06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Isikhathi sokumenyezelisa inhliziyo (Zulu)

Ngenxa yokungawamukeli kwethu umyalezo we-Quran kanye nowe-Hadith,kanti futhi

kusukela izinhliziyo zethu zingakwazi ukuqonda ubumsulwa balezinto, yingakho

singayizuzi i-Noor ya Allah Ta'ala.

 

Yonke into esiyenzayo iyi-Zaahiri [ukuthenga amehlo].Umphumela walokho ukuthi

asiboni lutho, asizwa lutho ngaleyondlela sigcina ngokuba ngabadumisi ba-Allah Ta'ala

abomile nabaswele uthando lwaKhe.

 

Okunye futhi yikho ukuthi noma i-Ibaadah yandisa ukukhanya kwinhlinziyo, ukulalela

i-Nafs no-Shaytaan kuhlwanyela ubumnyama khona lapho. Noma ngabe sifaka ukukhanya

kwizinhliziyo zethu noma ukukhanya. Zozimbili lezizinto azisoze zahlalelana endaweni

eyodwa, ngasikhathi sinye

 

Ubumnyama bokuhleba , amanga, ukufunga ngamanga, ukuqola, ukulutha, inzalo

[ukuyamukela noma ukuyikhokha], ukufunda izincwadi ezibolile, ukugembula, umculo,

umabonwakude, imidlalo e-Haraam yamakhomputha, ihlo elibi, ukucabannga kabi,

ukuphinga, ukuqoma nokuqonywa njalo njalo, konke kumboza i-Noor ye-Ibaadah yethu

encane njenge ngubo ewugqinsi yentuthu

 

 

 

 

 

 

 

YINI EGCINA IKHAYA KUYIKHAYA LAMA-MUSLIM

-Moulana Abdul Hamid Ishaq

 

Umuzi wama-Muslim yilapho kenziwa khona i-Fardh Salaah kahlanu [ ngabesimame-

abesilisa baya e-Masjid], kwenziwe ne-Nafl Salaah, kwenziwe i-Tilawah [ukufundwa kwe-

Qur'an Sharif, i-ZikruLLah, Dua, Muraqabah, kubuye kwenziwe nokubaluleke kakhulu,

i-Taleem.Wonke umuntu ohlala kulelo khaya uba nempilo ye-Islam [ Akhlaq] kanjalo

nokuziphatha ngendlela ye-Islam [ Aadab].

 

Uma kune-Alim kulelokhaya, kumele kusetshenziswe lelothuba eliyivelakancane ngokuba

kwenziwe i-Tafsir kanye nezifundo ze Hadith. Uma kune Hafiz noma i-Qari, kumele

kwenziwe nezifundo ze-Tajweed. Ngaleyondlela umuzi wama-Muslim sewungaphenduka

i – Madrasah.

 

Ngokwenza i-Taleem, ama-Barakah ne-Rahmah ayokwehlela kulelokhaya esesimeni

sothando nenhlonipho emndenini walelokhaya. Imali ayizukugcina ngokuba khona, kodwa

izoba yinsada. Sizokwazi nokuphepha ekuguleni okunzima, ezingozini, ezinkingeni, njalo njalo.

I-Aafiya [ okuyimpilo enhle nephephile ] iyohlale inathi ephi naphi.

 

 

 

 

 

 

 

SEBENZISA ISIKHATHI NGENDLELA EYIYO

 

Yenza inhlovo. Hlolisisa okuvela engxoxweni uma uhleli neqeqebana labangani bakho

esikhathini esingangemizuzu eyi 60. Kujwayele ukuthi kungabi nanzuzo noma kube

yimbudane. Ama hora ngama hora esikhathi esingathengwa ayamoseka. Ngaleyondlela

qaphela. Uma wazi ukuthi ulalele umuntu okhuluma ngoba efuna ukuzikhulumela, funda

i-Tasbeeh.Qhubeka nokumlalela, kodwa ungayeki

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe