr: R278.86
  • Zakaah Nisaab: R5577.11

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe