Print this page

Vimba (Zulu)

Vimba

UKUHLUKUMEZA NGODLAME ABESIMAME

 

.... KUNGABE SINGAMADODA NGOKWANELE UKUTHI SINGAKUGXEKA ?

 

. Akukho nangengozi lapho inkolo ye-Islam ivuma noma ixolela udlame noma ukuhlukumeza.

Ngokweqiniso, lonke usuku lwe-Muslim kumele lube wusuku lokulwisana nokuhluku-

nyezwa komama kanye nezingane.

 

. I-Quran Engcwele inamavesi ayinqwaba akhuthaza ukuphathwa kahle komame, kanti futhi

ikubeka kucace ukuthi ubuhlobo bamadoda kanye nabesimame kumele kube obothando,

inhlonipho, kanye nokuzwelana, hayi obengcindezelo, udlame kanye nokuhlukumeza..

 

. Umprofethi ( ukuthula kube kuye ) wakuhlaba wakuhlikiza ukuthi amadoda ashaye

amakhosikazi awo. Wayengumholi oyisibonelo ngoba empilweni yakhe yonke akakaze ashaye

owesimame noma ingane.Wayehlale ( ukuthula kube kuye ) eyala amadoda ngokuthi, “ Phathani

abafazi benu kahle, nibaphathe kahle ngoba bangabasizi enibambisene nabo.” Kanti ngesinye

isikhathi wake wathi, “ Indoda enamandla akusiyona leyo eyisidlakela ibuye ibe namandla,

kepha yileyo ekwazi ukulawula ulaka lwayo.” ( Bukhari )

 

. Umprofethi ( ukuthuka kube kuye ) kuyabikwa ukuthi wake wathi: “( akusilona yini ihlazo

ukuthi ) omunye wenu ashaye umfazi wakhe njengesigqila, kuyabe ngokushona kwelanga

uselele futhi naye.” ( Riyadh-us-Saliheen )

 

. Ukuhlukunyezwa kwabesimame kanye nabantwana sekulimaze abantu abaningi, kwabhidliza

imindeni, kwathena umphakathi amandla..Kuyoze kube nini sithalalisa sengathi asiboni na ?

 

. Yithi Akuphele, Akuphele, Akuphele !! ukuhlukunyezwa komama nezingane.....

manje kuze kube phakade.

Login to post comments