23 January 2020   26. Jumad-ul-Ula 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Injongo Yokuphila (Zulu)

 

Injongo YokuphilaAmalungiselelo ohambo lwaseMpini eNgwcele iTabook lwaluseduze.eMadina Munawwarah kwakunendlala nesomiso.AmaMuslim ayenezilwane ezimbalwa zokugitshelwa.Nokudla kwakukuncane.Kodwa kwakunamaSahaaba (R.A) ayizinkulungwane ezingamashumi amathathu okwakumele bahlomele lempi enkulukazi.uRasulullah (sallallaahu alaihi wasallam) wama phambi kwebandla egqugquzela amaSahaaba (RA) ekutheni banikele ngokungasiza empini.Ngalenkulumo kaRasulullah (sallallaahu alaihi wasallam) uHazrat Uthmaan (RA) wanikela ngamakameli angamakhulu ayisithupha kanye nezihlalo zawo.Abanye ababekhona bathi wanikela nangamahhashi

angamashumi amahlanu kanye nenkulungwane yemali yegolide.


Ukuze sithole kahle inani lwezinto anikelangazo,okokuqala kumele sazi ukuthi umuntu owaye nekameli ngesikhathi sakudala kulingana njengomuntu onemoto ebiza izigidi kulesisikhati esikuso.Inani lekameli lilinye libiza R20 000, linganyuka lize lifinyelele ku R12 million.Bese uyahlanganisa amanye amamiliyoni ezihlalo zamakameli,amahhashi angamashumi amahlanu kanye nalenkulungwane yemali yegolide.Uma usubala zonke izinto anikelangazo uHazrat Uthmaan (RA) kulesisikhathi samanje zaba ngaphezulu kuka 15 milliyoni.Sisho lokhu singasazibali izimali nezinto ayezinikela ngesinye isikhathi.Uma usuthatha ubheka wayengumuntu owayenezimali zakhe,inkinsela yangempela.


 

UKUQEDA I-QUR'AAN YONKE


Njengoba besibala umcebo uHazrat Uthmaan ayenawo,akazange awuthole ngokuthi alandele okomhlaba njengoba thina senza.Kodwa yena isikhathi esiningi wayesichitha no Rasulullah(sallallaahu alaihi wasallam) esiza ne-Islam.Wayengaphuthwa nawowodwa umthandazo.

Kuthiwa emibhalweni waye funda noma wayehumusha iQur'aan yonke emthandazweni wakhe we Witr.Wayengomunye walabo abayishumi abatshelwa besasemhlabeni ukuthi bazolingena iZulu.


UHazrat Uthmaan (RA) wayengeyedwa kulamaSahaaba (RA) ayecebile kodwa wayengomunye kwabaningi.Kodwa ukuceba kwakhe akuzange kube yisithikameziso sakhe ekutheni angaDumisi u-Allah.Babengabantu abahlomulile eMhlabeni naseZulwini.


UKUPHELELWA YITHEMBA NOKUZIBULALA


Lokhu ebesikuchaza ngaphezulu bekuyingxenye eyodwa.Lena enye ingxenye engathokozisi (enokubanda).uLewis Lapam waseMelika (Owayeyisifundiswa) wahlala phansi wacubungula isimo semindeni engamashumi amahlanu leyo eyayicebile,wase esethola ekucubulungeni kwakhe wathi.'' Ngiyathola iningi lalabo abashiyelwe amafa bonke banomaka wokuphuza,ukuzibulala,izidakamizwa kanye nokulahla ithemba okukhulu.'' Banezizumbulu kepha banokulahla ithemba. Lababantu ngempela banokulahlekelwa eMhlabeni naseZulwini.


Impande yalenkinga isekutheni senza izinjongo zethu zibesezintweni zoMhlaba.Ngakhoke akesime sicabange bese sishintsha izinjongo zethu zibe kuMdali.


Sicela u-Allah asiphe izibusiso asenze sibe ngamaMuslim aqotho.Senze i-Islam ibe injongo yethu.Aameen

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

23/01/2020

  • Mahr Fatimi: R13 942.78
  • Minimum Mahr: R278.86
  • Zakaah Nisaab: R5577.11

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe