28 January 2020   2. Jumad-us-Thaani 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

INKOLELO YETHU ISENGOZINI (Zulu)

DARWIN'S ''EVOLUTION THEORY''


INKOLELO YETHU ISENGOZINI


MANJE ISEZIKOLENI ZETHUEmuva kokuzwa isimemezelo soMnyango weZemfundo ekutheni onyakeni ka 2008 kuzofakwa incwadi noma isilabhasi ka Darwin, okuyi THEORY OF EVOLUTION ku grade 10 no 12, abazali bezingane zama-Muslim bayanxuswa ukuthi baqaphele ingozi yokuthi izingane zabo kungenzeka zibhekane nenkinga yenkolelo ngalencwadi.


Yize isikhungo sezemfundo singakasenzi impoqo lesisifundo ngaphansi kwe Life Science lapho le-Evolution izofakwa ngaphansi kwayo,ngakhoke kubalulekile ukuthi abazali nezingane zamaMuslim

bazi ngayo,ngoba kunokwenzeka ukuthi abafundi bamaMuslim bawele kule Evolution Theory engahambisani ne Islam.


Ngamafuphi le-Theory ikhuluma ngani na?


-Iphika ubukhona buka-Allah (Umvelinqange) owadala umuntu nakhokonke okuseMhlabeni

-Isiqalo noma imvelaphi yomuntu ekutheni ivela ezinkawini (lezi ezingenamisila); ekuhambeni kwesikhathi zaphenduka zaba ngabantu (yithina)

-Umuntu ungenye yezinhlobo zezilwane; ngakhoke kumele siyilwele kanzima impilo ngobakuphumelela loyo onamandla

-Ukungakholelwa kubukhona buka-Allah,eNkolweni naseMoyeni oyiNgcwele.


Ngakhoke,le Theory ka Darwin iphika ubukhona buka Allah – uMdali noMondli Wethu

okusho ukuthi iphikisana nezimfundiso ze-Islam ezisifundisa ukuthi u-Allah uyena owadala iZulu noMhlaba nakhokonke okuphakathi kuwo.


LeTheory yakhe yachithwa yizozonke izifundiswa zamaMuslim,kanye nezifundiswa jikelele. Izincwadi ngezincwadi zabhalwa ngalesisifundo.


Omunye wezifundiswa esigogodile kweze-Islam wabuzwa ngale Theory,waphendula wathi,''Akunasidingo soku phendula lombuzo ngale Theory ngoba nanoma ubani uyabona ukuthi lento ayichazayo iyinto engekho.''waseqhubeka ethi.''Wonke umuntu kumele aziqhenye ngo baboMkhulu bakhe.'' Njengoba lo Darwin eziqhenya ngobaboMkhulu wakhe (izimfene),akaziqhenye ngabo.Kodwa thina maMuslim ubaboMkhulu wethu nguHazrat Adam (AS).Siyaziqhenya ngobaboMkhulu.


N.B.amaMuslim kumele aphakamise uvolwawo ngokubhala khona kuzochithwa lombono.

Niyacelwa nibhale noma nithumele i-fax (021 323 5837) noma i-email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

eMnyangweni zeMfundo.

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

27/01/2020

  • Mahr Fatimi: R13 465.11
  • Minimum Mahr: R269.30
  • Zakaah Nisaab: R5386.04

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe