23 January 2020   26. Jumad-ul-Ula 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu

I-Makkah yonkana yayisikhululekile phezu kwengcindezi, kanti noMphrofethi uMohammad (ukuthula makube kuye) wayesendleleni ebuyela e-Madina. Wayelandelwa yizinkulungwane ezazilangazelela ukuzwa umyalezo uphuma emlonyeni wakhe uqobo. Besekulona lolohambo kwabe sekushaya isikhathi somkhuleko we-Asr (umthandazo wantambama ilinga lingakashoni). Ngesikhathi uMphrofethi (u.k.k) enza i-Wudhu yakhe (egeza ngaphambi komthandazo). Amadoda agijima amngunga uMphrofethi (u.k.k), babe sebezisula ebusweni ngamanzi akade esalile uMphrofethi egeza kuwo (befuna izibusiso phela!!!).

Wabe esebabuza uMphrofethi labo ababeseduze kwakhe wathi, “Webangane bami, kungani nizisula ubuso benu ngalawomanzi na?” Baphendula bathi; “Senzela ukukhombisa uthando lwakho kanye nokuhlonipha.” Wabe esephawula uMphrofethi (u.k.k) ethi, “ Uma kuwukuthi ningithanda ngempela, landelani ezinyathelweni zami, niphinde namukele isibonelo kanye nesimilo sami. Labo abangikhombisa ukuhlonipha kwangaphandle kuphela, kodwa isibonelo sami bengasamukeli, abekho kubalandeli bami.” (Bukhari)

 

IZIMANGALISO ZOMZIMBA WOMUNTU

 • Izinhliziyo zethu zishaya cishe izikhathi eziwu 100,000 nsukuzonke.

 • Igazi lihamba ibanga elingalingana cishe namamayela awu 60,000.

 • Amehlo ethu akwazi ukwahlukanisa cishe imibala eyisigidi abuye akwazi ukwamukela imininingwane eminingi ukwedlula i-Telescope enkulu kunawowonke akhona emhlabeni.

 • Amaphaphu ethu adonsa ngaphezulu kwamalitha ayizigidi ezimbili (2 million) zomoya nsukuzonke, ngaphandle kokucabanga. Uma engase afuthwe agcwaliswe lomoya, angagcwala inkundla yonke yentenesha, inkundla ye-Tennis phela!

 • Imizwa yethu yokuzwa ibukhali ngalendlela yokuthi ikwazi ukwehlukanisa amakhulu ngamakhulu ezinkulungwane zemisindo eyahlukene.

 • Imizwa yethu yokuthinta ilungiswe (yadalwa ngobuhlakani) ukudlula noma yini eyake yakhiwa.

 • Ubuchopho bethu budalwe ngobuhlakani ngokuphithana ukudlula i-Computor enamandla kakhulu, kanti bune mizwa (nerve cells) engale kuka-100 billion.

 • Sikhiqiza ama-Red cells angu-100 billion nsuku zonke.

 • Uma kukhona esikuthintayo, sithumela umyalezo engqondweni yethu ngesivinini esingu 124 mph.

 • Sinamamasela angaphezulu kuka- 600

 • Ngokuhamba nje kukodwa, sivocavoca amamasela angu 250.

 • Okungenani angu30 amamasela esiwavocavocayo lapho simoyizela.

 • U-70% womzimba wethu wakhiwe ngamanzi.

 • Sakha ilitha yonke yamathe ngosuku.

 • Amakhala ethu ayiziphehla moya, noma singathi phecelezi (air conditioning system). Afudumeza umoya obandayo, apholise oshisayo bese esefa nokungcola.

 • Kwi-square inch esisodwa sesandla sethu sinemithambo yegazi engama fithi ayisishiyagalolunye (nine feet), imizwa yobuhlungu engu600, izinwele ezingu30, amayadi awu13 emizwa, iziphetho zemizwa ezingu 9000, imizwa yokushisa engu 36 kanye nemizwa yamandla engu 75.

 

NGEMPELA SIYIZIDALWA ZALOWO OMKHULUKAZI U-MDALI USOMANDLA

Buyini Ubuntu?

Uzamile uMbhishobhi uDesmond Mpilo Tutu ukuchaza ngukujulile (ngonyaka ka 1999):

Umuntu onobuntu uhlale evulekile, futhi kulula nokuthi abanye bafinyelele kuyena, uyavumelana nabanye, akesatshiswa wubuhle nokuphila kwabanye, kwazise unokuzethemba okugcwele nokusuka olwazini lwakhe lokuthi yena uyisiqu esiphelele, enjalo-nje uyahlukumezeka uma abanye bephoxekile, noma aphoxeke uma abanye behlukunyezwa noma becindezelwa.

Waphinda futhi uMbhishobhi uDesmond Tutu wachaza kabanzi njengalokhu okulandelayo. (Ngonyaka ka 2008)

Esinye isisho ezwenilethu yileso esithi ubuntu-okuwumsuka wokuba wumuntu. Ubuntu bukhuluma kakhulu ngokuthi awusoze wakwazi ukuphila wedwa. Kukhuluma ngokuxhumana kwethu. Awusoze waba ngumuntu wedwa, kanti uma udume ngokuba nalesisibonakaliso soBuntu kusho ukuthi udume ngokuphana.

Esikhathini esiningi sizibona singabantu abehlukahlukene komunye nomunye, kanti sinakho ukuxhumana. Lokho okwenzayo kuba nomthelela emhlabeni wonke. Uma wenza kahle, Kuyasabalala, Kwazise kusuke kungokwaso sonke isizwe.

U-Nelson Rholihlahla Mandela wabuchaza Ubuntu kanje,

Isihambi esinqamula amazwe sasithi lapho sima esgodini esithize, sasingadingi ukucela ukudla noma amanzi. Uma sike sama, abantu basipha ukudla, basiphakamele. Lokho ngenye indlela yoBuntu kanti nayo ihlukene imikhakha eyahlukene. Ubuntu abusho ukuthi akumele abantu bazibheke bona. Umbuzo-ke uthi: ingabe uzokwenza kanjalo ukuze umphakathi owakhele ukwazi ukuthuthuka na?

INHLONIPHO

Isizotha, ubumnene, noma inhlonipho, konke lokhu kusho ubumsulwa kanjalo nokucabangela abanye abantu. Umuntu onenhlonipho abuye abemsulwa uyisibusiso emndenini, emphakathini nasesizweni sakhe sonkana kanye nasezweni lonke. Abesilisa nabesifazane abangamaqhawe nabanobuntu, bayohlale njalo benobumnene.

 

KUBONA SIQUSABO

Bathembekile, baneqiniso, babuye babemsulwa kanti futhi abalusebenzisi ulwimi olubi.

Abazimbandakanyi nabenzi bobubi, bagcina nemizimba yabo, izingubo zabo nakho konke okukubo kuhlale kuhlanzekile futhi kumenyezela ngaso sonke isikhathi.

 

EKHAYA

Lekelela abazali bakho, uzame ngokusemandleni akho ukubathokozisa ngayoyonke indlela yize kuyele kube lukhuni, baphatheni kahle abafowenu nodade benu nabobonke enisondelene nabo, ikakhulukazi abazali, njengoba sisho nesisho esithi, “Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni” esinye sezisho sithi, “Izulu lilele ngaphansi kwezinyawo zabazali benu”

Ungabi nomhobholo, kepha yabelana nabanye ezintweni zakho ezinhle onazo.

 

ESIKOLENI

Hlonipha othisha bakho, ubuye ubasize ngokusemandleni akho, awuve unzima umsebenzi wabo.

Hlonipha imithetho yesikole. Ungabukeli “ungakopeli” umsebenzi wabanye nangengozi.

Ungalimazi impahla yesikole. Okungaba wukubhala amadeski nokudabula izincwadi njll. njll.

Ungalinge ubhece abanye abafundi baze bashaywe bengenzanga lutho, kube kunguwe ogangile. Lokhu kuwubugwala nokuba nenhliziyo embi.

 

LAPHO KUDLALWA KHONA

Ungalokothi uwake noma ukhohlise emdlalweni. Ungachukuluzi abanye: Amagwala enza lokho.

Hlala njalo uthokozile ungabi wuphuma silwe.

Ungaklolodeli ofunda nabo, noma ubabize ngamagama owazi kahle ukuthi abawathandi noma abawafuni.

 

EMGWAQENI

Bingelela wonke umuntu, abadala nabancane, othisha bakho, nabangani bakho uma uhlangana nabo, bayohlale bekubingelela njalo. Lesisenzo sokubingelelana sidala ukubumbana nokuzwana okukhulu.

Ungasunduzi abanye noma ugijime uzishaye kubo.

Ungahambi ubhala iminyango, izindonga namasango.

Ungadlali ngokujikijela amatshe, noma ulimaze impahla.

Ungalokhu uba ngukhathazile ngokugcaluza phambi kweminyango yezitolo.

Musa ukulahla amakhasi amawolintshi nobhanana lapho kuhanjwa khona. Abantu bazozinyathela lezizinto bese belimala kabuhlungu.

Ungalokothi uhlekise nangabantu abadala, noma abakhubazekile, kepha yiba nesizotha kakhulu kubo nakulabo ongabazi endaweni kanye nezivakashi. Ngoba isisho sithi, “Isondo liyajika.” “Ikusasa alaziwa.”

 

NGESIKHATHI SOKUDLA

Qala njalo ngokuhlamba noma ngokugeza izandla zakho ngaphambi kokuba udle.

Yidla ngesandla sakho sokudla.

Bhekela abanye abantu, ungashoni uvumbuka ekudleni. Ungabi nomhobholo.

Ungakhulumi nokudla emlonyeni.

Phenduka ubheke eceleni usebenzise iduku noma okusaduku emlonyeni wakho uma uhlaselwa wukuthimula noma wukukhwehlela ngesikhathi sokudla.

Ungabeki izindololwane zakho phezu kwetafula ngesikhathi sokudla.

Ungadli umile.

 

NOMA KUPHI / EZINDAWENI ZOMPHAKATHI

Ungabi luhlaza kunanoma ubani, kungabe mdala, mncane, usozimali noma uyahlupheka kunawe. Khumbula ukuthi “Ngiyacela” “Ngiyabonga” nokuthi “Yebo Baba” noma “Yebo Mama” nokuthi “Cha Baba” noma “Cha Mama”. Uma ukhuluma nomuntu omdala kunawe.

Kuhle ukuqala ngokungqongqoza ngaphambi kokungena endlini, ikakhulukazi endlini kamama nobaba. Uma ungatholi mpendulo, hamba.

Ngaso sonke isikhathi khombisa inhlonipho kubantu abadala nezihambi, ngokubasiza nanoma ngayiphi indlela, njengokubavulela umnyango, ukubalethela lokho abakudingayo (isigqoko, isihlalo njll).

Uma usebhasini noma kuyiphi into yokuthutha umphakathi, sukumela labo abadala noma abanokukhubazeka kanye nalabo abazithwele.

Ungabophazamisa uma kukhona okhulumayo, mlinde aqede bese uyakhuluma. Uma abantu abadala bekhuluma musa ukuhlala ulalele izindaba zabantu abadala, lokhu kuphambene nenhlonipho. Naka ezakho izindaba.

Gcina isikhathi.

Hlala njalo ubukeka noma uzigcine uhlanzekile.

 

KHUMBULA

Umthetho oyigolide uthi: “Yenza kwabanye njengoba nawe ufisa ukuba kwenziwe kuwe

ngaso sonke isikhathi.” Ngaphambi kokwenza noma ukukhuluma noma yini, ubozibuza lombuzo “Ukuba bengiwuyena, noma bengisendaweni yakhe, bengizofisa ukuphathwa kanjani?” Yenza lokho unembeza wakho okutshela ukuthi kulungile.

 

 

Usizo kubantu baseNyoni naseMandeni

Izindawo zaseNyoni nase Mandeni kungekudala zike zakhahlamezwa yizimvula ezinamandla kanye neziphepho. Ezinye kulezizindawo ziye zambozwa ngamanzi kwadaleka umonakalo omkhulu ezindlini.

I-Darul Ihsan kanye neStanger Muslim Community (lezi yizinhlangano zamaMuslim) ziye zasukuma ngokuphazima kweso ngokwamukelisa ngokudla okuphekiwe, amakhekhe, neziphuzo kanye nezingubo zokulala. Icishe ibalelwe emashumini ayisishiyagalombili imindeni eye yathola ukusizakala nebigobe amadlangala ehholo lomphakathi (Isibusiso Commuity Hall) eliseMandeni.

Usekela Mayor yomkhandlu waseMandeni, uRoshnee Singh, kanye namakhansela uDolly Shandu kanye noMpume Xulu baye babamba iqhaza ekudluliseni usizo oluntwini.

Ezimweni ezibucayi nokuthola usizo, siza uthinte i-Darul Ihsan Disaster Management kulenombolo yocingo: 031 5777868

SIYINHLANGANO YOMPHAKATHI

Page 3 of 5
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

23/01/2020

 • Mahr Fatimi: R13 942.78
 • Minimum Mahr: R278.86
 • Zakaah Nisaab: R5577.11

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe