web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Inqubo (Zulu)

U- Disemba no- Janwari yizinyanga zokuphumula eziqondana namaholide esikole okuphela

konyaka. Abantwana nabazali, ngokufanayo basuke belangazelele ukuchitha lesisikhathi

bengcebeleka ngezinsuku ezishisayo zasehlobo.

 

Ngesinye isikhathi ngazo lezizinsuku zokuthokoza ( ngaphansi kwemigomo ye- Shari’ah )

kuyenzeka sikhohlwe yi- Ibaadah kanjalo nokunye okuphathelene nokudumisa u-Allah.

 

Ngaleyondlela kumele:

 

. sigcine ukubonakala kwethu njengama Muslim ( ngokugqoka,ukuziphatha, njll )

 

. sigcine ama Salaah amahlanu ansuku zonke, noma ngabe sikuphi, ngisho noma sisohambeni.

 

. sixwaye konke ukungaziphathi ngendlela nezenzo ezingamahlazo.

 

. sigcine amehlo ethu ukuba angabi luvanzi ezindaweni zomphakathi njengasemabhishi.

 

. sibalekele zonke izenzo eziyizono ngesikhathi sizijabulisa nemindeni yethu ngamaholide.

 

. sihlale siqwashile ngesimo sobu Halaal salapho sithenga khona okudliwayo.

 

. Okokugcina, singakhohlwa ukubaluleka kwezinsuku nobusuku bazo eziyi 10 zenyanga

i- Zil-Hijjah ezizokuba ngomhlaka 11 Disemba kuya ku 20 Disemba 2007 ( kulele

ekubonakaleni kwenyanga ).

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

21/10/2019

  • Mahr Fatimi: R13 741.33
  • Minimum Mahr: R274.83
  • Zakaah Nisaab: R5496.53

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe