23 January 2020   26. Jumad-ul-Ula 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

yini i-Islam (Zulu)

 

YINI I-ISLAM


I-Islam yinkolo eyavuselelwa nguMphrofethi - uMohammed (ukuthula makube kuye), Eyisusela ezinkolweni zabo bonke abaPhrofethi Ababezishumayeza kubantu babo. Ukholo kwi-Islam lusekelwe yizinsika ezinhlanu.


Insika yokuqala

(i-Kalima)

 

Isifungo sokholo ubunye boMdali wamaZulu noMhlaba. Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kukaMvelinqangi.Yonke into Ekhona kuloMhlaba nasemaZulwini ngeYakhe.

Akukho muntu onamandla angalingana namandla ka-Allah (uMvelinqange) Wuyena ophethe yonke into. Kusukela ezintuthaneni, ezinyonini (Wuyena ozondlayo) kuze kufike kuMuntu.


Insika yesibili

I-Salaah (Umkhuleko)


Ama-Muslim athandaza kahlanu ngosuku. Kuwumgomo ukuba i-Muslim lithandaze, kwazise ukuthi umthandazo yindlela yokubonga ku-Allah, ngakhokonke akwenzela khona, kusukela uvuka uze uyolala. Akukho lapho i-Muslim lingakwazi khona ukuthandaza, kungabe lisekhaya, emsebenzini, ohambeni, ekuzijabuliseni, nasosizini, kepha ayikho indawo enhle yokuthandazela eyedlula i-Musjid (indlu yokukhuleka).


Insika yesithathu

Sawm (ukuzila ukudla)


Ekhalendeni lama-Muslim kunenyanga yokuzila ukudla eyaziwa ngokuthi i-Ramadhaan. Kulenyanga yonke ama-Muslim umhlaba wonke ayazila, agcina ukudla ekuseni kusempondozankomo kuze kuyoshona ilanga ntambama engathanga mbibi. Lenyanga eyokuzithiba.


Insika yesine

Zakaah (umnikelo)


I-Islam inomgomo kulabo abathe babusiseka ngengcebo ukuba babonelele labo abantulayo ngomnikelo okungenani kanye ngonyaka. I-Islam ikhuthaza ngesisho esithi: Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamkelayo.


Insika yesihlanu

Hajj (Uhambo lokuvakashela umuzi ka-Allah ongcwele)


I-Muslim ngaliye ngalinye kumele lihambele lomuzi oseMakkah (e-Saudi Arabia) okungenani kube kanye empilweni yalo, uma linawo amandla okuthatha loluhambo. Akunqatshelwe ukwenza i-Hajj uphindelela.IZINTO OKUKHOLELWA KUZO


UBUNYE BAKHE

Ubunye bukaMvelinqange uSomandla, ukuthi akazali futhi akazalwanga, ungumnini mandla wonke.UKUKHOLELWA EZINGELOSINI


I-Muslim likholelwa eziNgelosini zoMdali. Zingukukhanya ondalo yazo engadingi kudla naziphuzo.

Azinankanuko Yomzimba kanti futhi azinazidingo zalutho oluphathwayo, zihlale zidumisa uNkulunkulu (uMdali) ngasosonke isikhathi. Ziningi ngalendlela yokuthi azibaleki, leyo naleyoNgelosi inomsebenzi wayo, asikwazi ukuzibona ngamehlo, kodwa kukhona ezihlala zisigadile zisivikele emimoyeni emibi nasezingozini.


IMIQULU ENGCWELE KA-ALLAH


Kunezincwadi uMdali azambulela abaPhrofethi abathile ukuhola izizwe zabo.

Nazi ezinye, ezine ezibalulekile zalezizincwadi:


I-Torah (i-Testamente elidala)

I-Zaboor (AmaHubo)

I-Injeel (i-Testamente elisha)

I-Qur'aan (incwadi yokugcina)


Lezizincwadi ezine zembulwa kulababaPhrofethi abahloniphekileyo, uMphrofethi uMose, uDavide, uJesu kanye noMohammed (ukuthula makube kubo bonke)

Zonke lezincwadi zazembulwa ngesikhathi esisodwa ngaphandle kweQur'aan yona yembulwa isikhathi esathatha iminyaka engamashumi amabili nantathu (23 years)


ABAPHROFETHI KWI-ISLAM


Ngokwe-Islam uMdali usidalele isizathu esibalulukile, Ukumdumisa yena nokuphila impilo ebusisekile, neyakhelwe ezimfundisweni Zakhe. Ngaleyondlela-ke, kusosonke isizwe umdali uye wakhetha uMphrofethi ozodlulisa umyalezo wakhe kubantu. Kungalesizathu Ama-Muslim engacwasi kubaPhrofethi, uMohammed (ukuthula makube kuye) ungowokugcina ngci kubaPhrofethi baka Allah.


USUKU LOKWAHLULELA


Ngolunye usuku lomhlaba uyophela (uzobhubha), kanti akekho owazi usuku nesikhathi ngaphandle kukaMvelinqangi (uMdali). Nazi izibonakaliso zokusondela kosuku njengoba umPhrofethi u-Mohammed (ukuthula makube kuye) azichaza wathi:

-Lapho abantu sebengahloniphi, bengasabalaleli nabazali babo.

-Ukuthembeka sekungasekho.

-Ukucula, umculo, nenhlamba, ukudansa kuyobe sekuyinsakavukela.

-Amaqaba ayoba ngabaholi, kuthi abangazi lutho banikwe izikhundla eziphakeme.


Ngalolusuku konke okuphilayo kuyoshabalala. Umuntu yena akazusala nalutho ngaphandle kwemisebenzi ayenzele uMdali, kanti uyobe esejeziswa noma aklonyeliswe ngokufanelekile. Ngalolusuku akekho ongeke asinde ekwahlulelweni.
UKUDALELWA

I-TAQDEER


Uma uyi-Muslim kumele ukholelwe ekutheni konke okuhle nokubi kuqhamuka ku Allah, bekuvele kudaliwe. Sikholelwa ekutheni uMdali wazi yonke into ngaphambi kokuba idalwe.

 

IMPILO EMVA KOKUFA

 

Ngokwe Islam , uMhlaba uyindawo yokuvivinywa, kanti umuntu uhlale evivinywa kuwona. Kukhokonke umuntu akwenzayo, uMdali uhlale emgadile. Ngolunye usuku impilo yaseMhlabeni iyophela bese kuvuka uMhlaba omusha. Kukuyo lempilo yangemuva kokufa lapho umuntu eyoklonyeliswa khona noma ajeziswe ngezenzo zakhe ezinhle nezimbi.


Umdali uyokwahlulela wonke umuntu ngosuku lokwahlulela bese emthumela eZulwini, (isigaba sokuphila esiholela ekubusisweni kwaphakade, noma esihogweni, isigaba sembhubhiso nokujeza)I-ISLAM YINDLELA YOKUPHILA


Ngokwe Islam bonke abantu bayafana. Akukaze nakanye emlandweni kubekhona umuntu ovinjelwa ukuthandaza endlini yokukhonza ngenxa yebala lakhe. I-Islam ishumayeza ukuthi uluntu lonke luwumndeni.

Ngokwezomnotho i-Islam ikhuthaza ukusebenza ngokusemthethweni. Okungavumelekile kwi-Islam ukuqola abantu, ufihle amaphutha entweni oyithengisayo, nokuziphilisa ngenzalo.


ABESIMAME KWI-ISLAM


Akukho lapho becwaswa khona ngobulili kwi-Islam, kepha i-Islam yenza umuntu abone imikhakha yamandla, Ngaleyondlela imisebenzi yabesilisa nabesifazane ibalulekile ngokulinganayo kubona kodwa ibe ingafani.


UMSHADO NESIHLUKANISO


Umshado uyisibopho sobuhlobo esibalulekile kakhulu phakathi komuntu wesilisa nowesifazane. Unjalo nje uholela empilweni engcono, emsulwa, nenenjabulo. Bobabili owesilisa nowesifazane, banelungelo elilinganayo lokuhlukanisa. Phezu kokuba kunjalo isahlukaniso asikhuthazwa, kepha sivunyelwa njengesixazululo sokugcina.


Yazi ukuthi umuntu uyintandokazi kumdali.


Sengathi u-Allah angasipha ubuhlakani, nempilo ende enezibusiso, asiphe okuhle kuloMhlaba nakwelizayo. Ameen

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

23/01/2020

  • Mahr Fatimi: R13 942.78
  • Minimum Mahr: R278.86
  • Zakaah Nisaab: R5577.11

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe