09 July 2020   16. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Intsha kumele iziphathe kahle (Zulu)

 

INTSHA KUMELE IZIPHATHE KAHLE

Ngu Maulana Imraan Ngcobo


Nanoma iziphi izenzo umuntu azenzayo kuhamba kuhambe zibuye ngaye. Ayikho into oyenza kugcine kunjalo, ekugcineni kubuya ngawe.


Ngezikhathi zamaholide kakhisimusi bekubukwa intsha ngezenzo zayo ezingezinhle neze.

Beyihamba yehlayenyuka emigwaqeni kodwa imisebenzi ikhona emakhaya.


Ukuvela ngaphandle ematekisini iphethe amathawula ihlabelela nezimoto ezigqomayo.


Ukusetshenziswa kwezidakamizwa nophuzo oludakayo.


Ukuqabula intombazane phambi komphakathi ngale kwenhlonipho nokungabanaki abantu abadala.


Kuyaxaka ngoba lezizenzo zibizwa ngenjabulo kepha umphumela wazo ukufa. Umbuzo omkhulu ukuthi kulula yini ukuzithiba ocansini uma usuphuze kakhulu noma usebenzise iziyobisi na? Kusho ukuthi nokuqwashisa ngengculazi kungumdlalo.


Intsha kumele ike icabangisise kahle ukuthi lezizenzo ziyogcinaphi nokuthi kufanele yini umuntu aphilele ukufa.


Kumele intsha yazi futhi ukuthi izinto ezenza manje, ziyoba nomphumela ongemuhle nasentsheni eza emvakwayo.


Make sonke sizithibe sicabangele imindeni yethu nabantu esiphila nabo, nokuthi siyongcwaba koze kubenini ngenxa yenjabulo enobudedengu.


Intsha kumele ibukele entsheni yango 1976 esakhunjulwa namanje ngenxa yemisebenzi yayo emihle.


I-Islam iyisixazululo, ngakhoke uma ufuna ukwazi ukuthi iyisixazululo kanjani. Thintana nathi kulikheli, noma shayela kulezinombolo ezilandelayo:Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe