26 January 2020   29. Jumad-ul-Ula 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

I-Centre yama Muslim enza imisebenzi ehlukahlukene (Zulu)

I-Centre yama Muslim enza imisebenzi ehlukahlukene


I-Darul Ihsan yasungulwa ngoJanuwari ka 2000, lenhlangano eyama-Muslim (NGO) eseThekwini, RSA. Isebenza ekutheni isize nanoma ngubani, ungaba yi-Muslim noma awusilo, ngasekuthuthukiseni nanokusimamisa labo abangenawo amandla, kanye nokunye okuningi ngaphandle kwesinti. (Mahhala)


Leli Hhovisi linemikhakha enhlobonhlobo yokusiza, njengokuxazululwa kwezinkinga zabantu, eziphathelene nezemindeni, nokuphendula imibuzo emayelana ne-Islam, lixhase nabafundi ngemifundaze, ezikoleni nase manyuvesi, njll njll.


Okungukhiye noma okuyimpande yenhloso yalenhlangano, ukuthi ifuna ukuqwashisa nokwazisa abantu abangazi kahle ngenkolo ye-Islam, ukuthi iyinkolo yoxolo nomusa, ukuze kungabikhona ukungezwa ngabantu bebika into engelona iqiniso ngaleNkolo. Nokuthi labo asebelazi iqiniso bayikhethe leNkolo.


Lapha asichazi kuphela izinto zokholo, kepha sibheka yonke into ephathelene nobuntu.

Sinekomiti lokulamula elibheka nezimpikiswano ikakhulukazi ezokwabiwa kwamafa, namaBhizinisi, Bonke abathintekayo balethwa ndawonye ukuba basamukele isinqumo sokugcina.

Sinama khalenda, nezincwadi ezichaza kabanzi nge-Islam, sinama PDF nama MP3 ongawaloda kwi-website yethu, konke lokhu kutholakala MAHHALA.


Ngamafuphi igama elithi IHSAAN lichaza uKumazi Umdali uMvelinqange.


Isiphetho


Le-Centre yasungulwa ngomusa kaNkulunkulu ngu Mufti Zubair Bayat, ngonyaka ka 1420 / 2000.

Okumanje ise Sea Cow Lake, Parlock, Ethekwini.


Nantu uhla lweminye imisebenzi esiyenzayo kule Centre ngenzansi.


EMNYANGWENI WEZEMFUNDO


- Amakilasi eHifz (Madrasah Abraar)

- Amakilasi abafundi bebanga eliphezulu (Madrasah Abraar)

- Amakilasi esi-Arabhu kubafundi baseyunivesithi (The Arabic Academy)

- Senza namaWorkshop, Seminas nama Symposiusm

- Ama-course ayisipesheli


EMNYANGWENI WEZOKWELULEKA


- Ezemishado

- Ezemindeni

- Ukululekwa ngocingo

- Ukululekwa nge-email, nange SkypeEMNYANGWENI WEZENHLALAKAHLE


- Ukudla kwezingane zesikole

- Ezibhedlela

- Sikhokhele ne Rent, ugesi, amanzi

- Sisize abadayisi

- Amaphasela okudla

- Imisebenzi

- Imifundaze


EMNYANGWENI WEZOKULOBA


- Iphephandaba

- Ukuchaza izincwadi

- Iziqephu

- Ama CD


EMNYANGWENI WOMPHAKATHI


- Sine library

- Sikhuthaza intsha

- Izindaba

- Ne Dawah


EMNYANGWENI WE I.T


- Sine website

- Email

- Q & A

- Udownloda mahhala

- Amafayili ama-Audio mahhala


EMNYANGWENI WE FATWA


- Ukuphendulwa kwemibuzo

- Fatwas, ngama sms, ucingo, fax, email, njll njll..

- Ukucwaninga kwezinto ezivelayo ezintsha

- Sichaze ngezokwabiwa kwamafa ngokwe Islam


Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

23/01/2020

  • Mahr Fatimi: R13 942.78
  • Minimum Mahr: R278.86
  • Zakaah Nisaab: R5577.11

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe