27 January 2020   1. Jumad-us-Thaani 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Yini i-halaal ne haraam (Zulu)

YINI I-HALAAL NE HARAAM

EZINTWENI EZIDLIWAYO


Halaal

Leligama elithi Halaal, igama lesiArabhu elichaza izinto EZIVUMELEKILE ekutheni uzidle, nokuthi ukudla neziphuzo ozidlayo zivumelekile yini ukuzidla uma uyiMuslim.


Umthetho wamaMuslim ophathelene nezokudla yiwo olawulayo ekutheni yikuphi okokuphuza nokudliwayo okuvumelekile okuyiHalaal. Yonke lemithetho itholakala encwadini eNgcwele ka-Allah (iKur'aan), kanye nasezishweni (amaHadith) zoMphrofethi ka-Allah uMohammed (Ukuthula makube kuye) nasezincwadini zezazi ngeIslam.


Haraam

Leligama elithi Haraam, nalo igama lesiArabhu elichaza izinto EZINGAVUMELEKILE ekutheni ungazidla uma uyiMuslim. Nazo lezizinto ezingavumelekile zisekelwe yiyo iKur'aan nama Hadith oMphrofethi (ukuthula makube kuye)


Nantu uhla lwezinye izinto ezingavumelekile Haraam

1. Inyama yengulube

2. Igazi (ububende)

3. Ingcube

4. Utshwala

5. Nazo zonke izilwane ezingahlatshwanga ngomthetho wama Muslim


Konke okunye ngaphandle kokungenhla kuvumelekile Halaal


Uma ufuna ufisa ukuchazelwa kabanzi sithinte kulenombolo


Written by: Ml Imran Ngcobo

Submitted by: Darul Ihsan


Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

27/01/2020

  • Mahr Fatimi: R13 465.11
  • Minimum Mahr: R269.30
  • Zakaah Nisaab: R5386.04

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe