21 January 2020   24. Jumad-ul-Ula 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu

Ukuzila ngenyanga ka-Ramadhaan kungenye yezinsika ze-Islam. Kuphoqelekile kuma-Muslim awesilisa nawesifazane athombile ukuthi azile ukudla. Ukuzila kwama-Muslim kuhlukile kwezinye izinkolo.

U-Allah Ta'ala wethembise izibusiso ezinkulu kulabo abazilayo, nesijeziso esibuhlungu kulabo abangazili. Ukuzila kunezinto eziningi ezilusizo empilweni, emphefumulweni kanye nasemphakathini. U-Allah wenze ukuzila kwaba yimpoqo ukuze sibe nokholo nokumesaba kweqiniso. Kwi-Islam ukuzila kusho ukugwema ukudla, ukuphuza nanoma yini, ukubhema, kanye nocanci kusukela ekuseni, ngaphambi kwentathakusa kuze kuyoba sekushoneni kwelanga, ngenhloso yokuzilela u-Allah, nokuthola yonke inhlobo yezibusiso u-Allah azibekele lowo ozilayo.

Okunye okumele sikwazi ukuthi, u-Allah unobubele, akabacindezeli abagulayo, abadala noma abasohambeni. Labo abaphoqelekile ukuba bazile ngenyanga ka-Ramadhaan. Kodwa kumele bazile lapho sebengcono noma futhi sebekwazi ukuthi bangazila. Lokhu kuzila kusuke kukhokhwa lezizinsuku ongazizilanga.

Nazi izinto ekumele uzigweme uma uzilile:

 • Ungakhulumi kungenasidingo.

 • Ungahlambalazi.

 • Ungabi nenhliziyo encane.

 • Ungaqambi amanga.

 • Ungahlebi.

 • Ungaxabani nabanye.

 • Ungaziqhenyi nokuzitshela.

 • Ungayithuki inhlamba.

 • Ungabuki izinto ezingasile.

 • Ungalaleli inkulumo embi.

 • Ungenzi izono.

 • Ungakhulumi izindaba zabantu.

 • Ungadli ukudla okungaqondakali nge-Iftaar.

“Ukuzila kuyihawu elivimbela umlilo wesihogo nesiphephelo esiqinileyo (esiyovikela ikholwa esijezisweni somlilo).”

Sengathi u-Allah angasivikela sonke emlilweni weSihogo. Ameen

 

 

Ngemuva kokufunda lokhu, awusophinde ubuke ubhanana ngendlela ejwayelekile.

Ubhanana uqukethe uhlobo oluthathu lukashukela wemvelo- i-sucrose, i-fructose kanye ne-glucose

ehlanganiswe kanye ne fibre. Ubhanana unikana umdlandla omkhulu wamandla ahlala isikhathi.

Ucwaningo lukufakazelile ukuthi ubhanana ommbili nje kuphela unikezana amandla okumelana

nokuzivocavoca okunzima okungathatha imizuzu engama 90. Akumangazi ukuthi yingakho

ubhanana uyisithelo esiphambili kubadlali abaphambili umhlaba wonke. Kepha akusiwona kuphela

amandla ubhanana ongasinceda ngawo ukuba sizigcine sondlekile. Uyasiza futhi ukunqoba noma

ukuvikela izifo kanye nezimo ezinhlobonhlobo, nokuwenza ufanelwe wukubaluleka koufakwa

ezidlweni zethu zansukuzonke.

 

Ukubhocobala: Ngokophenyo olusanda kwenziwa yinhlangano i MIND kubantu abaphethwe

yisifo sokukhathala kwamathambo, iningi labo lazizwa lingconywana ngemuva kokudla ubhanana.

Lokhu kungenxa yokuthi ubhanana une trytophan, uhlobo lomsoco oluphendulwa wumzimba libe

yi serotonin, lokhu kwaziwa ngokuthi kuyakuhlambulula, kushintshe isimo okuso kanti singathi

kukwenza uzizwe uthakasile.

 

PMS: Khohlwa ngamaphilisi- idla ubhanana. U vitamin B6 otholakala kuwo ulungisa amazinga

e glucose egazini, nokuyiko okulawula isimo senhliziyo (mood)

 

Anemia: Yona enama iron amaningi, ubhanana uvuselela ukukhiqizwa kwe hemoglobin egazini

ngaleyondlela-ke usiza kakhulu esimweni se anemia.

 

I Blood Pressure: Lesisithelo esiyisimangaliso nesitholakala eduze kolwandle sinemangazini

(i potassium) eningi kanti izinga letswayi kuso liphansi kakhulu, nokwenza sikulungele kakhulu

ukulwa ne blood pressure, ngalendlela yokuthi inhlangano yase Melika i US Food and Drug

Administration kungekudala ivumele abasebenza ngobhanana ukuba benze isaziso esisemthethweni

sokuthi lesisithelo sinamandla okunciphisa ubungozi be- blood pressure kanjalo nesifo sohlangothi

(i-Stroke).

 

Amandla eNgqondo: Bangamakhulu amabili (200) abafundi basesikoleni sase

Twickenham (e Middlesex) abalekelelwa ekubhaleni kwabo ukuhlolwa ngomunye unyaka ngokuba

badle ubhanana ngesidlo sasekuseni, nesangekhefu lokuqala kanye nangekhefu lesibili emizamweni

yokukhuphula amandla ezingqondo zabo. Uphenyo lukhombisa ukuthi lesisithelo esigcwele

i potassium siyakwazi ukulekelela ezifundweni ngokuthi ligcina abafundi bephapheme.

Ukuqunjelwa: Ngenxa yokuba nenxoza (i-fibre) eningi kuwo, ukufaka ubhanana ekudleni

kungalekelela ekubuyiseleni amathumbu ekusebenzeni kwawo okujwayelekile, nokungasiza

ekunqandeni lenkinga ngaphandle kokusebenzisa amakhambi okugijimisa isisu (ama-laxatives).

 

I Bhabhalazi: Enye yezindlela eziphuthumayo zokulapha ibhabhalazi wukwenza i banana

milkshake, enongwe ngoju lwezinyosi. Ubhanana upholisa isisu, kanti ngosizo loju lwezinyosi,

kwakheka amazinga ashukela wegazi asuke esenciphile, ekubeni ubisi lona luthambisa lubuye

lubuyise amanzi emzimbeni osuke sewomelwe ngamanzi.

 

Isilungulela: Ubanana unamandla emvelo okulwa nesilungulela emzimbeni, ngakho-ke uma

uhlushwa yisilungulela, zama ukudla ubhanana ukuze uthole usizo lokupholisa.

 

Ukugula kwasekuseni: Ukubamba umoya ngobhanana phakathi kwezidlo kusiza ekugcineni

amazinga ashukela wegazi ephezulu kubuye kuvimbe i morning sickness.

 

Ukulunywa ngumiyane: Ngaphambi kokugijimela umuthi wokugcobisa uma ulunywe ngumiyane,

ake uzame ukuhlikihla lapho ulunywe khona ngengaphakathi lekhasi likabhanana. Iningi labantu

bathola ukumangala okukhuulu lapho bethola ukuthi ukuluma nokuvuvukala kuyancipha.

Imizwa: Ubhanana uno vitamin B omningi osiza ukupholisa imizwa.

 

Umkhulu kanti futhi uyasebenza?: Izifundo esikoleni esikhulu se Psychology esise Austria ziveze

ukuthi ingcindezi emsebenzini iholela ekugimbeni ekudleni okumnandi njengoshokoledi kanjalo

namazambane ashiiswe emafutheni. Uma kubhekwa iziguli eziyizi-5 000 zasezibhedlela, uphenyo

lwathola ukuthi iningi logimbela kwesakhe (obese) lenza imisebenzi enengcindezi enkulu kakhulu. Umbiko uphothula ngokuthi, ukuvika ukuhalela ukudla, kumele silawule amazinga kashukela

wegazi lethu ngokuba sibambe umoya ngokudla okune carbohydrate eningi njalo ngemuva

kwamahora amabili ukuze amazinga agcineke engatatazeli.

 

Ama Ulcer: Ubhanana usetshenziswa njengesidlo sokunciphisa isisindo ukulwa nezinkinga

ezisemathunjini ngenxa yokuthamba yokwakhiwa kwawo kanye nokushelela kwawo. Uwukuphela

kwesithelo esingaphekiwe esingadliwa ngaphandle kosizi kwabaphethwe yizifo ezingalapheki.

Ubuye uthene amandla ubumuncu okwedlulele ubuye unciphise ukukhawuzela (irritation)

ngokukwenza ulwelwesi olumboza isisu.

 

Ukulawula ukushisa: Ezinye izizwe eziningi kubhanana zibona isithelo esi- ''cool'' nesikwazi

ukwehlisa izinga lwako kokubili ukushisa komzimba kanye nokomoya komama abakhulelwe.

Isibonelo, e Thailand, abesifazane abakhulelwe badla ubhanana benzela ukuba ingane yakhe

umama izalwe nesimo sokushisa esipholile (cool).

 

I Seasonal Affective Disorder (SAD): Ubhanana ukwazi ukusiza labo abanesifo i SAD kwazise

uqukethe ama natural mood enhancer tryptophan.

 

Ukusetshenziswa kukaSikilidi kanye neMboza: Ubhanana uyakwazi nokusiza abantu abazama

ukuyeka ukubhema. Lo B6, B12 obaqukethe, kanjalo ne potassium kanye ne magnessium

okutholakala kuwo ubhanana, kusiza umzimba ukwazi ukululama ekukhahlamezekeni kokudonsa

i nicotine.

 

I Stress: I Potassium iyi- mineral elibalulekile, elilekelela ukukwenza inhliziyo ishaye kahle,

lithumele i- oxygen ebuchosheni libuye lihambise ngokuyikho isimo samanzi omzimba wakho.

Uma siba ne- Stress, izinga lokugayeka kokudla (metabolism)liyanyuka, ngaleyondlela bese

kuncipha amazinga e- Potassium yethu. Lokhu kungabuyiselwa esimeni sako ngosizo lwesidlo

esincane sikabhanana wona ogcwele i- potassium.

 

Izifo zohlangothi (Strokes): Ngokophenyo lwe The New England Journal of Medicine, ukudla

ubhanana njengendlela yokudla okujwayelekile kunganciphisa ubungozi bokubulawa yisifo

sohlangothi ngama 40%

 

Izinduna (Warts): Labo abakhonze ukusebenzisa izindlela zendalo bayagomela ukuthi uma ufuna

ukubulala induna, thatha ingxenyana yesikhumba sikabhanana usibeke enduneni, okuphuzi balo

kube ngaphandle. Ngokucophelela bamba lelikhasi likabhanana ngesinamathiseli noma

ngebhandishi lasemtholampilo!

 

Ngako-ke ubhanana ngempela uyikhambi lezifo eziningi. Uma ungawuqhathanisa ne apula,

unama protein aphindwe kane, ama carbohydrate aphindwe kabili, i phosphorus ephindwe kathathu

u vitamin A and iron ophindwe kahlanu, bese uba nawo wonke amanye ama vitamin kanye

nama mineral aphindwe kabili. Uphinde unothe kakhulu nge potassium kanti ungokunye kokudla

okungabizi nokutheni okutholakayo. Ngakho-ke mhlawumbe sekuyisikhathi sokuba siguqule

lesisho esijwayelekile ukuze sithi,

'' Ubhanana owodwa ngosuku ugcina udokotela buqamama!''

“A banana a day keeps the doctor away!''

 

DLULISELA KUBAHLOBO BAKHO

 

PS: Ubhanana kumele ube yisizathu sokuba izinkawo zihlale zinamile ngaso sonke isikhathi!

Ngizojobelela nalokhu kokugcina; ngabe sifuna indlela esheshayo yokumenyezelisa izicathulo

zethu? Thatha INGAPHAKATHI lekhasi likabhanana, ulihlikihle ngqo esicathulweni.... bese

umenyezelisa ngendwangu eyomile. Isithelo esimangazayo!

 

 

ngu Ml Yunus Patel (DB)
Inyanga ye Ramadhaan ifike njengemvula ehamba nesiphepho yasho idlula njalo. Lemvula

ayizange inisele izitshalo nezilimo- kodwa iye yanisela ezinhliziyweni zamakholwa.

Kubuhlungu kona, noma kuyiqiniso elimsulwa, ukuthi izinhliziyo zeningi lama Muslim beliququdwa yisomiso sokholo kanye nokubuna kwalo ukholo belu. Lesisomiso sibangwa wukugxila emisebenzini engahambisani nokholo lwe Islam, wukungaziphathi kahle, yizenzo

ezingenabulungiswa kuzo, ukuhwebelana okungenaqiniso njll. Isomiso esiwumphumela wokunganethi kwemvula sibhubhisa izitshalo- kanti isomiso esidalwa wukuphela kokholo olunzulu,

wukuphelelwa wukwesaba u Allah kanye nokwazisa ubukhona buka Allah kubhubhisa UKHOLO lwenhliziyo.


Izimvula zokholo nge Ramadhaan ziye zabuyisa ukuphila ema Masaajid kanjalo nezinye izindawo

zokukhonzela. I Ramadhaan iye yabhebhezelisa inhlansi yokunikela ebisizifela. I Ramadhaan

iye yavusa umoya wokubekezela obusufa, kanjalo nowokuqinisela kanye nowozwelo kulabo

abangazange babe nenhlanhla.


Njengoba sesifike ekupheleni kwenyanga ka Ramadhaan umbuzo omkhulu okhona yilowo othi

kumele kwenziweni? Kungabe sidlule kukho konke lokuya kuvocavoca ukholo kwi Ramadhaan

ukuze sibe nenkululeko yokuthi ngosuku lwe Eid sizikholise ngalolonke uhlobo lokonakala, nokuzijabulisa ngendlela enobunja nengenamahloni na ? Kungabe besizithiba ekudleni kanjalo naseziphuzweni oku Halaal kanye nakokunye ukuzijabulisa kusukela kusempondo zankomo kuze

kuyoshona ilanga i Ramadhaan yonke, ukuze sibuyele ngamandla avuselelwe emikhubeni yethu

emibi yokugembula, ukuphuz'utshwala kanye nokuphinga? Kungabe umoya wokubekezela, wozwelo, wokunikela, wokuqinisela kanjalo nowomunyu uzobe usabonakala noma lezizimo

sezizogoqwa zibekwe kuze kube kuntwela ezansi i Ramadhaan elandelayo na?

Kungabe ama Masaajid abehlale egcwele echichima cishe ubusuku bonke nge Ramadhaan, azoqhubeka nokugcwala noma aseheleza umoya asale ezibuza ukuthi bashonephi abathenjwa beNkosi? Izimpilo zethu ngemuva kwe Ramadhaan zizokhombisa ukuthi ngabe inyanga ye Ramadhaan siyisebenzisele ukuzishintsha okuphelele thina ngaphakathi noma lelithuba eliyingqayizivele sizolilahlela kude le?

Isimo somphakathi wama Muslim ezweni lonke kanjalo nasemhlabeni wonkana liyasokolisa.

Ama Muslim alilela ukulahleka kwemiphefumulo, ukubhubha kwezakhiwo, ingcindezelo, ukusweleka kobulungiswa kanye nenqwaba yezinkinga ezikhungethe umhlaba wonke. Ayamangala

ukuthi kungani usizo luka Allah oluthenjiswe amakholwa lungasabonakali nangokhalo. Ukuthi nje

nhla ezimpilweni zengxenye enkulu yama Muslim kwenele ukuphendula lowombuzo. Izigidi ngezigidi zama Muslim azisenalutho ezingalukhombisa ukuthi zingama Muslim ngaphandle kwamagama azo ama Muslim ezaqanjwa wona kuphela.

Usizo luka Allah luza ngokukhuthala kanye nobunjalo obune Islam phakathi- alusoze lweza ngamagama kanye nobuso.

Sengathi u Allah Ta'ala ngosuku lomkhosi we Eid angasinikeza ukuholeleka ekutheni sithathe isinqumo sokuthi sesizokwenza i Qur'an kanye ne Sunnah kube ngukukhanya kwethu okusiholayo,

sibuye sizijwayeze ukusebenzisa i Islam ngawo wonke amandla esinawo. Uma labo abangakholwa

abayizakhamizi ezweni lethu bengabona i Islam ezimpilweni zama Muslim, abasoze badinga
ukunxenxwa ngamandla ukuba bamukele i Deen yethu enhle kangaka.

 

Ngu Mufti Zubair Bayat (DB)

Ukonakala - Ifeshini yomhlaba wanamuhla.

Impucuko yasentshonalanga ihleka usulu lapho kuke kwaphathwa amagama afana nesimilo, ukuziphatha kanye nokuhlonipheka. Lamagama athathwa njengokuthi asephelelwe yisikhathi futhi

engasayifanele inqubo yokukhululeka nenkululeko engenazithiyo. Ukungaziphathi, ukuhlobonga,

ukungabi namahloni nokuphinga sekuthathwa njengezinto eziyintuthuko futhi nezisefeshinini. Ekubeni kube kuyikho kanye okuwumsuka wokubhubha kobumbano lomndeni oqinile. Miningi

kakhulu imindeni ebineme kodwa esihlakazekile ngenxa yokungethembeki, nokube sekushiya

uhide losizi, izinhliziyo ezibuhlungu kanye nomphakathi ontengantengayo. Ukuphinga nako kuholela emavezandlebeni abantwana abangafunwa nabaphenduka enkulu inkinga le emphakathini,

ngenxa yokuswela ukukhuliswa ngabazali okuyikho. Ngempela ukonakala kuyisiqalekiso soluntu kanjalo nomphakathi.

IMelika nomhlaba waseNtshonalanga basanganiswe ngamandla okungaziphathi.

Lelozwe elizigqaja ngokuba yisikhondlakhondla somhlaba sanamuhla, nokuba ngungqa phambili

empucukweni yanamuhla, i United States of America isanganiswe ngamandla okungaziphathi.

Eminyakeni engemingaki edlulile, u Bill Clinton wabiza imbizo yabaholi bezwe lonke ukuba

kuzodingidwa inkinga yentsha engama 15 million esengcupheni eMelika. Namhlanje yonke enye

ingane yaseMelika iyivezandlebe (izalelwe ngaphandle komshado). Manje ama 38% ezingane

ahlala ngaphandle kukababa oyizalayo; kuthi eziyigidi ezingu 6.6 zona zihlala nabazali asebehlukanisile nabahlala ngabodwana, iningi labo okungomama abayeni asebahlukana nabo,

nabavele banyamalale kuhle okomoya ezinganeni zabo. Lena yimpilo yomndeni e Melika. ''Kukhona okungalungile ngayo yonke impilo yomndeni yase Melika,'' kubhala u Martin Marty,

inzululwazi e University of Chicago ephepheni i Los Angeles Times. '' Kunomuzwa oxakayo

umuntu anawo wokuthi i Melika yizwe elinezingane eziningi kodwa abantu abadala ababonwa.''

Lomfanekiso osabekayo uwumphumela wokusweleka kobuqotho, ukuhlonipheka, kanye

nokuzithoba e Melika kanye nakuwo wonkana umhlaba wase Ntshonalanga.

I-Islam iqinisekisa ubuqotho boluntu.

Indlela eyodwa qhwaba nokuyiyona kuphela engabuyisela emuva loku konakala ibuyisele nesizotha

eluntwini, wukubuyela endleleni yobuqotho kanye nokuhlonipha. Kungenxa yalesisizathu-ke iIslam

iye yabeka isigcizelelo esikhulu odabeni lokuhlonipha. Phakathi kwezimfundiso eziphakeme, i Islam ikhuthaza ngamandla amakhulu umqondo wobuqotho. Ubumsulwa kobuqotho kwamukelwa njengensika yomphakathi owakhiwe wumndeni ohlanzekile. Noma ngabe yini eswabisa ngokubhubhisa umongo wobuqotho bomphakathi kanye nempilo yomndeni kuthathwa njengecala

elibi kabi kwi Islam. Isibonelo, ukuphinga, noma ngabe kwenziwe ngongakashadi noma oseshadile, kuyisenzo esilimaza impilo yomndeni eqinile. Akekho umfazi othanda ukuba umyeni wakhe abe

nomakhwapheni kanjalo nomyeni. Ngaleyondlela i Islam iye yamemezela ukuphinga njengento

engavumelekile. Ukuphinga kuthathwa njengecala elibi kakhulu; umphingi uqalekiswe kakhulu.

Ezweni elibuswa ngomthetho we Islam, lelicala lithwele isijeziso esikhulu kunazo zonke ngaphansi

komthetho.

 

I Islam ayigcinanga ngokuqalekisa ukuphinga-nje kuphela. Noma yini ethathwa njengokukwazi

ukuphehla ukukhanuka, noma ekugcineni engaholela ekulingekeni kanye nesono sokuphinga, nayo

iqalekisiwe kwabuye kwanqunywa ukuthi ayivumelekile kwi Islam. Ngalendlela, umnyango oya

ebubini nasekonakaleni uvaleke ngempela. Kufana nesimo sokuqhelisa utshani obomile bokufulela

kude nekloba lomlilo, kunokuzama ukulawula ikloba lomlilo ngethemba lokuthi utshani ngeke

buhangulwe wumlilo. Lesisifanekiso sishwankathela inqubo ye Islam kanye nendlela ubuqotho obuthathwa ngayo uma kuqhathaniswa naleyo yase Ntshonalanga. Eminye yemithetho eyamukelwe

yi Islam ukuvikela nokuqhakambisa ubuqotho, wukuvinjwa kwehlo lokukhanuka phakathi kwabesilisa nabesifazane.

 

 

Izevatho ze-Islam zinika abesimame isithunzi, zilondoloze nobuqotho.

 

Omunye umthetho.yilowo ogcizelela ukumboza lezozindawo zomzimba ezikhuthaza imizwa yokukhanuka kanye nomunyu. Konke lokhu kuqoqelwe endleleni yokugqoka kwe Islam. Owesimame, nogcwele ithonya kanye nobuhle bendalo, uyalelwe ukuba amboze zonke lezizizitho

zomzimba wakhe. Nabesilisa nabo kuyadingeka ukuba bamboze ezinye zezitho zemizimba yabo. Ezithweni abesimame bama Muslim okumele bazimboze yizinwele zabo, imilenze, izingalo- kanye

nobuso, uma besezindaweni zomphakathi.Ubuso bowesimame yisona senza samuntu sobuhle bakhe

kanye nesidonsamehlo esikhulu somzimba wakhe. Lokhu kumboza akugcini ngokukhubaza

unkunakwa kwakhe okungadingekile, kodwa kubuye kumnikeze izinga elithile lokuhlonipheka,

udumo kanye nesithunzi nokuthi abe nokuziphathela yena umzimba wakhe abuye ezwe umuzwa wokuba namandla phezu komzimba wakhe, konke abalingani bakhe abahlale bebukisa ngemizimba

yabo abemukiwe kona.

 

Isizotha ekugqokeni sithathwa njengesimo esifanayo kwabesimame bama Khrestu, bama Juda, bama Hindu kanjalo nabama Muslim basemandulo. Izithombe zabafazi bama Bhunu ukwenza

isibonelo, zikhombisa ngokucace bha isizotha ekugqokeni kwabo. Izingubo zabo ezinde ezivulekile,

kanye nemihele yabo eyayifihla izinelwe zabo kanye nengxenye yobuso babo, kufakazela leliphuzu.

Sekungenxa yezimfundiso zokona zesimanje manje eseziholele abafazi baseNtshona sebezithola

belahlekelwe isizotha sabo semvelo, kwaze kwafika isigaba ngesigaba, lapho ukugqoka izigqebhezana ezincane noma ukuzishayela ngesudi yesele sekuthathwa njengento esefeshinini kwabesifazane. Kwathi ukugqoka izevatho kwaphenduka umkhuba wakudala nosuphelelwe yisikhathi. Laba abesimame abalusizi baseNtshonalanga kunokwenzeka bangakuphimisi ngemilomo yabo, kodwa bafela ngaphakathi okwebutho likaZulu mayelana nesizotha kanye nokuhlonipheka kwabesimame sama Muslim. Uma-nje abafazi bama Muslim bengakuthokozela

lokhu babuye babambelele baqinise ezindleleni zabo eziyigugu okwegolide! Insha Allah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-HAJJ YOKUVALELISA YOMPHROFETHI UMOHAMMAD (ukuthula makube kuye):

Lapho u-Allah eseyihlambululile i-Ka'bah (umuzi oNgcwele) ekungcoleni kanjalo nezithombe zezithixo ezibaziweyo sezibhujisiwe, ama-Muslim abe eseqala elangazelela ukwenza i-Hajj. Ukuthunywa kuka-Mphrofethi uMuhammad (sallallaahu alayhi wasallam) nako kwase sekusondelela ngasekupheleni, ngaleyondlela-ke kwakubalulekile ukuba avalelise kubalandeli bakhe ababemkhonzile. Ngakho-ke u-Allah wasivumela iSithunywa (ukuthula kube kuso) sakhe ukuba sihambise abalandeli baso kuloluhambo olungcwele olubizwa nge-Hajj. Kwakuyi Hajj yakhe yokuqala uMphrofethi (ukuthula kube kuye) selokhu ayeqale ukuthunywa kwakhe.

 

Ziningi izizathu ezamenza wafulathela i-Madinah: ukwenza i-Hajj, ukuhlangana namaMuslim

avela kude kanye nawasendaweni, ukuwafundisa ngokholo lwawo kanjalo nokuphathelene nokholo; ukufakazela iqiniso; kanjalo nokunikezela ngokubhekelwa kokholo; nokunikezela

ngemiyalezo yakhe yokugcina. Kwakuzomele ahlele isifungo sokuzibophezela kumaMuslim

sokulandela izimfumdiso zakhe nokukhuculula insalela yomkhondo weJahiliyyah (singathi phecelezi ubuqaba). Angaphezulu kwekhulu lezinkulungwane amaMuslim enza i-Hajj kanye noMphrofethi ukuthula kube kuye. Lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Hajjat al-Wada' (i-Hajj yokuvalelisa) nokuthi yi-Hajjat al-Balaagh (i-Hajj yokudlulisa).

 

 

UMPHROFETHI WENZA I HAJJ:

 

Wanele wanquma uMphrofethi (ukuthula kube kuye) ukuthatha uhambo lwe-Hajj, wabe esazisa

abantu ngenhloso yakhe nokulapho babe sebeqala nabo ukulungiselela uhambo. Zathi uma izindaba

zale Hajj zikapakela nangaphandle kwase-Madinah, abantu babutheleka edolobheni befuna

ukuzimbandakanya ohambeni lwe-Hajj kanye nesiThunywa (sallallaahu alayhi wasallam) sika

Allah. Ezinye izinkumbi ngezinkumbi zabantu zahlanganyela noMphrofethi (ukuthula kube kuye)

endleleni. Izixuku zaziyibanga elide ngaphambi kwakhe, ngemuva kwakhe, kwesokudla sakhe

nasekhohlo lakhe ubude bazo babushaya lapho kufika khona ihlo. Wafulathela i-Madinah

ngosuku lwesikhombisa (uMgqibelo), zingama 25 enyangeni ka Dhu'l-Qa'dah ngemuva kokwenza

ama rak'at amane omkhuleko wasemini i-Dhuhr. Eshumayela ngaphambi komkhuleko, wachaza

izidingo zokugqoka i-ihram, (ingubo yohambela umuzi ka-Allah oNgcwele), kanye nokumele kugcinwe kwi-Hajj kanjalo nama-Sunan ayo.

 

Ngesikhathi ehamba wayehamba esho i-Talbiyah, okungukuthi: 'Ngiyasabela O Allah, ngiyasabela!

Awunamlingani. Ngiyasabela! Udumo kanye nezibusiso konke kungokwaKho kanjalo noMbuso.

Awunamlekeleli.' Nezihlwele zazihaya kanye naye i-Talbiyah ngesikhathi beqhubeka nohambo

lwabo.

 

Wangena eMakkah zizine (4) enyangeni ka-Dhul-Hijjah wabe eseqonda ngqo e-Masjid al-haram.

Wenza i-Tawaf (ukuzungeza) ye-Ka'bah kanjalo ne-Sa'ee phakathi kwe-Safa ne-Marwah. Wahlala

e-Makkah izinsuku ezine kwathi ngosuku lwe-Tarwiyah, umhlaka; 8 ku Dhu'l-Hijjah, wathuthela

e-Mina nabalandeli bakhe nokuyilapho athandaza khona i-Dhuhr kanye ne-Asr wabe esechitha ubusuku khona. Ngokuphuma kwelanga ziyi 9 ku-Dhu'l-Hijjah wafulathela i-Mina walibhekisa e-Arafat elandelwa yizinkumbi zezihambi. Kwase kunguLwesihlanu. Phansi esigodini, wenza i-Khutbah enkulu ehlezi ekamelini eshumayeza abantu. Waqala ngokuqinisekisa ngezinsika ze-Islam wabe esehlaba ehlikiza ezimpandeni zokukhonza izithixo kanjalo ne-Jahiliyyah. Wayaleza abantu ukuba bahloniphe futhi bakuthathe njengokungcwele konke lokho izinkolo zonke ezivumelanayo ngakho, nokuyimpilo, impahla, kanjalo nesithunzi.

 

Wagomela ukuthi yonke imikhuba ye-Jahiliyyah yase igxotshwe ngezinyawo nokuthi yonke inzalo

(ukuzalisa imali) yabe seyisusiwe yafana nento engekhoyo. Wayalela abantu ukuba baphathe kahle abesifazane wabuye wagagula amalungelo amadoda anawo emakhosikazini awo kanjalo namalungelo abafazi abanawo emadodeni abo, wanezelela nokuthi kuwumgomo ukuba amadoda ondle abuye agqokise abafazi bawo.

 

Wayalela isizwe sakhe ukuba sibambelele siqinise eNcwadini ka- Allah (i-Qur'aan); washo nokuthi uma bengakugcina lokho abasoze balahlekiswa. Ekugcineni, wabatshela ukuthi ngoSuku lokwahlulela u-Allah uyakubabuza ngaYe. Wabe esebanxusa ukuthi uwudlulisele kubona yini umyalezo njengoba ayelayeziwe.

 

Bavuma bonke ngezwi elilodwa bethi, ' Siyafakaza ukuthi uwudlulisile umyalezo nokuthi umsebenzi wakho uwenzile.

 

Wabe esekhomba esibhakabhakeni wamemeza u-Allah kathathu ukuba akufakazele lokho. Wabe

eseyaleza ababekhona ukuba badlulisele umyalezo kulabo ababengekho. Yathi lapho ifika esiphethweni i-Khutbah, watshela u-Bilaal (omunye wabalandeli bakhe) ukuba enze i-Adhaan, nokwathi emva kokwenziwa kwe-Iqaamah wabahola emkhulekweni we-Dhuhr eyayinama rak'aat amabili nokwathi emva kwayo kwenziwa i-Iqaamah ye-Asr neyathi ingaphela wabahola emkhulekweni we-Asr nawo owawunama rak'aat amabili.

 

Wathi angaphothula imikhuleko yakhe, wabe esegibela ikameli lakhe wahamba waze wafika e-Mawqif, okuyindawo yokuma e-Arafat. Ngaphandle kokwehla esilwaneni sakhe, wakhuleka wadumisa u-Allah kwaze kwashona ilanga. Ngesikhathi ekhuleka wayephakamisele izandla zakhe

esifubeni sakhe, njengomfokazana ekhongozele ukudla, wayecela ethi, O Allah! nguWe ozwa amazwi ami futhi nguWena obona lapho ngikhona. Wazi izimfihlo zami nalokho engikuvezayo. Akukho lutho olungafihlwa kuWena. Ngingohluphekile oneshwa ocela usizo nokuvikelwa. Nginovalo netwetwe, ngiyahlambuluka futhi ngiyazivuma izenzo zami ezingalungile.

 

Ngiyakunxusa njengomfokazana ohluphekile uma ecela, futhi ngicela kuWe ngokucela komuntu

oyisoni nozehlisayo. Ngikhuleka kuWe njengomuntu ongaboni emehlweni osuke enovalo; lowo

okhothama phambi kwaKho lapho amehlo akhe esuke egcwalele Wena izinyembezi, omzimba

wakhe osuke wehlisiwe nosuke engenamandla okubhekana naWe. O Allah! ungangenzi ngilahle

ithemba lokucela kuWe, Mdali. Yiba nomusa nobubele kimi, Wena obadlula bonke labo abacelwayo nobadlula bonke abanikayo!

 

Kulapho-ke kwembulwa kuye lelivesi: “Namhlanje ngiyigcwalisile inkolo yakho ngiyigcwaliselela

wena, ngabuye ngaphothula izibusiso zami kuwena, ngabuye ngakhetha i-Islam njengenkolo

yakho.” (5:3)

 

Ngokushona kwelanga, uMphrofethi (ukuthula kube kuye) wasuka e-Arafat wabhekisa amabombo

e-Muzdalifah, lapho afika khona wathandaza umkhuleko we-Maghrib kanye ne-'Isha' wabe eselala

kwaze kwasa. Kwathi lapho sekuntwela ukusa wavuka wenza umkhuleko we-Fajr ngesikhathi sayo

sokuqala waqeda lapho wagibela ikameli wangena indlela kwaze kwabe ufika e-Mash'ar al-Haram

okuyindawo eNgcwele yase-Muzdalifah. Waphenduka wabheka e-Qiblah wabe eseqala enza

imikhuleko. Wayefunda i-Takbir, ALLAHU AKBAR ('u-Allah mkhulu') kanye ne Tah'lil LA ILAHA ILALLAH ('Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah'). Lathi lingakaphumi ilanga wasuka e-Muzdalifah wahamba ngokushesha ebheke e-Jamrat al-Aqabah e-Mina, nafike wajikijela amatshana amancane kuloluphawu lukaShaytaan.

 

 

 

E-Mina washumayela intshumayelo eyayinokuchaza nabikela kuyo amaMuslim ngokungcweliseka

koSuku loMhlatshelo, ukungeqiwa kwalo kanjalo nobuhle balo ku-Allah. Wabuye wawakhumbuza

ngokungcweliseka kwe-Makkah ukwedlula wonke amanye amadolobha. Wawayala ukuba athobele

abaholi ngokweNcwadi ka-Allah, ukuba amukele izenzo ze-Hajj ayezisebenzisile, nokuba angalokothi abuyele ebuhedenini emva kokuwashiya kwakhe nokuba angaqali ukulwa wodwa.

Wawayaleza nokuba adlulisele nakwabanye amazwi akhe. “Dumisani uMdali wenu, thandazani

imikhuleko yenu emihlanu, nizile inyanga yenu, bese nithobela lowo oniholayo, ngaleyondlela

niyongena eMadlelweni oMdali wenu”. Washo lamagama uMphrofethi (ukuthula kube kuye). Ngemuva kwalokho wabe esevalelisa kubantu. Yingalokho-ke le-Hajj yaqanjwa ngokuthi “I-Hajj yokuvalelisa.”

 

Ngemuva kwalokho uMphrofethi (sallallaahu alayhi wasallam) ka-Allah waya endaweni yokwenza

umhlabelo e-Mina lapho afike wahlaba amakameli angamashumi ayisithupha nantathu (63), ikameli

ngalinye lalimele unyaka wempilo yakhe. Wabe eseyalela u-Ali ukuba aqedele ukuhlaba amakameli

ayesasele kwayikhulu ayelethwe esuka e-Madinah. Wathi lapho uMphrofethi (ukuthula makube kuye) eseqedile ukwenza umnikelo, wabiza ogundayo ukuba amgunde izinwele zakhe. Izinwele zakhe wazabela labo ababeseduze kwakhe. Ngemuva kwalokho wabe esegibela isilwane sakhe elibangisa e-Makkah lapho afike wenza i-Tawaaful-Ifaadah, nebuye yaziwe ngokuthi yi-Twaafuz-Ziyaaarah. Wafika emthombeni wamanzi e-Zam zam waphuza amanzi e-Zam zam emile ngaphambi kokuba abuyele e-Mina ngalo lolosuku nalapho afike walala khona ngobusuku.

 

Ngakusasa ekuseni walinda kwaze kube ilanga liyathamba ngaphambi kokuba ayokwenza isenzo esiyingxenye ye-Hajj sokujikijela u-Shaytaan ngamatshe. Waqala ngokujikijela kokuqala okwaziwa ngokuthi yi-Jamrat-al-'Ula, walandelisa nge-Jamrat-al-Wusta wabe esegcina nge-Jamrat-al-Aqabah.

Lokhu kwaphindwa phindwa kwenziwa ngezinsuku ezintathu ze-Ayyaam at-Tashriq ezilandela usuku lokuhlaba.

 

Ngemuva kwezinsuku ezintathu ze-Tashriq, wasuka e-Mina walibhekisa e-Makkah nalapho afike

wenza i-Tawaaf yokuvalelisa ngaphambi kokuba kuntwele ukusa. Wabe esazisa abalandeli bakhe

ukuba balungiselele ukubhekisa amabombo e-Madinah. Ohambeni lwabo sebebuyela emuva balala ubusuku e Dhul-Hulayfah. Wathi lapho amehlo akhe ekhangwa yi-Madinah okokuqala ngqa emva kokubuya e-Makkah wafunda i-Takbir kathathu wabe esethi, “Akekho odinga ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, noYedwa qhwaba. Okwakhe wumbuso kanti futhi okwakhe wukudunyiswa. Unamandla phezu kwazo zonke izinto. Siyabuya, siyazisola, siyamkhonza, siyakhothama kuMdali wethu, futhi siyamdumisa Yena. U Allah ube neqiniso esithembisweni saKhe wabuye walekelela isigqila sakhe wabuye wanqoba izitha yedwa.”

 

UmPhrofethi (ukuthula makube kuye) Wangena e-Madinah Munawwarah emini bebade.

 

 

 

 

 

 

Page 4 of 5
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

17/01/2020

 • Mahr Fatimi: R13802.68
 • Minimum Mahr: R276.05
 • Zakaah Nisaab: R5521.07

Important Dates

 • Thursday, 1 August 2019
  Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe