19 June 2019   15. Shawwal 1440
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Umoya we qurbani (Zulu)

Injongo ye Qurbani wukuletha ubunjalo be Qurbani - umhlabelo - empilweni yethu.

I-Qurbani akusona isenzo nje sesiko. I- Shariah iyigcizelela ngalendlela ukuthi nabesimame

bayakhuthazwa ukuba bazihlabele ngezandla zabo. Uma ngasizathu thize bengakwazi

ukuzihlabela mathupha isilwane, kumele babe khona lapho kuhlatshwa khona, uma nje

imigomo ye- Hijab igciniwe.

 

Okunye okubalulekile nge- Qurbani nesingakunaki, wukuthi kumele izilwane ze-Qurbani

sithi ukuzigcina isikhashana sihlala nazo, ngaphambi kokuba sizibulale.

 

 

UBUNJALO BE QURBANI

-Mufti Muhammad Shafi' ®

 

Isikhumbuzo somhlabelo ka Ibrahim (as) siyisifundo salo lonke ikholwa ngaso sonke

isikhathi, sokuthi ukuze umuntu athole injabulo ka-Allah Ta'ala, kumele umuntu anikele

ngakho konke anako. Leli sekuyizinga lobulungiswa eliphakemeyo loluntu.

 

Ukuhlaba izilwane, kungumgomo kuma-Muslim minyaka yonke. Kusezingeni lesikhumbuzo

sika- Ibrahim (as). Elinye iphuzu eligqamayo, wukuthi ukunikela nge-Sadaqah elingana nenani

lesilwane, akusoze kwamkhulula umuntu kulomgomo oyi-Fardh, kanti ngaleyondlela ngeke

akwazi ukugcina isikhumbuzo sika- Ibrahim (as).

 

Inhloso ye-Qurbani akusikona ukudla noma ukunikela ngenyama ye-Qurbani, kepha ukugcina

umgomo we-Shari'ah nokuvuselela umgubho we-Sunnah ka- Ibrahim (as), nokudala umoya

wokufisa nokuzikhandla nokunikela . Isizathu sangempela se-Qurbani, ngesokudala isifiso

sokulalela nokuzithoba kumuntu.

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

13/06/2019

  • Mahr Fatimi: R11 482.80
  • Minimum Mahr: R229.66
  • Zakaah Nisaab: R4539.12

Important Dates

  • Tuesday, 4 June 2019
    Shawwal Moon Sighting

Subscribe